Επιστροφή

Repaŝo


Πίνακας περιεχομένων

Enhavo

Πρόλογος

Antaŭparolo


Σύσταση-Υπόδειξη

Rekomendo


Προοίμιο

Preamblo


Μέρος Ι;
Τίτλος Ι;
Ορισμός και στόχοι της Ένωσης

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Τίτλος ΙΙ:
Τα Θεμελιώδη δικαιώματα και η ιθαγένεια της Ένωσης

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Τίτλος ΙΙΙ:
Οι αρμοδιότητες της Ένωσης

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Τίτλος IV:
Τα Θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης,
Κεφάλαιο Ι: Θεσμικό πλαίσιο

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Κεφάλαιο ΙΙ:
Τα άλλα θεσμικά όργανα και τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Τίτλος V:
Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης
Κεφάλαιο Ι:
Κοινές διατάξεις

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Κεφάλαιο ΙΙ:
Ειδικές διατάξεις

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Κεφάλαιο ΙΙΙ:
ΟΙ ενισχυμένες συνεργασίες

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Τίτλος VI:
Ο δημοκρατικός βίος της Ένωσης

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Τίτλος VII:
Τα οικονομικά της Ένωσης

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Τίτλος VIII:
Η ένωση και το εγγύς περιβάλλον της

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Τίτλος IX:
Η ιδιότητα μέλους της Ένωσης

IX-a titolo:
La unia membreco


Μέρος ΙΙ:
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης
Προοίμιο

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Τίτλος Ι:
Αξιοπρέπεια

I-a titolo:
Digno


Τίτλος ΙΙ:
Ελευθερίες

II-a titolo:
Liberecoj


Τίτλος III:
Ισότητα

III-a titolo:
Egaleco


Τίτλος IV:
Αλληλεγγύη

IV-a titolo:
Solidareco


Τίτλος V:
Δικαιώματα των πολιτών

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Τίτλος VI:
Δικαιοσύνη

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Τίτλος VII:
Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto