XLI

Vi ludas viran rolon kun plezuro,
rajdante min kun arta kokso-lul';
ho, rara ravo estas por okul'
la tigre svelta korpo el eburo!

La dolĉaj mamoj ŝvelas de maturo,
mi suĉas ilin kun soifa brul',
sed kiam mi vin vidas tra nebul'
ekrigidiĝi: kaptas min teruro.

La ĝemo ŝajnas nun martir-ĝemad',
la suk' volupta kvazaŭ sango pura;
ho, jes, fantomas min markiz' de Sade!

Mi fantazias en volupt' obskura,
ke kuŝas vi sur eŝafod-estrad',
mortante pro la palisum' tortura...