Projektas(*):
Įvairių kultūrų daugiakalbis dialogas neutralia kalba tarp Europos mokyklų

Projekto tikslas – sukurti partnerinius ryšius tarp skirtingose Europos valstybėse esančių mokyklų, kuriose mokoma neutralios esperanto kalbos. Ji naudojama tarpusavio bendravimui viso projekto eigoje, taip pat numatomuose susitikimuose Europoje (du susitikimai metuose dviejose valstybėse), nes tai yra neutrali kalba, garantuojanti kiekvienam projekto dalyviui vienodas bendravimo galimybes, užtikrinanti Europos ir pasaulio daugiakalbystės išlaikym¹ ir pagarb¹ kiekvienai kalbai. Mokyklos, jau dabar susidomėjusios šiuo projektu, yra šiose valstybėse: Portugalijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Didžiojoje Britanijoje (projektas kviečia ir kitas mokyklas, norinčias prisijungti). Bus einama tarpusavio ir kultūrinio pažinimo keliu, susipažįstama su dalyvaujančių projekte Europos šalių istoriniu ir kultūriniu paveldu bei tradicijomis, sužadinamas noras pažinti vienas kit¹ ir mokytis kalbų, kuriomis kalbama šiose Europos valstybėse, kaip tarpinź kalb¹, tarsi tilt¹, naudojant neutrali¹ esperanto kalb¹. Daugelį iniciatyvų realizuos mokytojai kartu su mokiniais, bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, siūlydami bendras temas ir idėjas. Bendradarbiavimo pagrindas bus keitimasis informacija apie skirtingų regionų ir valstybių istorinį ir kultūrinį paveld¹, naudojantis informacinių technologijų galimybėmis ir mokantis užsienio kalbų, nagrinėjama jaunimo Europos pilietiškumo idėja ateityje ir dabar.

Šio projekto įgyvendinimas, kurio metu bus susipažįstama su kitų Europos šalių kultūra ir tradicijomis, užmezgami draugystės ryšiai su ten gyvenančiais mokiniais ir mokytojais, padės ardyti bendravimo barjerus tarp įvairiakalbių bendruomenių, realizuos jų bendrus iššūkius. Projekto įgyvendinimui mes naudojame tarptautinź esperanto kalb¹ – daugeliui žinom¹, bet dar neoficiali¹ ES kalb¹.

Bendravimas kalba, kuri nėra gimtoji nė vienoje iš dalyvaujančių valstybių, bet jos mokoma šių valstybių mokyklose, sukurs lygybės ir lygių teisių pajautim¹. Svarbiausia – teisė kalbėti, išreikšti savo mintis ir gimt¹ja, ir bendra neutralia kalba padr¹sins jaunuosius europiečius ir padės jiems suvokti, kad bendravimo įtampa, atsirandanti pasitinkant kit¹, yra ženklas, kad mes priimame, gerbiame įvairovź, taigi, yra tolerancijos simbolis.

Projekto tikslai

a) Pristatyti įvairias kultūras ir supažindinti dalyvius su kalbų įvairove, mokytis frazių, kasdien vartojamų projekte dalyvaujančių šalių kalbose.
b) Keistis kultūros, tradicijų, kalbų, geografine ir istorine patirtimi.
c) Skatinti mokinius kritiškai m¹styti apie "izmus" (nacizm¹, kolonializm¹, rasizm¹...) – organizuoti vietinius ir tarptautinius pokalbius apie žmogaus teises, aiškintis, rengti parodas ir konferencijas internetu, bendrauti su atvykusiais bendraamžiais iš partnerinių šalių mokyklų.
d) Įveikti bendravimo problemas Europos S¹jungoje bendra neutralia kalba.
e) Prisidėti prie Europos piliečio sampratos formavimo.
f) Tobulinti asmenines mokinių savybes, tokias kaip gebėjimas dirbti komandoje, noras bendradarbiauti, kompetencija sprendžiant bendravimo problemas.
g) Praktiškai naudotis informacinių komunikacinių technologijų teikiamomis galimybėmis (elektroniniu paštu, video konferencijomis), kad partneriai galėtų geriau suprasti vienas kit¹.
h) Skatinti mokinių motyvacij¹ aktyviai įsijungti į projekto veikl¹, šiuo tikslu viešai skelbti pasiektus rezultatus.

Veiklos turinys

Projekt¹ koordinuoja
Professor Mariana Gencheva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgarija
Spalvot¹ titulinį puslapį sukūrė
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
Italija


(*) Darbo planas parengtas pagal originalų projekt¹ "AKEL", kurio autorius Luis Ladeira iš Portugalijos.
Vertė į lietuvių kalb¹ Genovaitė Liepinia genute.li@gmail.com