Dióhéjban az eszperantóról

Koncize pri Esperanto

"Rajtunk is múlik, hogy a jövő Európája a nyelvek virágoskertje, vagy múzeuma lesz." (Dr. Halász József)"Tio dependas ankaŭ de ni, ke la estonta Eŭropo estu florĝardeno de la lingvoj kaj ne ties muzeo". (D-ro József Halász)
Zamenhof L. L. szemorvos volt, akit mélységesen bántott, hogy szülővárosában, Białystokban a lengyelek, oroszok, németek és zsidók kölcsönösen gyűlölték egymást, hogy ez a gyűlölet szinte naponta vezetett véres konfliktusokhoz. Ő akkor úgy gondolta, hogy a konfliktus részben az egymás nem értése miatt van és ha ezeknek a nemzetiségeknek lenne egy közös, könnyen megtanulható híd-nyelve, akkor békében élhetnének egymás mellett.Ludoviko Lazaro Zamenhof estis okulkuracisto, kiun profunde ĉagrenis, ke en sia naskiĝurbo Białystok la poloj, rusoj, germanoj kaj judoj reciproke malamis unu la alian, ke tiu malamo kaŭzis sangajn konfliktojn preskaŭ ĉiutage. Tiam li pensis ke la konflikton parte kaŭzas, ke ili ne komprenas unu la alian, kaj se tiuj ĉi nacioj havus komunan, facile ellerneblan ponto-lingvon, ili povus vivi pace unu apud la alia.
Varsóban, 1887. július 26-án, Doktoro Esperanto (esperanto=reménykedő) néven adta ki 40-oldalas könyvecskéjét "Nemzetközi nyelv" címmel.En Varsovio, la 26-an de julio 1887 li eldonis 40-paĝan libreton kun titolo "Internacia lingvo", sub pseŭdonomo Doktoro Esperanto.
A kis nyelvkönyvben 16 nyelvtani alapszabályt és 917 szógyököt tartalmazó szótárt ismertetett. Sok elképzelésében megelőzte a modern nyelvészet egyik megalapítójának, Ferdinand de Saussure-nek a gondolatait. Elhagyta a nyelvtani kivételeket, a rendhagyó ige- és főnévragozásokat, a nyelvtani nemeket. (Az előbbiek elsajátítása teszi leggyakrabban rémálommá a nemzeti nyelvek tanulását.) Az eszperantó szókincse az indoeurópai nyelvcsaládban leggyakrabban előforduló szavakra épül. Szóösszetételekkel, valamint az elő- és utóképzők rendszerével számtalan, új szó alkotható. Első pillantásra felismerhető, hogy főnévről, melléknévről, névmásról, elöljáróról, számnévről, főnévi, vagy melléknévi igenévről van szó. A jelen, múlt- és jövő idejű igeragozás percek alatt megtanulható. Egy betűnek egy hang, egy hangnak egy betű felel meg, tehát az eszperantó fonetikus nyelv: – mindent úgy írunk, ahogy kiejtjük. A nyelvtani szabályok a lehető legkönnyebbek, néhány hét, vagy hónap alatt automatizálhatók, – ettől kezdve már csak a szókincs bővítésével kell foglalkozni.En la libreto li prezentis 16 gramatikajn bazregulojn kaj vortareton kun 917 vortradikoj. En pluraj konsideroj li anticipis la pensojn de Ferdinand de Saussure, unu el la fondintoj de la moderna lingvoscienco. Li eliminis la gramatikajn esceptojn, la neregulajn konjugaciojn kaj deklinaciojn, la gramatikajn genrojn. (La alproprigo de tiuj ĉi lastaj faras plej ofte inkubsonĝo la ellernon de la naciaj lingvoj.) La vorttrezoro de Esperanto konsistas el la plej ofte uzataj vortoj de la Hind-Eŭropa lingvofamilio. Per vortkunmetoj kaj per la sistemo de prefiksoj kaj sufiksoj estas kreeblaj nenombreblaj, novaj vortoj. Jam per la unua rigardo oni ekkonas, ke temas pri substantivo, adjektivo, pronomo, prepozicio, numeralo, infinitivo aŭ participo. La simplaj konjugacioj en prezenco, preterito kaj futuro estas ellerneblaj dum kelkaj minutoj. Al unu sono apartenas unu litero, kaj al unu litero apartenas unu sono, do Esperanto estas fonetika lingvo: – ĉion oni devas skribi, kiel ni elparolas. La gramatikaj reguloj estas la plej simplaj, kiaj ili nur povas esti; dum kelkaj semajnoj ilia spontanea uzado estas ellernebla, – poste la lernanto devas riĉigi nur sian vorttrezoron.
Mivel az eszperantóban minden szükséges nyelvtani kategória fellelhető, ami a nemzeti nyelvekben létezik, az eszperantó segítségével megtanulhatunk nyelvet tanulni.Ĉar en Esperanto preskaŭ ĉiuj gramatikaj kategorioj estas troveblaj, kiuj ekzistas en la naciaj lingvoj, per la helpo de Esperanto oni povas ellerni, kiel oni lernu lingvojn.
Ezért van az, hogy sokan az eszperantó hatására kezdenek el egymás után, újabb nyelvekkel megismerkedni, – így válnak nyelvésszé, nyelvtanárrá, tolmáccsá…Tial pluraj homoj pro la efiko de Esperanto komencas ekkoni unu post la alia pli novajn lingvojn, – tiamaniere ili fariĝas lingvistoj, lingvoinstruistoj, interpretistoj…
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az eszperantó beszéd-szintű elsajátításához 2-300, az első, idegen, nemzeti nyelv ugyanilyen szintű megtanulásához 2-3000 munkaóra szükséges. Könnyen belátható, hogy az eszperantó tanulás költsége is csupán a nemzeti nyelvek elsajátítására fordítandó összeg 10-20 %-a között van.Laŭ la ĝenerala sperto, por la parol-nivela alproprigo de Esperanto estas bezonataj 200-300 laborhoroj. Por la samnivela ellerno de la unua, fremda, nacia lingvo estas bezonataj 2-3000 laborhoroj. Oni povas facile rekoni, ke la kostoj de la ellerno de Esperanto estas nur 10-20 %-j de tiu de iu ajn fremda, nacia lingvo.
Nem véletlen, hogy az eszperantó nyelv az első könyvecske megjelenése óta eltelt, majdnem 120 év során világszerte elterjedt, – ma már nincsen olyan ország, vagy nagyobb város, ahol eszperantóul beszélő emberek ne lennének. Az eszperantó mára teljes értékű nyelvvé fejlődött, az életnek nincs olyan területe, ahol ne bizonyult volna használhatónak.Estas ne hazarde, ke ekde la apero de la unua libreto – dum preskaŭ 120 jaroj – Esperanto tutmonde disvastiĝis, kaj hodiaŭ jam ne ekzistas lando, aŭ iom pli granda urbo, kie ne troviĝus homoj parolantaj Esperanton. Ĝis nun Esperanto disvolviĝis je plenvalora lingvo, kaj la vivo ne havas jam tian sferon, kie ĝi ne pruviĝus uzebla.
Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az eszperantónak voltak és vannak ellenségei is. A nyelvet és művelőit Hitler és Sztálin egyaránt üldözte, – legutóbb Szaddam Husszein száműzött eszperantó nyelvtanárt. Napjainkban pedig azok közül kerülnek ki az eszperantó ellenségei, akik nyelvi kiváltságaikat, jól jövedelmező megélhetési forrásaikat féltik az eszperantótól. Nincsen igazuk, de álláspontjuk – emberi szempontból – érthető.Tamen ni ne prisilentu, ke Esperanto havis kaj havas ankaŭ malamikojn. La lingvon kaj ĝiajn parolantojn kaj Hitler, kaj Stalin persekutis, – antaŭ nelonge Saddam Hussein ekzilis Esperanto-lingvoinstruiston. Hodiaŭ la malamikoj de Esperanto konsistas el tiuj, kiuj timas pro la perdo de siaj lingvaj privilegioj, bone pagataj postenoj akiritaj helpe de la lingvoscio. Ili ne pravas, tamen – el homa vidpunkto – ilia opinio estas komprenebla.
A legtöbb ember számára szinte leküzdhetetlen kisebbségi érzést okoz, ha egy külföldivel annak anyanyelvén kell beszélnie.Por la plimulto de homoj kaŭzas nevenkeblan senton de komplekso de malsupereco, se ili devas paroli kun eksterlandano en lia/ŝia gepatra lingvo.
Az eszperantó – fokozatosan fejlődő, élő hídnyelvként – teljes nyelvi egyenjogúságot biztosít.Esperanto, kiel laŭgrade evoluanta, vivanta pontolingvo, garantias la plenan lingvan egalrajtecon.
Segítségével barátságokat köthetünk a világ bármely országában élő embertársainkkal, megismerkedhetünk számos ország történelmével, kultúrájával. A magyar irodalom számos, jeles alkotása is az eszperantó műfordítások segítségével jutott el több országba.Per ĝia helpo oni povas ligi amikecon kun homoj vivantaj en iu ajn lando de la mondo, ekkoni la historion kaj kulturon de pluraj landoj. Eminentaj kreaĵoj de la hungara literaturo iĝis konataj en pluraj landoj helpe de siaj esperantlingvaj arttradukaĵoj.
Az eszperantót használók a világ legszerencsésebb levelezői, hiszen Albániától Zimbabwéig ugyanazon a nyelven levelezhetnek.La uzantoj de Esperanto estas la plej feliĉaj korespondantoj de la mondo, ja ili povas korespondi de Albanio ĝis Zimbabvo per la sama lingvo.
Az Eszperantó Világszövetség Évkönyve segítségével kapcsolatba léphetünk mintegy 2000 delegátussal, illetve szakdelegátussal, akiktől közvetlenül kérhetünk információkat, tanácsokat.Per la helpo de Jarlibro de la Universala Esperanto-Asocio oni povas havi kontakton kun proksimume 2000 delegitoj kaj fakdelegitoj, de kiuj oni senpere povas peti informojn aŭ konsilojn.
A Pasporta Servo-ban (Útlevél-szolgálat) szereplő vendéglátók otthonaikban, 80 országban, ingyen fogadják azokat a világjárókat, akik eszperantó nyelven fordulnak hozzájuk.La gastigantoj de la Pasporta Servo en siaj hejmoj senpage, en 80 landoj akceptas tiujn mondvojaĝantojn, kiuj sin turnas al ili en Esperanto.
Nem ritkaság, hogy különböző nemzetiségű fiatalok barátságából a nemzetközi nyelv segítségével szerelem, házasság bontakozik ki.Ne estas raraĵo, ke el amikeco de diversnaciaj gejunuloj elformiĝas amo kaj geedzeco helpe de la internacia lingvo.
Az eszperantó nem a többi nyelv helyett, hanem azokkal együtt, második nyelvként szeretné szolgálni az emberiséget, bebizonyítva, hogy a bábeli átok legyőzhető. Minden nemzedék újra, meg újra megtanulhatja, az emberek döntő többségének nem anyanyelve, nem áll mögötte pénzügyi, politikai, katonai hatalom, ezért az eszperantó nem fenyegeti a nemzeti nyelveket. Ellenkezőleg, elősegítheti a kis nyelvek továbbfejlődését, megmaradását, a világ nyelvi sokszínűségének megőrzését is. "A nyelvvédők és az eszperantisták egymás természetes szövetségesei." (Charles Durand)Esperanto intencas servi la homaron ne anstataŭ la naciaj lingvoj, sed kune kun ili kiel dua lingvo, pruvante ke la babela malbeno estas venkebla. Ĉiu generacio povas ĝin nove kaj denove ellerni, ja al la plimulto de la homaro ĝi estas ne gepatra lingvo, ne apogas ĝin financa, politika aŭ armea potenco, tial Esperanto ne minacas per formorto la naciajn lingvojn. Male, ĝi helpas ankaŭ la evoluon kaj konserviĝon de la malgrandaj lingvoj, la gardon de lingva diverseco de la mondo. "La lingvodefendantoj kaj la esperantistoj estas naturaj aliancanoj unu por la alia." (Charles Durand)
Hasznos lehet az eszperantó, ha valakinek olyan kedvtelése van, amelyhez nyelvtudás, nemzetközi kapcsolat szükséges.Esperanto povas esti utila, se iu havas ian hobion, kiu bezonas lingvoscion, internacian kontakton.
Mind gyakrabban segít a nemzetközi nyelv a szakmai, üzleti, tudományos munkában is, hiszen egyre több szakmának vannak eszperantó szervezetei, folyóiratai.La internacia lingvo ĉiam pli ofte helpas ankaŭ la fakan, komercan kaj sciencan laborojn, ja ĉiam pli da profesio havas esperantistajn societojn, revuojn.
Az Internetet mintha az eszperantisták számára találták volna fel. Egyesek szerint a nemzetközi, internetes levélforgalomban az angol után ma már az eszperantó nyelv áll a második helyen. A létező, többszáz levelező lista témája a nyelv családi használatától az általános relativitás elméletéig terjed. Az eszperantó nyelvű honlapok száma már több, mint tízezer. Az egyik, internetes rádióállomás napi 24 órában, eszperantó nyelvű táncdalokat közvetít.La Interreton oni eltrovis kvazaŭ por la esperantistoj. Laŭ certaj opinioj post la angla jam Esperanto okupas la duan lokon en la interreta, internacia korespondado. La temoj de la plurcent ekzistantaj korespondaj listoj ampleksas de la ĉiutaga, familia uzado ĝis la teorio de la ĝenerala relativeco. La nombro de la esperantlingvaj hejmpaĝoj jam estas pli ol dekmil. Unu el la interretaj radiostacioj disaŭdigas esperantlingvajn danckantojn ĉiutage 24 horojn.
A brazil, észt, kínai, kubai, lengyel, olasz és a vatikáni rádióban rendszeresen hallhatók eszperantó nyelvű adások.Oni povas regule aŭskulti esperantlingvajn dissendojn en la brazila, estona, kuba, pola kaj vatikana radioj.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban működik Európa legnagyobb, eszperantó nyelvű magángyűjteménye, amely a Fajszi Károly által összegyűjtött, több mint 20.000 könyvtári egységből áll.En la hungaria Tutlanda Fremdlingva Biblioteko funkcias la plej granda, privata, esperanta kolektaĵo de Eŭropo, kolektita de Karlo Fajszi kaj konsistanta el pli ol 20.000 bibliotekaj unuoj.
Hazánkban a legtöbb főiskolán, egyetemen az eszperantó nyelvvizsga pontokat ér a felvételinél, elfogadják a diplomához. Napjainkban az állami nyelvvizsgák gyakorisági sorrendjében az eszperantó áll a harmadik helyen.En Hungario en la plimulto de universitatoj kaj altlernejoj ĉe la priakcepta ekzameno valoras plusajn poentojn la posedo de la Esperanto-lingvoekzameno, kaj oni akceptas ĝin al la faka diplomo. Nuntempe en nia lando en la vicordo de la nombro de ŝtataj lingvoekzamenoj Esperanto okupas la trian lokon.
Ha az Európai Unió minden tagállamában a kisgyermekek a nyelvtanulási készség fejlesztése érdekében első, idegen nyelvként az eszperantót tanulnák, akkor egy emberöltő alatt az Unió polgárai tolmács nélkül tudnának egymással beszélni.Se en ĉiu membroŝtato de la Eŭropa Unio la lernejanoj lernus Esperanton, kiel la unuan fremdan lingvon por evoluigi la kapablon al lingvolernado, tiam post la vivdaŭro de unu generacio ĉiu civitano de la Unio povus paroli unu kun la alia sen interpretisto.
Az alábbi címek azoknak adnak segítséget, akik további részletek iránt érdeklődnek:La sekvantaj adresoj informas la interesiĝantojn pri pluaj detaloj:
Magyarországi Eszperantó Szövetség információs irodája és könyvesboltja; "A nemzetközi nyelvért, az eszperantóért" Alapítvány: HU-1081 Budapest, Kenyérmező u. 2. Telefon: 3-33-43-43 Postacím: HU–1368 Budapest, Pf.: 193 E-levél: hea.oficejo@eszperanto.hu, Internet: www.c3.hu/~ esperantohea

Budapesti Eszperantó Ház (Kulturális Eszperantó Szövetség, Ifjúsági Eszperantó Szövetség, Eszperantó Alapítvány): HU–1193 Budapest, Leiningen u. 4. Postacím: HU–1675 Budapest, Pf.: 87 Telefon és fax: 2-82-88-45 E-levél: iroda@eszpranto.hu Internet: www.eszperanto.hu

Humán Európa Szövetség: Postacím: HU–8901 Zalaegerszeg, Pf.: 115 E-levél:
hesz@pro.hu

Országos Idegennyelvű Könyvtár: Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10.00-től 20.00 óráig H–1056 Budapest, Molnár u. 11. Postacím:H–1462 Budapest, Pf.: 469 Telefon: (36) (1) 3-18-27-72 E-levél: tajekoztato@oik.hu Internet: www.oik.hu

UEA (Universala Esperanto-Asocio = Eszperantó Világszövetség): Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam Telefon: +31-10-436-1044 Fax: 436-1751 E-levél: uea@inter.nl.net Internet: www.uea.org, www.esperanto.net (információk az eszperantóról 62 nyelven)

EEU (Eŭropa Esperanto-Unio – Brusela Komunikadcentro): lingvo.org (információk a nyelvi egyenjogúságról 60 nyelven)