Pala procesio

Ho, procesio de knabinoj palaj:
Vizaĝoj flavaj kaj malĝoj-vualaj.
En la sunbrilo de l' somer-maten'
Vi marŝas, marŝas kontraŭ tag' de pen'.
Atendas vin la kor-muelaj horoj
En la fabrikoj kaj en la kontoroj.
En lit' ĉifita restis la fiktiv'
De l' dolĉaj sonĝoj... Jen la viv' la viv'!
Funebra, longa, longa procesio
Je l' enterigo de la iluzio,
Je l'enterig' de ĝojo kaj de ĉarm':
Vidante vin mi luktas kontraŭ larm'.

La bruston peza vivo senkompata
Jen premas plata, senespere plata,
Ĝi klinas dorsojn, ŝtelas el rigard'
La artfajraĵon de la juna ard'.
Sur la vizaĝoj sidas trajt' enua
Kaj ĉe l' okuloj jam sulketo frua,
Sopiroj kuŝas en la kor' kun sven',
Sub pezaj ŝtonoj de la taga pen'.
Ho, orfaj floroj de l' ĝarden' de Dio,
Vin ne vizitas gaja papilio,
La papilio de la hor' de am'...
Burĝone velkas via florornam'.

Ho kiel volus mi kun krio voka
Elŝiri vin el brak' de l' urb' sufoka
Kaj gvidi vin en kanta, danca rond'
Sur la deklivon de sunbrila mont'.
Sur viajn harojn ŝuti kampoflorojn:
Kolorojn pruntu ili kaj odorojn.
Rigardojn viajn ĵeti al ĉiel':
Sin banu ili en la blua hel'.
Kaj vin aspergi per radioj sunaj:
Vin ili kisu sanaj, ruĝebrunaj.
Stariĝi sur la pinto de l' dekliv'
Kriante: iru, ĝoju al la viv'!

Kaj pluv' de ĝojo el ĉiel' sennuba
En brusto seka, sarkherbaĵa, duba
Ĝermigas riĉajn spikojn de la fid',
Sonorilflorojn de l' perlanta rid'.
Vi dancas, sur la kapoj kun festonoj,
Turnante ronde vin je flutosonoj.
Dum tikle, dolĉe vibras en la spin'
La ebrieto pro l' miela vin'.
Aŭ vi sur branĉoj vin balancas kuŝe,
Fruktsukojn dolĉajn sorbas plenabuŝe,
Ĝis vin al sorĉaj kampoj logas for
La papilio de la ama hor':

Pel-ludi, rifuĝante de l' sopiro,
Petole kiel nimfo kun satiro,
Spirege fali kaj kun ĝoja trem'
Kapitulaci al la ĉirkaŭprem',
Dum viajn kisojn per foli-susuro
Flustrante benas la Patrin-Naturo...
Ho plen' de l' vivo! Ho triumfa Jes!
La viv' Donaco estas kaj Promes'!

Ekpalas, falas, mortas iluzio
Kaj marŝas, marŝas pala procesio...
Okulangule gutojn du de plor'
Mi viŝas honte, kun senpova kor'.