HO, TIUJ FREMDULOJ!


OPERETO

EN UNU AKTO,
ORIGINALE EN ESPERANTO VERKITA
DE
FELIKS HILLER
1923

Tiun-ĉi modestan verketon mi dediĉas
al mia amiko Joŝo
kiel signon de grandega dankemo kaj tutkora amikeco.
Bydgoszcz, la 22. VIII. 1923.


Eldonejo J. ŜAPIRO, Lipowa33, Białystok (Polujo)

Presis: Uns-Produktivgenossenschaft en Leipzig (Germanujo)

Ĉiuj rajtoj krom la rajto de sceneja prezentado estas rezervitaj