A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézetének
nyilatkozata az eszperantóról,
mint élő nyelvről

Deklaro
de la Lingvoscienca Instituto
de Hungara Scienca Akademio
pri Esperanto, kiel vivanta lingvo

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének igazgatójához 2004. január 5-én érkezett meg az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjének 2003. december 15-én kelt, állásfoglalást kérő levele. A levél kérdésének lényege: élő nyelv-e az eszperantó a Nyelvtudományi Intézet megítélése szerint.Al la direktoro de Lingvoscienca Instituto de la Hungara Scienca Akademio la 5-an de januaro 2004 alvenis la letero de la ĉefsekciestro de Ministerio pri Publika Instruado skribita la 15-an de decembro 2003, en kiu estis petita deklaro pri starpunkto de la Instituto. La esenco de la demando estas: ĉu Esperanto estas vivanta lingvo laŭ la prijuĝo de la Lingvoscienca Instituto.
A feltett kérdésre 2004. január 6-án a Nyelvtudományi Intézet képviseletében az igazgatóhelyettes válaszolt:La vicdirektoro, kiel reprezentanto de la Lingvoscienca Instituto, respondis la demandon la 6-an de januaro 2004:
"Az MTA Nyelvtudományi Intézete vezető munkatársainak egybehangzó véleménye az, hogy az eszperantó az élő idegen nyelv kategóriájába tartozik. Ezen túlmenően az eszperantó nyelv jelenlegi állapotát és történetét is figyelembe vevő pontosabb leírás és besorolás szerint az eszperantó nagymértékben normalizált, erősen szocializálódott, nem etnikus, élő nyelv, amely egy másodlagos nyelvi közösségben minden lehetséges nyelvi funkciót betölt, és ugyanakkor közvetítő nyelvként is működik.""La gvidaj kunlaborantoj de la Lingvoscienca Instituto de HScA havas la unuaniman opinion, ke Esperanto apartenas al la kategorio de vivaj fremdaj lingvoj. Krome, laŭ pli akurata priskribo kaj klasifiko, kiu konsideras la nunan staton kaj historion de la lingvo Esperanto, Esperanto estas altgrade normigita, forte socialiĝinta, ne etna, vivanta lingvo, kiu en sekundara lingva komunumo plenumas ĉiun lingvan funkcion, kaj samtempe ĝi funkcias ankaŭ kiel pera lingvo."
A fentiek – olvashatjuk a következő bekezdésben – intézetünk tudományos álláspontját tükrözik. Mint kutatóintézet, hatósági jogkörrel nem rendelkezünk, ezért a képesítési követelményeket illető következtetések levonása az Oktatási Minisztérium és a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület feladata."Kiel estas legebla en la sekva alineo: – "La supre menciitaj respegulas la sciencan starpunkton de nia instituto. Kiel esplorinstituto, nature ni ne disponas pri aŭtoritata agosfero, tial konkludi pri la kvalifikaj postuloj estas tasko de la Ministerio pri Publika Instruado kaj la Akredita Korporacio pri la Lingvoekzamenoj."
A szöveget záró keltezés:La tekstoferma dato estas:
Budapest, 2004. január 6-ánBudapeŝto, la 6-an de januaro, 2004.