Verklaring van het Instituut voor Taalwetenschappen van de Hongaarse Academie voor Wetenschappen over Esperanto als een levende taal

Deklaro de la Lingvoscienca Instituto de Hungara Scienca Akademio pri Esperanto, kiel vivanta lingvo

Bij de directeur van het Instituut voor Taal-wetenschappen van de Hongaarse Academie voor Wetenschappen kwam op 5 januari 2004 de brief van het Hoofd van de Adeling van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, gedateerd van 15 december 2003, waarin een verklaring verzocht werd over een standpunt van het Instituut. De grond van de vraag was of volgens het oordeel van het Instituut voor Taalweten-schappen Esperanto een levende taal is .Al la direktoro de Lingvoscienca Instituto de la Hungara Scienca Akademio la 5-an de januaro 2004 alvenis la letero de la ĉefsekciestro de Ministerio pri Publika Instruado skribita la 15-an de decembro 2003, en kiu estis petita deklaro pri starpunkto de la Instituto. La esenco de la demando estas: ĉu Esperanto estas vivanta lingvo laŭ la prijuĝo de la Lingvoscienca Instituto.
De onderdirecteur, als vertegenwoordiger van het Instituut voor Taalwetenschappen beantwoordde de vraag op 6 januari 2004:La vicdirektoro, kiel reprezentanto de la Lingvoscienca Instituto, respondis la demandon la 6-an de januaro 2004:
"De leidinggevende medewerkers van het Instituut voor Taalwetenschappen van de Hongaarse Academie voor Wetenschappen zijn unaniem van mening dat Esperanto behoort tot de categorie van levende vreemde talen. Bovendien, volgens een nauwkeurigere be-schrijving en klassificatie, die de huidige toestand en geschiedenis van de taal Esperanto in overweging neemt, is Esperanto een in hoge mate genormaliseerde, sterk gesocialiseerde, niet etnische, levende taal, die in secundaire taalgemeenschappen elke taalfunctie vervult en ook functioneert als brugtaal.""La gvidaj kunlaborantoj de la Lingvoscienca Instituto de HScA havas la unuaniman opinion, ke Esperanto apartenas al la kategorio de vivaj fremdaj lingvoj. Krome, laŭ pli akurata priskribo kaj klasifiko, kiu konsideras la nunan staton kaj historion de la lingvo Esperanto, Esperanto estas altgrade normigita, forte socialiĝinta, ne etna, vivanta lingvo, kiu en sekundara lingva komunumo plenumas ĉiun lingvan funkcion, kaj samtempe ĝi funkcias ankaŭ kiel pera lingvo."
Zoals te lezen is in het volgende alinea: -"Het bovenvermelde weerspiegelt het wetenschap-pelijk standpunt van ons instituut. Als onder-zoeksinstituut beschikken wij uiteraard niet over de bevoegdheid, daarom is het beslissen over de kwalificatie-eisen een taak van het Ministerie voor Openbaar Onderwijs en het Accreditatie-Corps voor de Taalexamens."Kiel estas legebla en la sekva alineo: "La supre menciitaj respegulas la sciencan starpunkton de nia instituto. Kiel esplorinstituto, nature ni ne disponas pri aŭtoritata agosfero, tial konkludi pri la kvalifikaj postuloj estas tasko de la Ministerio pri Publika Instruado kaj la Akredita Korporacio pri la Lingvoekzamenoj."
De afsluitdatum van de tekst isLa tekstoferma dato estas
Budapest, 6 januari 2004Budapeŝto, la 6-an de januaro, 2004