Sofokles
EL «ANTIGONA»
ĤORO PRI LA HOMO

Estas multo mirinda, sed
nenio ja ol la hom' pli mirindas,
ĉar li tra la maro
grizbukla navigas
en ŝtormo de sudo
sur ondoj abismaj,
kaj Gean mem ne cedantan al altaj dioj,
ŝin la neelĉerpeblan, eternan,
jar-al-jare per sia soko ŝanceliĝanta,
ĉevale tirata, molestas.

El gento facila de birdoj
predon por si akiras,
sovaĝan bestopopolon,
el maro salakva la rasojn
per sterno de retoj kaptas
la homo sagaca. Ruze la bestojn
de valo kaj altoj al si subigis,
al la ĉevalo de kolo harara,
al la taŭro tenaca de montoj
la jugon nuke li metis.

Kaj la parolon kaj la penson
kun vento rivalan kaj la leĝaron
li lernas, urbregulantan.
Sur rok' neloĝebla veteron
de frosto, de pluv' suferiga
li lertas eviti, kaj senhelpa ne restas
pri ajno futura, nur de la morto
li fuĝi ne povas, sed por
malsano fatala li kreas
kuracorimedon...

KREONO KAJ ANTIGONA

ANTIGONA
Funebron teni por la frat' ne povas esti honte.
KREONO
Ĉu, kiu kontraŭstaris lin, ne estis same frato?
ANTIGONA
Jes, mia frato laŭ la sang', sampatra, sampatrina.
KREONO
Kial vi estas kontraŭ li nun do senpietata?
ANTIGONA
Pri tio la mortinto mem ne povus min akuzi.
KREONO
Sed se vi same pri l' bonul' kaj pri l' kulpul' funebras?
ANTIGONA
Ja mia frato estis la mortinto kaj ne sklavo!
KREONO
Patrujon ŝirmis tiu ĉi, detrui venis tiu!
ANTIGONA
La mort' por ĉiuj metas jam la tute samajn leĝojn.
KREONO
Ĉu tiel same trakti la bonulon kaj krimulon?
ANTIGONA
Sed kiu scias do, ĉu li ne estos pura transe?
KREONO
La malamik' eĉ post la mort' ne estos plu amiko.
ANTIGONA
Ne por malamo, sed por am' mi estas naskiĝinta.
KREONO
Nu, iru nur post ilin do kaj amu ilin sube,
ja, dum mi vivos, tie ĉi virino ne komandos!

ADIAŬO DE ANTIGONA

Min vidu, loĝantoj de la tero gepatra,
ekiri la lastan vojon,
rigardi laste la flamojn
de l' suno blanke lumanta!
Mi ĝin plu ne vidos! Min la Morto,
la ĉiopaciga trenos jam
al bord' Aĥerona, vivantan,
min, kiu ne povis havi la parton
el festo Himena, kaj al kiu himnojn
ĉe nupta soleno ĥoro ne kantis.
Nun Aĥerono min edzinigos.

Ho urbo, ho vi feliĉa
loĝantaro de l' urbo,
ho fonto de Dirke, ho sanktaj
bone fortikigitaj muroj '
de Thebe, mi, malgraŭ ĉio,
vin prenas nun por atesto:
jen, sub kia leĝo do sen plor' de amataj
mi iras al la tombkarcer'
de sepultejo eksterordinara!
Ve, malfeliĉega,
nek ĉe la homoj, nek ĉe la ombroj
mi hejmas, nek ĉe l' vivaj, nek ĉe l' mortaj!

Ho tombo, nuptoĉambro, ho loĝejo poretema
fosita sub la tero, jen, mi nun ekiras vojon
al miaj karaj, kiujn jam plejparte Persefona
akceptis al si inter la fantomojn de l' mortintoj.
La lasta en la vico kaj plejpleje malfeliĉa,
mi do descendas antaŭ ol plenumi vivdestinon.
Sed forirante tamen ja mi flegas la esperon,
ke kara estos mi al vi, vizaĝo de la frato.
Vin ĉiujn ja, post via mort', mi lavis propramane,
ornamis dece por sepult', kaj verŝis al la tombo
trinkaĵon por ofero, sed, ho Polyneikes, ĉar mi
deziris enterigi vin, jen kio nun min trafas...
………………Kreon' rigardas tion kulpo,
ho mia frato, kaj min mem aŭdaca krimulino,
kaj nun ĉe miaj manoj min li kaptas kaj fortrenas,
kaj mi ne konos nupton, amliton, mi ne havos
el viv' geedza parton, infanojn mi ne nutros,
sed izolita disde la amataj, malfeliĉa,
vivante mi jam iras al kuŝejo de mortintoj...