"A költők nem halnak meg"

Kalocsay Kálmánt életében mint az eszperantó kultúra "élő klasszikusát" tartották számon. Halála után mint "halhatatlan klasszikus" vonult be az eszperantó irodalom történetébe.

Ma már a nemzetközi nyelv semmilyen területén nem lehet ismereteket szerezni anélkül, hogy Kalocsay Kálmán nevével és műveivel ne találkoznánk.

A halála óta eltelt majd két évtized alatt nem csökkent az eszperantó világ érdeklődése személye és munkássága iránt. Tizennégy könyve utánnyomásban vagy új kiadásban jelent meg a német A. E. Iltis, a Magyar Eszperantó Szövetség, az Egyetemes Eszperantó Szövetség (UEA, Hollandia), az olasz Edistudio és a svájci Literatura Foiro kiadásában. Hátrahagyott műveiből öt látott napvilágot a Magyar Eszperantó Szövetség, a bécsi Pro Esperanto, a braziliai Fonto és a svájci Literatura Foiro könyvkiadónál.

Hazánkban és külföldön műfordítói versenyeket rendeznek tiszteletére. 150 róla szóló cikket, 250 versét és versfordítását olvashatjuk folyóiratokban és antológiákban. És mennyi lehet még azokban a világszerte megjelenő eszperantó nyelvű újságokban, amelyek nem kerültek a kezünkbe? Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy hány tanulmány és recenzió elemzi műveit, hány verse és versfordítása hangzott el előadásokon, a magyar és külföldi eszperantó nyelvű rádióadásokban, hány hazai és külföldi eszperantó csoport viseli nevét, hány rendezvényt szenteltek emlékének.

Mindmegannyi kérdőjel.

Az alábbi összeállítás — időbeli sorrendben — azokat a fontosabb, főleg hazai eseményeket tartalmazza, amelyeknek híre túljutott országunk határain, és az eszperantó világ szélesebb körében ismertekké váltak.

1976

Budapesten megkezdődik a Kalocsay-dokumentumok rendezése, a szellemi hagyaték feldolgozása, kiadásra való előkészítése.

1978

Halálának második évfordulóján a Magyar Eszperantó Szövetség gránit emléktáblát helyez el máriabesnyői kriptájának falán.

*

Miskolc is emlékezik hajdani diákjára. Az eszperantó csoport felveszi az Ora Duopo — Kalocsay-Baghy nevet.

1980

Az eszperantista orvosok Karl-Marx-Stadtban június 6. és 9. között rendezett nemzetközi konferenciája postai levelezőlapot ad ki alkalmi bélyegzéssel és Kalocsay portréjával.

1981

Születésének 90. évfordulóján volt munkahelye, a Szent László Kórház posztumusz Gerlóczy Zsigmond Emlékérem kitüntetésben részesíti.

*

Abaújszántó nem felejti el fiát. Október 3-án megalakul a Dr. Kalocsay Kálmán Eszperantó Klub.

*

A Magyar írók Műfordítói Szakosztálya október 12-én Kalocsay-emlékülést tart.

1982

Március 21-én a Dr. Kalocsay Kálmán közben felavatják az Abaújszántó Nagyközségi Tanács adományozta márvány emléktáblát. A találkozó alkalmával két emléklap készül: az egyik Abaújszántó látképével, a másik Kalocsay Kálmán portréjával.

1983

A Magyar Eszperantó Szövetség posztumusz Pro Esperanto kitüntetésben részesíti.

*

Abaújszántó beírja nevét az eszperantó mozgalom történetébe. A Budapesten rendezett 68. eszperantó világkongresszus alkalmával, nagyszámú hazai és külföldi vendég jelenlétében, felavatják az abaújszántói Helytörténeti Múzeumban berendezett Kalocsay-emlékszobát. A KAL-ĈI [ígv nevezte Kalocsay Csiszár Adával közös gyűjteményüket. A gyűjteményből származó fényképek és dokumentumok időbeli sorrendben mutatják Kalocsay életútját és munkásságát.

A múzeum udvarán elültetnek egy ezüstfenyő Kalocsay-emlékfát.

Megalakul az Internacia Komitato por Honoro al K. Kalocsay, IKpHaKK (Nemzetközi Kalocsay Kálmán Emlékbizottság). A bizottság fő célja az 1991-es jubileumi ünnepségek előkészítése, a nemzetközi rendezvények összehangolása, dokumentumokkal való segítése. Kalocsay életének, orvosi és irodalmi munkásságának széles körű ismertetése.

A Bizottság vezetője Kalocsay szerzőtársa, Gaston Waringhien (Franciaország). Ügyvezetői: Csiszár Ada és dr. Máthé Árpád (Budapest). Tagjai: Batta Barnabás (Miskolc), Reinhard Haupenthal (Németország), Kardos József (Abaújszántó), Perla Martinelli (Olaszország), Molnár László (Sárospatak), dr. Pethes Imre (Budapest), Reto Rossetti (Anglia), dr. Giorgio Silfer (Svájc).

*

A Magyar Filatélia Vállalat képes levelezőlapot ad ki ötezer példányban Kalocsay és Baghy portréjával.

1984

A Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport március 3-án egész napos Kalocsay-emlékülést tart a Szent László Kórházban.

1985

A Képzőművészeti Alap kiadásában, 20 ezer példányban abaújszántói képes levelezőlapok jelennek meg a Kalocsay--emléktábla, a Helytörténeti Múzeum és a Kalocsay Kálmán Emlékszoba képével.

*

A gödöllői 202. sz. Madách Imre Ipari Szakmunkásképző Intézet KISZ szervezete, április 3-án tartott névadó ünnepségén, felveszi a Dr. Kalocsay Kálmán nevet.

1986

A Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport március 5-én tudományos emlékülést tart Kalocsay tiszteletére.

*

Március 21-én, az Eszperantó Színházak Nemzetközi Találkozója alkalmával a budapesti Korona Cukrászdában irodalmi estet rendeznek In memoriam Kálmán Kalocsay címmel.

*

November 7-én a Nemzetközi Kalocsay Emlékbizottság, a Magyar Eszperantó Szövetség és a svájci Literatura Foiro folyóirat és könyvkiadó hazai és külföldi előadókkal nemzetközi irodakni fórumot rendez Kolomano Kalocsay, ĉu Danto de Esperanto? (Kalocsay Kálmán az eszperantó Dantéja?) címmel.

*

Abaújszántót emlékhelyként tartja számon az eszperantó világ.

November 9-én felavatják az Abaújszántó Nagyközségi Tanács állíttatta köztéri Kalocsay bronz mellszobrot, Jószai Zsolt alkotását. Zamenhof után Kalocsay az első eszperantista, akinek köztéri szobrot állítanak.

Ez alkalommal leplezik le a Helytörténeti Múzeum falán elhelyezett, Bényei Gábor készítette Kalocsay-domborművet is.

1987

A Gödöllőn rendezett Nemzetközi Ifjúsági Találkozó (JER) alkalmával, április 3-án avatják fel a máriabesnyői családi nyaraló falán elhelyezett Kalocsay-emléktáblát.

1988

Miskolc Megyei Város Tanácsa március 17-i ülésén hozzájárul, hogy a hejőcsabai Kalocsai utca, az egykori miskolci diák, dr. Kalocsay Kálmán nevét viselje.

*

A miskolci eszperantó mozgalom 75. évfordulóján, augusztus 18. és 21. között rendezett országos találkozó alkalmával Győry-Nagy Lajos és Kalocsay Kálmán arcképével illusztrált emléklap készül.

1990

A Kalocsay Emlékbizottság javaslatára az Egyetemes Eszperantó Szövetség (UEA) vezetősége februári ülésén az 1991-es évet Kalocsay-Baghy Jubileumi Évnek nyilvánítja.

1991

A Literatura Foiro és a Magyar Eszperantó Szövetség június 12. és 20. között rendezi meg a 10. Nemzetközi Irodalmi Fórumot (ILF), Baghy kaj Kalocsay: ĉu (nur) poetofratoj? (Baghy és Kalocsay: csak költőtársak?) címmel.

*

A filatélisták Kalocsay és Baghy arcképével illusztrált postai levelezőlapot adnak ki alkalmi bélyegzéssel.

*

A Magyar Rádió eszperantó nyelvű adása július 7-i programját a 100 éves Kalocsay emlékének szenteli.

A neves lett szobrászművész, Janis Strupulis emlékérmet készített Kalocsayról és Baghyról.

*

Október 5-én Abaújszántón egésznapos rendezvénnyel, irodalmi műsorokkal emlékeznek meg a nagyközség szülöttéről.

A Kalocsay Emlékbizottság vezetői bejelentik feloszlásukat, mivel a jubileumi év végeztével vállalt feladatukat teljesítették.

Kalocsay Kálmán emlékének további ápolására megalakul a Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaság, KKBT (Amika Sodeto de D-ro Kálmán Kalocsay).

A Társaságnak megalakulásakor 67 magyar és nem magyar állampolgár, eszperantista és nem eszperantista tagja van.

Az 1991. november 30-i alakuló ülésen elfogadják a KKBT alapszabályát és öt évre megválasztják a vezetőséget:

Elnök:Csiszár Ada
Alelnökök:Batta Barnabás,
Dr. Ferenczy Imre
Titkár:Dr. Máthé Árpád
Gazdasági felelős:Juhász Ferencné
Ellenőrző Bizottság:Kristek Pál/Kereszthegyi Tivadar vezető,
Balogh Katalin,
Kurucz Géza

A Dr. Kalocsay Kálmán Baráti Társaságot 1992. január 29-i hatállyal a Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján, 4213. sorszám alatt, kulturális szervezetként, a társadalmi szervezetek nyilvántartásába veszi.

1994

Február 27-én, Kalocsay halálának 18. évfordulóján Miskolcon a Dr. Kalocsay Kálmán utcában emléktáblát avatnak.

*

Számba véve az eredményeket, elégedettek lehetünk: szülőhelyén, Abaújszántón utca, emléktábla, emlékszoba és köztéri szobor őrzi nemzetközi hírű fia emlékét; Miskolcon utca és emléktábla, Máriabesnyőn két emléktábla örökíti meg nevét. A halála óta eltelt 18 év alatt 19 Kalocsay-kötet jelent meg. A mostani szerény könyvecske immár a 20. a sorban.

És most következzék azoknak a neve, akik a legtöbbet és a legsikeresebben munkálkodtak, akik megvalósították a fenti, korábban csak álmodni mert elképzeléseket:

Batta Barnabás (Miskolc), dr. Bácskai István (Budapest), Bényei Gábor (Abaújszántó), Csiszár Ada (Budapest), Csiszár Gyula (Budapest), Farkas Józsefné (Budapest), dr. Farkas Júlia (Budapest), dr. Ferenczy Imre (Győr), Győry-Nagy Lajos (Miskolc), Reinhard Haupenthal (Németország), Kardos József (Abaújszántó), Kender János (Abaújszántó), Kozák Györgyné (Gödöllő), Ködmön Károlyné (Tata), Kurucz Géza (Kecskemét), Lénárt József (Abaújszántó), Lukács Gusztáv (Miskolc), Perla Martinelli (Olaszország), dr. Máthé Árpád (Budapest), dr. Molnár Lajos (Budapest), Molnár László (Sárospatak), dr. Nagy János (Gödöllő), Nagyné Barabás Judit (Gödöllő), Pál István (Miskolc), Reto Rossetti (Anglia), dr. Giorgio Silfer (Svájc), Szörényi István (Miskolc), Gaston Waringhien (Franciaország).

Hosszú lenne a névsor, ha felsorolnánk mindenkit, akik az elmúlt években itthon és külföldön hozzájárult Kalocsay Kálmán emlékének ápolásához, és akik a Baráti Társaság tagjaiként — vagy attól függetlenül — továbbra is azon fáradoznak, hogy minél szélesebb körben megismertessék az eszperantó kultúrának azokat az értékeit, amelyeket ő alkotott.

Tudjuk: mindennek kiszabott ideje van. Nem lehet megjósolni, hogy Kalocsay neve meddig marad fenn. Amíg eszperantó lesz, addig bizonyára.

*

Halálával lezárult az eszperantó irodalom egy korszaka — írta egyik költőtársa a nekrológban. A korszakok valóban elmúlnak, de a klasszikus művek nem avulnak el. Kalocsay munkássága iránti érdeklődés azt mutatja, hogy az ő könyvei nem fognak a könyvtárak mélyén porosodni. Az eszperantó irodalmárok pedig úgy vélik, hogy elkezdődött egy új korszak, amelyet talán Kalocsay-reneszánsznak lehetne nevezni.

Nevét már nem törli el az idő akkor sem, ha mi, kortársai, tanítványai, emlékének ápolói nem leszünk.

Kalocsay Kálmánt művei éltetik tovább.