Обратно — Repaŝo


Съдържание — Enhavo

Преамбюл

Preamblo


Част I; Дял I
Определение и цели на Съюза

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Дял II:
Основни права и гражданство на Съюза

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Дял III:
Компетенции на Съюза

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Дял IV:
Институции и органи на Съюза,
Глава I:
Институционна рамка

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Глава II:
Други институции и консултативни органи на Съюза

II-a ĉapitro:
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Дял V:
Упражняване на компетенциите на Съюза
Глава I:
Общи разпоредби

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Глава II:
Особени разпоредби

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Глава III:
Засилено сътрудничество

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Дял VI:
Демократичност на Съюза

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Дял VII:
Финанси на Съюза

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Дял VIII:
Съюзът и съседните му страни

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Дял IX:
Членство в Съюза

IX-a titolo:
La unia membreco


Част II:
Харта на Основните Права на Съюза;
Preambula

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Дял I:
Достойнство

I-a titolo:
Digno


Дял II:
Свободи

II-a titolo:
Liberecoj


Дял III:
Равенство

III-a titolo:
Egaleco


Дял IV:
Солидарност

IV-a titolo:
Solidareco


Дял V:
Граждански права

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Дял VI:
Правосъдие

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Дял VII:
Общи разпоредби относно тълкуването и прилагането на Хартата

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto