Projekti (*):
kulttuurienvälinen ja monikielinen vuorokeskustelu euroopalaisten koulujen kesken puolueettomalla kielellä

Projektin tarkoitus on luoda kumppanuussuhteita Euroopan eri maissa olevien koulujen kesken, joissa opetetaan puolueetonta kieltä esperantoa. Sitä käytetään etäkeskusteluissa ja ohjelmaan kuuluvissa tapaamisissa Euroopassa (vuosittain kaksi kahdessa maassa), koska se puolueettomana siltakielenä antaa kaikille osanottajille tasavertaiset kommunikointimahdollisuudet sekä takaa monikielisyyden kunnioittamisen ja säilyttämisen Euroopassa ja koko maailmassa. Projektista kiinnostuneita kouluja on jo Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Unkarissa, Liettuassa, Bulgariassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Brittein saarilla (ja se on avoin kaikille kouluille, jotka haluavat liittyä mukaan). Ne astuvat askeleen kohti toistensa tuntemista ja kulttuurivaihtoa, jotka – osanottajamaitten kulttuuriperintöä ja perinteitä kunnioittaen – edistävät puolueettoman esperanton välityksellä molemminpuolista kansallisten kielten tuntemusta ja opiskelua. Tässä monimuotoisessa projektissa saatetaan yhteen opettajia ja oppilaita, jotka yhdessä muitten organisaatioitten kanssa vievät eteenpäin yhteisiä teemoja ja ajatuksia. Tuleva yhteistyö perustuu eri alueitten ja maitten historiallista ja kulttuurillista perintöä koskevien tietojen vaihtamiseen informaatiotekniikasta saatujen kokemusten välityksellä, vieraitten kielten opetuksella sekä tutkimalla ideaa uusien sukupolvien Euroopan kansalaisuudesta nyt ja vasta.

Tämän projektin toteuttaminen, joka lisää tietämystä Euroopan maitten kulttuurista ja perinteistä sekä luo ystävyyttä niissä asuvien oppilaitten ja opettajien välille, raivaa osaltaan eri kieliyhteisöjen välisiä kommunikaatioesteitä asettamalla ne samojen haasteitten eteen. Projektin toteuttamiseen käytämme kansanvälistä kieltä esperantoa - joka jo tunnetaan hyvin, mutta joka ei vielä ole EU:n virallinen kieli.

Kun käytetään samaa kieltä, joka ei ole äidinkieli missään osanottajamaassa, mutta jota opetetaan niiden kouluissa, syntyy tunne yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta aivan perustavinta laatua olevasta oikeudesta lähtien; oikeudesta puhua ja ilmaista omat ajatuksensa sekä äidinkielellään että yhteiskielellä. Tällä tavoin nuoria eurooppalaisia rohkaistaan oivaltamaan, että jo ponnistelu pyrittäessä kommunikoiden lähestymään toista on merkki hyväksymisestä ja erilaisuuden kunnioittamisesta, ts. suvaitsevaisuuden symboli.

Projektin tarkoituksena on

a) edistää kulttuurivaihtoa ja informoida osallistujia kielellisistä eroista mm. opettamalla projektin osallistujamaitten kielissä käytettäviä jokapäiväisiä fraaseja
b)vaihtaa kulttuuriin, perinteisiin, kieleen, maantieteeseen ja historiaan liittyviä kokemuksia
c)kannustaa oppilaita kriittiseen ajatteluun "ismeistä" (nationalismi, kolonialismi, rasismi…) järjestämällä paikallisia ja kansojen välisiä ihmisoikeuskeskusteluja, tutkimuksia, näyttelyitä ja internetkeskusteluryhmiä sekä kontakteja kumppanuusmaitten muitten koulujen samanikäisten oppilaitten kanssa paikan päällä
d)raivata Euroopan unionin kielellisiä esteitä puolueettoman siltakielen avulla
e)myötävaikuttaa Euroopan kansalaisten yhteishengen muodostumiseen
f)kehittää oppilaitten henkilökohtaisia ominaisuuksia, esim. ryhmätyökykyä, pyrkimystä yhteistyöhön, taitoa ratkoa kommunikaatio-ongelmia
g)parantaa uusien tekniikoitten (sähköposti ja videoneuvottelu) omaksumista ja käyttötaitoja, jotta osapuolet saadaan paremmin ymmärtämään toisiaan
h)motivoida oppilaita sitoutumaan koulun toimintamuotoihin tuloksien täsmällisen julkaisemisen avulla.

Sisällöt ja toimintamuodot

Projektin järjestäjiä edustaa
Prof. Mariana Genĉceva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101,
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgara
Värillisen etusivun laati
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal 46
IT-41100 Modena
Italia

(*) Luis Ladeiran AKEL-projektin ideaan perustuva sovellettu suunnitelma
Suomensi: Anja Karkiainen