"A költők nem halnak meg"

Kalocsay Kálmánt életében mint az eszperantó kultúra "élő klasszikusát" tartották számon. Halála után mint "halhatatlan klasszikus" vonult be az eszperantó irodalom történetébe.

Ma már a nemzetközi nyelv semmilyen területén nem lehet ismereteket szerezni anélkül, hogy Kalocsay Kálmán nevével és műveivel ne találkoznánk.

A halála óta eltelt majd két évtized alatt nem csökkent az eszperantó világ érdeklődése személye és munkássága iránt. Tizennégy könyve utánnyomásban vagy új kiadásban jelent meg a német A. E. Iltis, a Magyar Eszperantó Szövetség, az Egyetemes Eszperantó Szövetség (UEA, Hollandia), az olasz Edistudio és a svájci Literatura Foiro kiadásában. Hátrahagyott műveiből öt látott napvilágot a Magyar Eszperantó Szövetség, a bécsi Pro Esperanto, a braziliai Fonto és a svájci Literatura Foiro könyvkiadónál.

Hazánkban és külföldön műfordítói versenyeket rendeznek tiszteletére. 150 róla szóló cikket, 250 versét és versfordítását olvashatjuk folyóiratokban és antológiákban. És mennyi lehet még azokban a világszerte megjelenő eszperantó nyelvű újságokban, amelyek nem kerültek a kezünkbe? Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy hány tanulmány és recenzió elemzi műveit, hány verse és versfordítása hangzott el előadásokon, a magyar és külföldi eszperantó nyelvű rádióadásokban, hány hazai és külföldi eszperantó csoport viseli nevét, hány rendezvényt szenteltek emlékének.

Mindmegannyi kérdőjel.

Az alábbi összeállítás — időbeli sorrendben — azokat a fontosabb, főleg hazai eseményeket tartalmazza, amelyeknek híre túljutott országunk határain, és az eszperantó világ szélesebb körében ismertekké váltak.

1976

Budapesten megkezdődik a Kalocsay-dokumentumok rendezése, a szellemi hagyaték feldolgozása, kiadásra való előkészítése.

1978

Halálának második évfordulóján a Magyar Eszperantó Szövetség gránit emléktáblát helyez el máriabesnyői kriptájának falán.

*

Miskolc is emlékezik hajdani diákjára. Az eszperantó csoport felveszi az Ora Duopo — Kalocsay-Baghy nevet.

1980

Az eszperantista orvosok Karl-Marx-Stadtban június 6. és 9. között rendezett nemzetközi konferenciája postai levelezőlapot ad ki alkalmi bélyegzéssel és Kalocsay portréjával.

1981

Születésének 90. évfordulóján volt munkahelye, a Szent László Kórház posztumusz Gerlóczy Zsigmond Emlékérem kitüntetésben részesíti.

*

Abaújszántó nem felejti el fiát. Október 3-án megalakul a Dr. Kalocsay Kálmán Eszperantó Klub.

*

A Magyar írók Műfordítói Szakosztálya október 12-én Kalocsay-emlékülést tart.

1982

Március 21-én a Dr. Kalocsay Kálmán közben felavatják az Abaújszántó Nagyközségi Tanács adományozta márvány emléktáblát. A találkozó alkalmával két emléklap készül: az egyik Abaújszántó látképével, a másik Kalocsay Kálmán portréjával.

1983

A Magyar Eszperantó Szövetség posztumusz Pro Esperanto

kitüntetésben részesíti.

*

Abaújszántó beírja nevét az eszperantó mozgalom történetébe. A Budapesten rendezett 68. eszperantó világkongresszus alkalmával, nagyszámú hazai és külföldi vendég jelenlétében, felavatják az abaújszántói Helytörténeti Múzeumban berendezett Kalocsay-emlékszobát. A KAL-ĈI [ígv nevezte Kalocsay Csiszár Adával közös gyűjteményüket. Jelentése: a két családi név kezdőbetűi; a Kálmán név becéző alakja; a Kalocsay családnév (általában diákok használta) csonkított formája.] gyűjteményből származó fényképek és dokumentumok időbeli sorrendben mutatják Kalocsay életútját és munkásságát.

A múzeum udvarán elültetnek egy ezüstfenyő Kalocsay-emlékfát.

Megalakul az Internacia Komitato por Honoro al K. Kalocsay, IKpHaKK (Nemzetközi Kalocsay Kálmán Emlékbizottság). A bizottság fő célja az 1991-es jubileumi ünnepségek előkészítése, a nemzetközi rendezvények összehangolása, dokumentumokkal való segítése. Kalocsay életének, orvosi és irodalmi munkásságának széles körű ismertetése.

A Bizottság vezetője Kalocsay szerzőtársa, Gaston Waringhien (Franciaország). Ügyvezetői: Csiszár Ada és dr. Máthé Árpád (Budapest). Tagjai: Batta Barnabás (Miskolc), Reinhard Haupenthal (Németország), Kardos József (Abaújszántó), Perla Martinelli (Olaszország), Molnár László (Sárospatak), dr. Pethes Imre (Budapest), Reto Rossetti (Anglia), dr. Giorgio Silfer (Svájc).

*

A Magyar Filatélia Vállalat képes levelezőlapot ad ki ötezer példányban Kalocsay és Baghy portréjával.

1984

A Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport március 3-án egész napos Kalocsay-emlékülést tart a Szent László Kórházban.

1985

A Képzőművészeti Alap kiadásában, 20 ezer példányban abaújszántói képes levelezőlapok jelennek meg a Kalocsay--emléktábla, a Helytörténeti Múzeum és a Kalocsay Kálmán Emlékszoba képével.

*

A gödöllői 202. sz. Madách Imre Ipari Szakmunkásképző Intézet KISZ szervezete, április 3-án tartott névadó ünnepségén, felveszi a Dr. Kalocsay Kálmán nevet.

1986

A Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport március 5-én tudományos emlékülést tart Kalocsay tiszteletére.

*

Március 21-én, az Eszperantó Színházak Nemzetközi Találkozója alkalmával a budapesti Korona Cukrászdában irodalmi estet rendeznek In memoriam Kálmán Kalocsay címmel.

*

November 7-én a Nemzetközi Kalocsay Emlékbizottság, a Magyar Eszperantó Szövetség és a svájci Literatura Foiro folyóirat és könyvkiadó hazai és külföldi előadókkal nemzetközi irodakni fórumot rendez Kolomano Kalocsay, ĉu Danto de Esperanto? (Kalocsay Kálmán az eszperantó Dantéja?) címmel.

*

Abaújszántót emlékhelyként tartja számon az eszperantó világ.

November 9-én felavatják az Abaújszántó Nagyközségi Tanács állíttatta köztéri Kalocsay bronz mellszobrot, Jószai Zsolt alkotását. Zamenhof után Kalocsay az első eszperantista, akinek köztéri szobrot állítanak.

Ez alkalommal leplezik le a Helytörténeti Múzeum falán elhelyezett, Bényei Gábor készítette Kalocsay-domborművet is.

1987

A Gödöllőn rendezett Nemzetközi Ifjúsági Találkozó (JER) alkalmával, április 3-án avatják fel a máriabesnyői családi nyaraló falán elhelyezett Kalocsay-emléktáblát.

1988

Miskolc Megyei Város Tanácsa március 17-i ülésén hozzájárul, hogy a hejőcsabai Kalocsai utca, az egykori miskolci diák, dr. Kalocsay Kálmán nevét viselje.

*

A miskolci eszperantó mozgalom 75. évfordulóján, augusztus 18. és 21. között rendezett országos találkozó alkalmával Győry-Nagy Lajos és Kalocsay Kálmán arcképével illusztrált emléklap készül.

1990

A Kalocsay Emlékbizottság javaslatára az Egyetemes Eszperantó Szövetség (UEA) vezetősége februári ülésén az 1991-es évet Kalocsay-Baghy Jubileumi Évnek nyilvánítja.

1991

A Literatura Foiro és a Magyar Eszperantó Szövetség június 12. és 20. között rendezi meg a 10. Nemzetközi Irodalmi Fórumot (ILF), Baghy kaj Kalocsay: ĉu (nur) poetofratoj? (Baghy és Kalocsay: csak költőtársak?) címmel.

*

A filatélisták Kalocsay és Baghy arcképével illusztrált postai levelezőlapot adnak ki alkalmi bélyegzéssel.

*

A Magyar Rádió eszperantó nyelvű adása július 7-i programját a 100 éves Kalocsay emlékének szenteli.

A neves lett szobrászművész, Janis Strupulis emlékérmet készített Kalocsayról és Baghyról.

*

Október 5-én Abaújszántón egésznapos rendezvénnyel, irodalmi műsorokkal emlékeznek meg a nagyközség szülöttéről.

A Kalocsay Emlékbizottság vezetői bejelentik feloszlásukat, mivel a jubileumi év végeztével vállalt feladatukat teljesítették.

Kalocsay Kálmán emlékének további ápolására megalakul a Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaság, KKBT (Amika Sodeto de D-ro Kálmán Kalocsay).

A Társaságnak megalakulásakor 67 magyar és nem magyar állampolgár, eszperantista és nem eszperantista tagja van.

Az 1991. november 30-i alakuló ülésen elfogadják a KKBT alapszabályát és öt évre megválasztják a vezetőséget:

Elnök:Csiszár Ada
Alelnökök:Batta Barnabás,
Dr. Ferenczy Imre
Titkár:Dr. Máthé Árpád
Gazdasági felelős:Juhász Ferencné
Ellenőrző Bizottság:Kristek Pál/Kereszthegyi Tivadar vezető,
Balogh Katalin,
Kurucz Géza

A Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaságot 1992. január 29-i hatállyal a Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján, 4213. sorszám alatt, kulturális szervezetként, a társadalmi szervezetek nyilvántartásába veszi.

1994

Február 27-én, Kalocsay halálának 18. évfordulóján Miskolcon a Dr. Kalocsay Kálmán utcában emléktáblát avatnak.

*

Számba véve az eredményeket, elégedettek lehetünk: szülőhelyén, Abaújszántón utca, emléktábla, emlékszoba és köztéri szobor őrzi nemzetközi hírű fia emlékét; Miskolcon utca és emléktábla, Máriabesnyőn két emléktábla örökíti meg nevét. A halála óta eltelt 18 év alatt 19 Kalocsay-kötet jelent meg. A mostani szerény könyvecske immár a 20. a sorban.

És most következzék azoknak a neve, akik a legtöbbet és a legsikeresebben munkálkodtak, akik megvalósították a fenti, korábban csak álmodni mert elképzeléseket:

Batta Barnabás (Miskolc), dr. Bácskai István (Budapest), Bényei Gábor (Abaújszántó), Csiszár Ada (Budapest), Csiszár Gyula (Budapest), Farkas Józsefné (Budapest), dr. Farkas Júlia (Budapest), dr. Ferenczy Imre (Győr), Győry-Nagy Lajos (Miskolc), Reinhard Haupenthal (Németország), Kardos József (Abaújszántó), Kender János (Abaújszántó), Kozák Györgyné (Gödöllő), Ködmön Károlyné (Tata), Kurucz Géza (Kecskemét), Lénárt József (Abaújszántó), Lukács Gusztáv (Miskolc), Perla Martinelli (Olaszország), dr. Máthé Árpád (Budapest), dr. Molnár Lajos (Budapest), Molnár László (Sárospatak), dr. Nagy János (Gödöllő), Nagyné Barabás Judit (Gödöllő), Pál István (Miskolc), Reto Rossetti (Anglia), dr. Giorgio Silfer (Svájc), Szörényi István (Miskolc), Gaston Waringhien (Franciaország).

Hosszú lenne a névsor, ha felsorolnánk mindenkit, akik az elmúlt években itthon és külföldön hozzájárult Kalocsay Kálmán emlékének ápolásához, és akik a Baráti Társaság tagjaiként — vagy attól függetlenül — továbbra is azon fáradoznak, hogy minél szélesebb körben megismertessék az eszperantó kultúrának azokat az értékeit, amelyeket ő alkotott.

Tudjuk: mindennek kiszabott ideje van. Nem lehet megjósolni, hogy Kalocsay neve meddig marad fenn. Amíg eszperantó lesz, addig bizonyára.

*

Halálával lezárult az eszperantó irodalom egy korszaka — írta egyik költőtársa a nekrológban. A korszakok valóban elmúlnak, de a klasszikus művek nem avulnak el. Kalocsay munkássága iránti érdeklődés azt mutatja, hogy az ő könyvei nem fognak a könyvtárak mélyén porosodni. Az eszperantó irodalmárok pedig úgy vélik, hogy elkezdődött egy új korszak, amelyet talán Kalocsay-reneszánsznak lehetne nevezni.

Nevét már nem törli el az idő akkor sem, ha mi, kortársai, tanítványai, emlékének ápolói nem leszünk.

Kalocsay Kálmánt művei éltetik tovább.

Postparolo al esperantistoj

Karaj Geamikoj!

Enmaniginte tiun ĉi libreton, probable ne unu el vi bedaŭros, ke ĝi ne estas verkita en la internacia lingvo, en Esperanto.

Ne bedaŭru! Pripensu: ĝis nun hungarlingve — escepte kelkajn artikolojn — aperis nenio pri Kalocsay, kaj ankaŭ ties sekvo, ke li estas multe pli konata kaj honorata eksterlande ol en la patrujo.

La In Memoriam... — laŭ strukturo — estas kvazaŭ skeleto de la presopreta, 800-paĝa Omaĝe..., kiu entenas 3200 bibliografiajn indikojn, 240 fotojn, rememorojn, intervjuojn, plumnomojn, poemojn, recenzojn ktp. Feliĉe la vidvino tuj post la morto de nia eminentulo metis ĉiujn dokumentojn sub mia dispono, kio ebligis senmanke registri ĉiun verkon DE kaj PRI Kalocsay, kaj doni plenan bildon pri lia vivo.

Kvankam en la nuna 100-paĝa libreto oni havis eblon nur skizi la riĉan vivovojon kaj verkaron de Kalocsay, tamen mi esperas, ke vi povos ĉerpi el ĝi gravajn — ĝenerale nekonatajn — indikojn. Kiuj deziras pluajn informojn pri Kalocsay, legu la artikolojn listigitajn en nia bibliografio.

Karaj geamikoj, akceptu bonkore tiun ĉi modestan libron verkitan por hungaraj esperantistoj kaj neesperantistoj.

La aŭtoro


Ezen a helyen is őszinte köszönetet mondok azoknak, akik közreműködtek e kis könyv megszületésében: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságának az anyagi támogatásért, dr. Máthé Árpádnak a szöveg ellenőrzéséért, Gerencsér Ágnesnek a technikai szerkesztésért, a Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaság tagjainak, akik tanácsaikkal voltak segítségemre.

Budapest 1994

Csiszár Ada

Kalocsay K. szellemi hagyatékának gondozója,
a KKBT elnöke

BIBLIOGRÁFIA

 • Waringhien, Gaston: Kolomano Kalocsay. Enciklopedio de Esperanto. Literatura Mondo. Budapest, 1933-1934.
 • Tárkony Lajos: K. Kalocsay. De paĝo al paĝo(Lapról lapra). Literatura Mondo. Budapest, 1932.
 • Boulton, Marjorie: Kiel noktpapilio al lampo (Mint az éjjeli lepke a lámpa fényéhez). Esperanto (Hollandia) 1959. jul.-aug.
 • Simándy Pál: Diák a századfordulón. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1966.
 • Gvidlibro II. Magyar Eszperantó Szövetség. Budapest, 1966. (Red. A. Pechan).
 • Dr. Benczik Vilmos — Rados Péter A.: Kálmán Kalocsay. Heroldo de Esperanto 1969. 16. sz.
 • Dániel Mária: Az eszperantó professzora. Esti Hírlap 1970.01.31.
 • Tófalvi Éva: Költészetünk eszperantó tolmácsolója. Magyar Hírlap 1971. 10.15.
 • Dr. Bácskai István: Alta honorigo al la plej granda vivanta literatoro Esperanta (Magas kitüntetés a legnagyobb élő eszperantó irodalmárnak). Hungara Fervojista Mondo 1971. 4. sz.
 • Gergely Mihály: Arcképcsarnokunk. Kalocsay Kálmán. Eszperantó Magazin 1974. 4. sz.
 • Csiszár Ada: Kálmán Kalocsay fariĝis 84-jara (Kalocsay K. 84 éves). Hungara Vivo 1976. 1. sz.
 • Csiszár Ada: Kálmán Kalocsay (1891-1976). Nekrológ. Hungara Vivo 1976. 2. sz.
 • Rossetti, Reto: La fino de klasika epoko (A klasszikus korszak vége). Esperanto 1976. 3. sz.
 • Tonkin, R. Humphrey: Ni estu dankaj, ke Kalocsay vivis (Legyünk hálásak, hogy élt Kalocsay). Esperanto 1976. 3. sz.
 • Dr. Benczik Vilmos: La vivoverko de Kalocsay estas nia riĉa, vivanta lingvo (Kalocsay életműve gazdag, élő nyelvünk). Esperanto 1976. 3. sz.
 • Rotkvič, Ivo: Li apartenis al la "titana gento" (A "titáni nemzedékhez" tartozott), Esperanto 1976. 4. sz.
 • Varga-Haszonits Zsuzsa: Kalocsay Kálmán. Eszperantó Magazin 1976. 2. sz.
 • Kökény Lajos: Forpasis nia Kálmán Kalocsay (Elment Kalocsay Kálmánunk) Budapeŝta Informilo 1976. 4. sz.
 • H. J.: Kalocsay Kálmán hamvaira. Új ember 1976.04.18.
 • Mátyás István: Kalocsay Kálmán. Élet és Irodalom 1976.05.03.
 • Dr. Ferenczy Imre: Dr. Kalocsay Kálmán(1891-1976) Orvosi Hetilap 1976. 05.16.
 • Tarján István: A nevét 84 országban ismerik. Déli Hírlap 1976. 05.17.
 • Levsen, Peter: Poet und Linguist des Esperanto (Az eszperantó költője és nyelvésze). Der Morgen 1976.05.28.
 • Kurucz Géza: K. Kalocsay.Juna Amiko 1976. 2-3 sz.
 • Győry-Nagy Lajos: Kiel komenciĝis... (Hogyan kezdődött...). Budapeŝta Informilo 1976.10. sz.
 • Világirodalmi Kisenciklopédia. Gondolat. Budapest, 1976.
 • Csiszár Ada: Riĉa spirita heredaĵo (Gazdag szellemi örökség). Paco (Magyarország) 1977.
 • Haupenthal, Reinhard: La kontribuo de Kálmán Kalocsay al la Esperanta kulturo (Kalocsay K. hozzájárulása az eszperantó kultúrához). Vulpo-libroj. Lelystad, 1978.
 • Csiszár Ada: A nemzetközi műfordítás szerepe az irodalomban. Világ és Nyelv Évkönyve' 79.
 • Csiszár Ada: Kalocsay, la neologo (Kalocsay, a nyelvújító). Literatura Foiro (Svájc) 1980. 59,60,61,62. sz.
 • Életrajzi Lexikon. Harmadik, kiegészítő kötete. Budapest, 1981.
 • Csiszár Ada: Kilencven éve született Kalocsay Kálmán. Világ és Nyelv 1981.5. sz.
 • Batta Bamabás: Interesa malkaŝo en Abaújszántó (Érdekes felfedezés Abaújszántón). Budapeŝta Informilo 1981. 8. sz.
 • Csiszár Ada: El Abaújszántó ĝis la Esperanta Parnaso (Abaújszántótól az eszperantó Parnasszusig). Budapeŝta Informilo 1981. 10. sz.; Fonto (Brazília) 1991. 130. sz.
 • Csiszár Ada: La inferiro de Kalocsay ("Szálla alá poklokra"). Budapeŝta Informilo 1981. 2. sz.
 • Vatré, Henri: Pri la iama Budapeŝta itinero (A hajdani budapesti útvonalról). Literatura Foiro 1981. 69. sz.
 • Molnár László: Az orvostudományok és az eszperantó professzora. Észak-Magyarország 1982.02.27.
 • Csiszár Ada: Kalocsay, la recenzanto (Kalocsay, a kritikus). Literatura Foiro 1982. 71. sz.
 • Thorsen, Poul: Vid-al-vide kun Kolomano (Szemtől szemben Kálmánnal). Literatura Foiro 1982. 74. sz.
 • Carlevaro, Tazio: Nekonata lingvokreado de Kálmán Kalocsay (K.K. ismeretlen nyelvalkotása). Planlingvistiko 1982. 2. sz.
 • Waringhien, Gaston: Kaj la ceter' — nur literaturo (És a többi — csak irodalom). Antwerpen — La Laguna, 1983.
 • Csiszár Ada: Postlasitaj verkoj de Kalocsay (Kalocsay hátrahagyott művei). Literatura Foiro 1983. 79. sz.
 • Ténagy János: Eszperantista Ünnep Abaújszántón. Észak-Magyarország 1983. 08.04.
 • Dr. Máthé Árpád: Internacia Komitato por Honoro al K. Kalocsay (Nemzetközi Bizottság Kalocsay K. tiszteletére). Budapeŝta Informilo 1984. 9-10. sz.
 • Auld, William: Kálmán Kalocsay. Esperanta Antologio UEA, Rotterdam. 1984.
 • Csiszár Ada: Dr. Kalocsay Kálmán. Iparkodó 1985. 4. sz.
 • CsiszárAda: Kálmán Kalocsay. Elektitaj prelegoj de la 23-a Somera Esperanto-Universitato (A 23. Nyári Eszperantó Egyetem előadásaiból válogatás). Gyula, 1985. (Szerk. Gyarmathy Zsolt).
 • Csiszár Ada: Dek prelogoj de Kalocsay (Kalocsay tíz előadása). Magyar Eszperantó Szövetség. Budapest, 1985.
 • Csiszár Ada: Antaŭ dek jaroj mortis Kalocsay (Tíz évvel ezelőtt halt meg Kalocsay). Budapeŝta Informilo 1986. 2.sz.
 • Batta Barnabás: Abaújszántó 1980-1985. Miskokc, 1986. Kéziratban.
 • Csiszár Ada: Doubla datreveno de d-ro Kálmán Kalocsay (Dr. Kalocsay K. kettős évfordulója). Hungara Fervojista Mondo 1986. 2. sz.
 • Csiszár Ada: Irodalmi fórum, szoboravatás. Világ és Nyelv 1986. 6. sz.
 • Lukács Gusztáv: Budapest-Abaújszántó. Budapeŝta Informilo 1987. 1. sz.
 • Golden, Bernard: Identigo de la misteraj Peter Peneter kaj Georgo Peterido Peneter (A misztikus P.P. és G.P.P. azonosítása). Hungara Vivo 1987. 5. sz.
 • Dr. Maróti Zsuzsa: Abaújszántó a magyar irodalomban. Dr. Kalocsay Kálmán. Szülőföldünk 1987.10. sz.
 • Csiszár Ada: Kalocsay, la instruanto (Kalocsay, a tanító). Literatura Foiro 1988. 116. sz.
 • Pál István: Szemelvények a miskolci eszperantó mozgalom történetéből 1913-1988. Miskolc, 1988.
 • Dr. Csiki Vidor: Országos eszperantista találkozó. Észak-Magyarország 1988. 08.18.
 • Dr. Rátkai Árpád: Kiu estas kiu? (Ki kicsoda?). Magyar Eszperantó Szövetség. Budapest, 1989.
 • Major, Jozefo: Kálmán Kalocsay. Nov-Zelanda Esperantisto 1991. 512. sz.
 • Chengtai, Shi: Baghy kaj Kalocsay en Ĉinio (Baghy és Kalocsay Kínában). Penseo (Kína) 1991. 11. sz.
 • Csiszár Ada: "Centjara estus jam la koro" (Száz éves lenne a szív). Literatura Foiro 1991. 133. sz.
 • Bakonyi Béla: A Kalocsay köz. Abaújszántó. Észak-Magyarország 1991. febr. 23.
 • Dr. Salga Attila: Eszperantó nyelven a Parnasszusra. Hajdú-Bihari Napló 1991. 08. 26.
 • Csiszár Ada: La multflankeco kaj laborkapablo de Kalocsay (Kalocsay sokoldalúsága és munkabírása) Forumo (Németország) 1991. 3. sz
 • Csiszár Ada: Triobla datreveno de d-ro Kálmán Kalocsay (Dr. Kalocsay K. hármas évfordulója). Nov-Zelanda Esperantisto 1991. 509. sz.
 • Verloren van Themaat, Willem: Kalocsay kaj Baghy. Fenomeno (Hollandia) 1991. szept.
 • Csiszár Ada: Mozaikoj pri la personeco de la centjara Kalocsay (Mozaikok a százéves Kalocsay személyiségéről). Hungara Fervojista Mondo 1991. 3. sz.
 • Csiszár Ada: Orvos és írástudó. Heti Magyarország 1991. 10.04.
 • Molnár László: Száz éve született dr. Kalocsay Kálmán. Sárospatak 1991. 10. 15.
 • Patay János: Kalocsay-memorfesto en Abaújszántó (Kalocsay-emlékünnepség Abaújszántón). Hungara Fervojista Mondo 1991. 4. sz.
 • Bakonyi Béla: Kalocsay emlékünnepség Abaújszántón. Észak-Magyarország 1991. 10. 15.

 • Csiszár Ada: Centjara jubileo de Kalocsay. Hungara Informilo 1991.10. sz.
 • Csiszár Ada: Klasikulo de la esperanta kulturo (Az eszperantó kultúra klasszikusa). Penseo (Kína) 1992. 24. sz.
 • Dr. Máthé Árpád: Fondiĝis Amika Societo de d-ro Kálmán Kalocsay (Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaság alakult). Hungara Fervojista Mondo 1992. 1. sz.
 • Kiss Tibor: Kalocsay-centenárium. Abaújszántó 1992. 1. sz
 • Dr. Fehér Miklós: "Libero kaj amo" (Szabadság és szerelem). Tanulmány. La Gazeto 1992. 41, 42, 43 sz.
 • Csiszár Ada: "Danĝero vojo" (Veszélyes út). Versojn oni ne aĉetas Pro Esperanto. Wien, 1992.
 • Molnár László: Kalocsay Kálmán. Jubileumi emlékbeszéd. Szülőföldem 1993. 20. sz.
 • Berveling, Gerrit: Kalocsay kaj la politiko. (Kalocsay és a politika). Fonto 1993. 151. sz.
 • Csiszár Ada: Omaĝe al Kalocsay... La vivo kaj la verkaro de Kalocsay (Tisztelettel Kalocsaynak... Élete és életműve). Kéziratban.
 • Szörényi István: Kalocsay-emléktábla. Észak-Magyarország 1994. 04.07.

 • de' Giorgi, Aldo: Pri la kondamnitaj poemoj de Kálmán Kalocsay(Kalocsay Kálmán elítélt versei). Fonto 1994. 157. sz.
 • Chengtai, Shi: Kalocsay en la politiko(Kalocsay a politikában). Fonto 1994. 158. sz.

Postlasitaj verkoj de Kalocsay

Johano la Brava Bildrakonto, adaptaĵo de la samtitola poemfabelo de S. Petőfi. Antaŭ la leganta esperantistaro certe estas konata la ĉarma epopeeto, kiun esperantigis Kalocsay en 1923. La grandsukcesa poemfabelo en 1948 reaperis reviziita kaj represiĝis triafoje en la kolekto de elektitaj poemoj de Petőfi Libero kaj amo (1970), kaj la kvara aldono aperis en 1984. La kunmetaĵon enkondukas poetportreto, ilustrita per foto pri la aŭtoro.

Tiun verketon eble estus pli konvene nomi albumo, ĉar ĝi iom diferencas de la bildrakontoj. La diferenco konsistas en tio, ke anstataŭ la kutima grafikaĵo ĝi entenas dekdu buntkolorajn pentraĵojn kreitajn de eminenta hungara pentroartisto Béla Sándor (1872-1949). La brilkolora serio — prezentanta scenojn el la aventuroj de la heroo — por la okuloj donas vere artan ĝuon. Estas specialaĵo ankaŭ la koneksaj versoj, kiuj estas legeblaj en du variantoj: tradukaĵoj el la unua eldono kaj la samaj strofoj modifitaj en 1948. La bildversan rakonton — de sceno al sceno — kunligas proza teksto, kiu celas, ke la leganto (malgraŭ la kutima "kripligado" de tiaĝenraj verkoj) ricevu kompletan rakonton.

Plua interesaĵo de la kunmeto: la poemrakonto de Petőfi estis transskribita ankaŭ en melodramon kaj akiris en Hungario vastan popularecon. La plej furoran, orelkaresan kanton de la teatraĵo esperantigis Kalocsay en 1974 . La ĉarma kantokteksto Diras ĉi roz'... (ĝis nun ne publikigita) kune kun muziknotoj fermas la libreton.

La volumeno de la planita albumo (kalkulante 15x20 cm formaton, kiun deziras la bildoj) estas 30 paĝoj. La plaĉa bildserio kolora (12 pecoj) sugestas aperigi ĝin ankaŭ kiel kalendaro. La manuskripto estas jam reviziita kaj prespreta.

Postrikolto Postlasitaj poem- kaj kantotradukoj, transplantitaj el la praegipta, malnovgreka, latina, ĉina, japana, persa, angla, franca, germana, hungara, hispana, itala, kataluna, kimra, vjetnamia lingvoj. La prespreta materialo ampleksas 1210 versojn kaj 5 p. klarigojn.

Ne timu! Legolibro por ekzamenkandidatoj La kunmeto celas la lingvan perfektiĝadon de esperantistoj. La temaro konsideras la postulaĵojn de la supera kaj mezgrada lingvaj ekzamenoj. Kalocsay (kunaŭtoro de la planita libro) komencis tiun laboron en 1975. El la projektitaj dudek lecionoj estas prilaboritaj dek. Kvankam tiu ĉi postlasaĵo ne estas kompleta, tamen ĝia perfekta lingvaĵo kaj praktika metodo estas bone utiligebla legaĵo. La vortostoko kaj plurvortaj esprimoj de la koncernaj lecionoj estas enkadrigitaj per prozaj tekstoj, poemoj kaj proverboj. La kunmeto konsistas el 50 tajpitaj paĝoj.

Fabelarbo Naŭ fabeloj verse reverkitaj kun ilustraĵoj; infankantetoj kun muziknotoj. La manuskripto ampleksas 50 tajpitajn paĝojn.

Melodioj de Kalocsay Muzika programo el la komponaĵoj de K. Kalocsay. Jen la listo de la muzikigitaj poemoj far Kalocsay:

 • L. Zamenhof: Ho mia kor'
 • K. Kalocsay: Kisoj
 • K. Kalocsay kaj M. Sárossy: El maja idilio
 • A. Tennyson: Maud
 • K. Kalocsay: Kanto de vagabondo
 • P. Balkányi: Junulara marŝo.

Prologo pri la muzikemo kaj muzikamo de K. Kalocsay. Kasedo kun tekstolibreto kaj muziknotoj.

Splitoj La kunmetaĵo estas destinita por gardi splitojn de la Kalocsaya sprito kaj spirito. La materialo entenas studojn, diraĵojn, polemikojn, fragmenton de terminareto, E-tradukon de artikoloj, kiujn Kalocsay verkis kaj aperigis hungare, kelkajn fotografaĵojn kaj elektitajn leterojn de lia korespondaĵo, kiu trabrakumas pli ol duonjarcenton.

Estas fakto, ke tiu ĉi kurioza miksaĵo ne apartenas al la plej valoraj pecoj de la Kalocsaya verkaro, sed pripensu: ne nur la brilianto estas juvelŝtono.

*

Jen riĉa postlasaĵo serĉas eldonisto(j)n, kiu(j) realigos, ke la postmorta donaco de Kalocsay trovu vojon al la legema publiko.