Anakreon
Anakreonteoj

      I.
Pri Kadmos kaj Atridoj
Mi volis verki kanton,
Sed nur pri Eros kantis
La lir' en mia mano.
Aliajn kordojn prenis,
Eĉ, liron ŝanĝis nun mi,
Kaj pri l' Heraklaj penoj
Ekkantis; sed la liro
Pri Eros kantis ree.
Adiaŭ do, herooj!
Ĉar nur pri Eros kantas
La lir' en mia mano.

      II.
Ho, se spegul' mi estus,
Ke vi min ĉiam mirus,
Se vesto mi fariĝus,
Ke vi min portus ĉiam,
Ho, se mi estus akvo,
Ke mi vin povus bani,
Se iĝus mi oleo,
Por kovri vin odore,
Korseto ĉirkaŭ l' brusto,
Kolier' ĉe via kolo,
Aŭ estus mi nur via
Sandal', ke vi min tretus

      III.
Natur' al taŭro kornojn,
Kaj hufojn al ĉevalo,
Kaj kuron al leporo,
Al leon' teruran buŝon,
Al fiŝo naĝon donis,
Al bird' facilan flugon,
Al viro menson; restis
Nenio por virino.
Nu, kiel do ĝi helpas?
Anstataŭ lanc' kaj ŝildo
Ĝi benas ŝin per belo.
Jen, fajron, feron venkas
La virinet', se ĉarma!

      IV.
Hirundo eta, kara!
Vi ĉiujare venas,
Somere faras neston,
Sed vintre vi forflugas
Al Memfis kaj al Nilo.
Sed Eros faras neston
Sen ĉes' en mia koro.
Lanuga jam la unu,
En ov' la dua ido,
Duonelrampis tria.
Kaj ĉirpas la idetoj
Senĉese, buŝmalferme.
Pli granda Erosido
Nutradas la pli etan,
La elkreskintaj kovas
Tuj ree pluajn idojn.
Ho ve, jam kiel helpi!
Erosojn multe multajn
Elpeli mi ne povas!

      V.
Junulinoj kaj junuloj
En la plenaj korboj portas
La vinberon nigran ŝultre
Kaj ĝin en la kuvon ŝutas,
Kie oni ĝin tretadas.
Liberiĝas most' el beroj
Kaj jubile oni benas
Per rikoltaj kantoj Bakĥon,
Dum la dolĉan novan vinon
Oni vidas ŝaŭmi kuve.
Se maljuna hom' ĝin trinkas,
Li ŝancelpiede dancos,
Skuadante buklojn grizajn,
Sed junulo ebrieta
La virginon ekembuskos,
Piedfingre sin alŝtelos,
Kie ŝin la sonĝo trafis
Kaj sur molajn branĉojn sternis.
Kun brakum' de l' svelta korpo
Li por amo ŝin incitos,
Por ke antaŭ nuptonokto,
Ŝi jam estu nun cedema.
Sed se vortoj ne efikas,
Li la spitan superfortos.
Junularon tiel Bakĥo
Al plezur' malica pelas.

      VI.
Ni, eĉ maljune, venkos
Junulojn en la drinko.
Se oni devas danci,
Ni dancos ja! Ni ludos
Silenon, portos, kiel
Bastonon, la felsakon!
Por kio al ni tirso!
Se iu batalemas,
Pro mi — li ja batalu!
Knabet', pokalon al mi,
Kun mielgusta vino!
Regalu, ke mi drinku!
Ni, eĉ maljune, venkos
Junulojn en la drinko.

      VII.
Ho, mi diras vin feliĉa,
Cikadet', vi reĝe tronas
Sur la arbo, kaj ebrie
Pro la eta ros' vi kantas.
Ĉio estas ja la via,
Kion vidas vi kampare,
Kion kreas la Sezonoj.
La kampulojn, homamiko,
Vi neniam malutilas,
Sed ja amas mortemuloj
Vin, somerheroldon dolĉan.
Kaj vin amas mem la Muzoj,
Kaj vin amas ankaŭ Phoibos:
Al vi donis arĝentvoĉon.
Maljunec' vin ne atakas.
Ho, kantema, saĝa, dolĉa
Ternaskito senĉagrena,
Kaj senkarna kaj sensanga
Vi egalas preskaŭ diojn.

      VIII.
Sur roz' abel' ripozis,
Ĝin Eros ne rimarkis,
Kaj li, vundite, sentas
Pikilon en la fingro.
Kurante kaj flugante
Al ĉarma, dolĉa Kypris,
Li veas pri l' manetoj:
»Ve, panjo, jen la fino!
Jen pikis min flugila
Serpento, kiun nomas
Abelo la kampuloj.«
Patrin' respond-demandas:
Se pik' abela tiel
Doloras, kia estas
Ties doloro, kiun
Vi vundas, eta Eros?