Projekt (*):
"Dialog evropských škol na mezinárodní úrovni za pomoci neutrálního jazyka"

Cílem projektu je vytvoření partnerských vztahů mezi školami v různých evropských zemích, ve kterých se vyučuje neutrální jazyk esperanto. Jazyk je využíván korespondenčně a u příležitosti plánovaných evropských setkání (dvakrát ročně ve dvou zemích). Tento jazyk je neutrálním, překlenovacím a garantuje všem zúčastněným stejné podmínky pro komunikaci, stejnou vážnost a spravedlnost, kromě toho přispívá k zachování mnohojazyčnosti v Evropě a ve světě.

Školy zapojeného do tohoto projektu jsou již v Portugalsku, Polsku, Francii, Maďarsku, Litvě, Bulharsku, Německu, Španělsku, Itálii a Velké Británii (ale projekt je otevřen všem školám, které projeví zájem). Školy se vzájemně budou poznávat při kulturních výměnách, při kterých bude kladen důraz na respektování historie, národního dědictví a tradic všech zúčastněných, dojde ke stimulaci vzájemného poznávání a také k výuce národních jazyků na základě spojovacího nástroje – neutrálního jazyka esperanto.

Rozličné činnosti realizované i za účasti jiných organizací přispějí k rozvoji osobnosti jak učitelů, tak žáků a budou rozvíjena společná témata a myšlenky. Spolupráce bude založena na výměně informací o historickém a kulturním dědictví rozdílných regionů a zemí, na zkušenostech získaných pomocí informatiky, na výuce cizích jazyků s přihlédnutím k současnosti i budoucnosti pocitu evropského občanství nové generace.

Realizace tohoto projektu, zprostředkuje znalosti o kultuře a tradicích v jiných evropských zemích a naváží se přátelské styky mezi učiteli a mezi studenty z různých zemí, přispěje to k překonání komunikačních bariér mezi různě mluvícími skupinami, protože jim neutrální jazyk esperanto poskytne stejné podmínky. Esperanto je již všeobecně známo, přesto se ale dosud nestalo oficiálním jazykem EU.

Používání společného jazyka, kterým není mateřský jazyk žádné zúčastněné země, ale který je vyučován ve školách, se vytvoří pocit rovnosti a rovnoprávnosti již od samého začátku: právo mluvit a sdělovat vlastní myšlenky v mateřském i v neutrálním jazyce způsobí, že mladí Evropané poznají, že jejich námaha vyjít vstříc jeden druhému rovnou komunikací je známkou přijetí a respektování různosti – symbol tolerance.

Cíle projektu

a)  Posunout do popředí poznání o jazykové různosti zúčastněných, osvojení si běžně používaných vět v zemích z projektu.
b) Výměna kulturních tradic jazykových, zeměpisných a historických, předávání zkušeností.
c) Vytvořit kritické myšlení studentů o tzv. ismech (nacionalismus, kolonialismus, rasismus...) realizací mezinárodních debat o lidských právech pomocí různých akcí, výstav, chatů a dalších kontaktů se stejně starými studenty ze škol partnerských zemí.
d) Překonat jazykové bariéry v Evropské unii pomocí neutrálního jazyka.
e) Přispět k formování ducha evropského občanství.
f) Rozvíjet osobní vlastnosti žáků jako je schopnost pracovat v týmu, ochota ke spolupráci, kompetence k řešení komunikačních problémů.
g) Zlepšit zavedení praktického použití nových technologií komunikace (internetová pošta, videokonference) a tak lépe chápat partnery.
h) Motivace studentů k angažovanosti v činnostech školy díky pravidelnému zveřejňování konečných výsledků.

Obsah a činnosti

Projekt koordinuje
Prof. Mariana Genčeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 10
BG-5180 Polski Trambesh
Bulharsko
Barevná titulní stránka
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
Itálie

* plán vypracovaný podle projektu AKEL – Alternativní komunikace evropských škol Luisem Ladeirou
Překlad únor 2007 Jindřiška Drahotová drahotovaesperanto@seznam.cz