Проект (*):
Интеркултурен и многоезичен диалог чрез неутрален език между европейските училища

Целта на проекта е създаването на партньорски отношения между училища от различни европейски държави, в които се преподава неутралния език Есперанто.

Той се използва за постоянна комуникация и по време на програмираните европейски срещи (две в годината в две различни държави), защото той е неутрален език и гарантира на всички участници еднакви шансове за комуникация и уважение при запазване на многоезичието в Европа и света.Училищата, които вече са заинтересувани от този проект са от следните нации: България, Португалия, Италия, Англия, Испания, Полша, Франция, Литва, Германия (разбира се проектът е отворен за всички училища, които желаят да се присъединят).Те ще тръгнат към взаимно опознаване и културна размяна, които респектирайки с историческите и културните наследства и традиции на различните участващи европейски училища, ще стимулират взаимно опознаване и учене на националните езици на тези страни, използвайки като мост неутралния език Есперанто.

Много инициативи ще бъдат реализирани с помощта на учители и ученици, които ще участват заедно с други организации и ще разработват общи теми и идеи. Сътрудничеството ще се базира върху размяната на информация за историческото и културното наследство на различните региони и страни чрез опита в полето на информационните технологии и на преподаването на чужди езици, изследвайки идеята за бъдещето и настоящето на европейското гражданство на новите генерации.

Реализирането на този проект чрез познаването на културата и традициите на другите европейски страни и създаването на приятелски връзки с ученици и учители живеещи там, ще допринесе за разрушаването на комуникационните бариери между общностите от различни езици, поставяйки пред тях еднакви предизвикателства. За реализирането на проекта ние използваме международния език Есперанто – вече много познат, но все още непризнат за официален език на Европейската Общност. Използването на общ език, не роден за всички участващи страни, обаче преподаван в училищата на тези страни, ще създаде чувство на еднаквост и равноправие, от тях най-важното: правото на общуване и комуникиране на собствения и на този неутрален език и ще окуражи младите европейци да узнаят, че комуникационният стремеж на някого да се срещне с другите е вече знак на приемане и респект към различията, следователно – символ за толерантност.

Цели на проекта:

а) Въвеждане на интеркултурата и информиране на участниците за езиковите различия чрез учене на фрази използвани всекидневно в езиците на участващите в проекта страни.
б)Размяна на културен, традиционен, езиков, географски и исторически опит.
в)Критическо мислене за "-измите" (нацизъм, колонизъм, расизъм...) на учениците чрез реализирането на местни и транснационални дебати за човешките права чрез изследвания, изложби, интернет-форуми и контакти с присъстващи връстници от други училища от партниращите страни.
г)Преминаване на езиковите бариери в Европейския съюз чрез общ, неутрален език.
д)Формиране на европейски граждански опит.
е)Еволюиране на личните качества в учениците като възможност за работа в екип и желание за сътрудничество и компетентност в решаване на проблемите на комуникацията.
ж)Подобряване на асимилацията и практическото използване на новите технологии на общуването – електронна поща и видеоконференция – за постигане на по-добро разбирателство между партньорите.
з)Мотивиране на учащите за по-добро ангажиране в дейностите на училището, благодарение на акуратното публикуване на крайните резултати.

Дейности:

Координатор на проекта:
Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 10
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgario
Цветната страница създаде:
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
Italio

(*) преработен план според оригиналната идея на "AKEL"-проект на Луис Ладейра