Projekt (*)
Międzykulturowy dialog za pomocą języka neutralnego, pomiędzy szkołami europejskimi

Celem projektu jest tworzenie partnerskich relacji między szkołami różnych krajów europejskich w których jest nauczany neutralny język esperanto. Uczestnicy używają go do komunikacji na odległość oraz podczas organizowanych spotkań w Europie (dwa spotkania na rok) gdyż jest to neutralny język pomostowy, który gwarantuje wszystkim uczestnikom równe szanse komunikacji, respektowanie i zachowanie wielojęzyczności w Europie jak i na całym świecie. Zainteresowanie tym projektem już teraz wykazały szkoły z następujących krajów: Portugalia, Polska, Francja, Węgry, Litwa, Bułgaria, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Anglia. Oczywiście projekt jest otwarty dla wszystkich szkół, które chciałyby w nim uczestniczyć. Szkoły te podejmą pierwszy krok w kierunku wzajemnego poznania i wymiany kulturowej, podczas której respektując historie, dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie, bedą jednocześnie stymulować wzajemną wiedzę i naukę narodowych języków tych krajów używając jako pomostu neutalnego języka esperanto.

Wiele pomysłów realizowanych będzie z udziałem nauczycieli i uczniów oraz innych organizacji uczestniczących, które razem przedstawią pomysły i tematy dla nich wspólne. Podstawą współpracy będzie wymiana informacji o historycznych i kulturowych dziedzictwach różnych regionów i krajów poprzez doświadczenia praktyczne na polu technologii informacyjnej i nowoczesnych metod nauczania języków obcych a także studiowanie obecnego i przyszłego europejskiego obywatelstwa nowej generacji. Realizacja projektu przez znajomość kultury i tradycji różnych europejskich krajów, tworzenie więzi i przyjaźni z uczniami oraz nauczycielami szkół uczestniczących w projekcie przyczyni się do burzenia barier komunikacyjnych między wspólnotami różnych języków stawiając przed nimi takie same wyzwania. Do realizacji projektu używamy międzynarodowego języka esperanto- już dobrze znanego, jednak jeszcze nie oficjalnego języka UE.

Używanie tego samego języka, który nie jest językiem ojczystym dla żadnego z uczestniczących krajów, ale jednak nauczanego w szkołach tych krajów, stworzy uczucie równości i równouprawnienia, począwszy od najbardziej podstawowego: prawa do mówienia i wyrażania własnych myśli w ojczystym języku i w tym neutralnym języku pomostowym. Zmotywuje to młodych europejczyków do uświadomienia sobie że sama chęć porozumiewania się dwóch stron i wysiłek w nią włożony, jest już znakiem akceptacji i respektowania różnic, a więc symbolem tolerancji.

Cele projektu

a) Informowanie uczestników o różnicach językowych, również przez naukę podstawowych zdań używanych codziennie w językach krajów uczestniczących w projekcie,
b)Wymiana doświadczeń kulturowych, tradycyjnych, językowych, geograficznych i historycznych,
c)Wytworzenie krytycznego nastawienia uczniów do tak zwanych "izmów" (nacjonalizm, kolonializm, rasizm) przez orgaznizowanie lokalnych i międzynarodowych debat o prawach człowieka, przez badania, ekspozycje, fora internetowe i kontakty z obecnymi rówieśnikami innych szkół z krajów partnerskich,
d)Przezwyciężanie komunikacyjnej bariery Unii Europejskiej przez wspólny, neutralny język
e)Przyczynianie się do formowania ducha europejskiego obywatelstwa,
f)Rozwijanie zdolności uczniów podczas pracy w zespołowej chęć współpracy oraz kompetencja w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych,
g)Polepszenie przyswajania i praktycznego używania nowych metod komunikacyjnych (poczta internetowa, videokonferencje) dla osiągnięcia lepszego porozumienia między partnerami,
h)Motywowanie uczniów do większego angażowania się w działania szkół dzięki dokładnej publikacji końcowych rezultatów.

Wskazówki i działania

Projekt współporządkuje
Profesorino Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101,
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgario
Kolorową stronę tytułową stworzył
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal 46
IT-41100 Modena
Italio

(*) plany sporządzone według oryginalnej idei "AKEL" projektu Luisa Ladery
Tłumaczenie Lidia Nowak i Andrzej Kiszkiel