Projekt (*):
Medzikultúrny a mnohojazyčný dialóg prostredníctvom neutrálneho jazyka medzi európskymi školami

Cieľom projektu je vytvorenie partnerských vzťahov medzi školami z rôznych európskych krajín, v ktorých sa vyučuje neutrálny jazyk esperanto. Používa sa pre komunikáciu na diaľku a počas plánovaných európskych stretnutí (dva ročne v dvoch krajinách), lebo je to neutrálny premosťovací jazyk a zaručuje všetkým účastníkom rovnaké šance pre komunikáciu, úctu a zachovanie mnohojazyčnosti v Európe a vo svete. Školy, ktoré už prejavili záujem o tento projekt, sú z týchto štátov: Portugalsko, Poľsko, Francúzsko, Maďarsko, Litva, Bulharsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia (tento projekt je otvorený pre všetky školy, ktoré sa chcú pripojiť). Vykročia smerom k vzájomnému spoznávaniu a kultúrnej výmene, ktoré pri úcte voči historickému a kultúrnemu dedičstvu a tradíciám rôznych zúčastnených európskych krajín podnietia vzájomné spoznávanie a štúdium národných jazykov týchto krajín. Ako premosťovací jazyk budú používať neutrálny jazyk esperanto. Mnohé iniciatívy sa budú uskutočňovať tak, že spoja učiteľov a žiakov, ktorí sa zúčastnia spolu s inými organizáciami a budú rozbíjať spoločné témy a myšlienky. Spolupráca bude založená na výmene informácií o historickom a kultúrnom dedičstve rôznych regiónov a krajín prostredníctvom skúseností v oblasti informačných technológií a výučby cudzích jazykov a prostredníctvom štúdia budúcnosti a súčasnosti európskeho občianstva nových generácií.

Uskutočnenie tohto projektu prostredníctvom spoznávania kultúry a tradícií iných európskych krajín a vytvorením priateľských vzťahov so študentmi a učiteľmi, ktorí tam bývajú, prispeje k zničeniu komunikačných bariér medzi spoločenstvami rôznych jazykov a predloží im tie isté výzvy. Pre uskutočnenie projektu používame medzinárodný jazyk esperanto – je už známy, ale ešte nie je oficiálnym jazykom EÚ.

Používanie nejakého rovnakého jazyka, ktorý nie je materinským jazykom pre niektorú zo zúčastnených krajín, ale vyučuje sa na školách týchto krajín, vytvorí pocit rovnosti a rovnoprávnosti počnúc tým najzákladnejším: právom na vyjadrenie a zdieľanie vlastných myšlienok, či už v materinskom alebo v neutrálnom jazyku a povzbudí mladých Európanov, aby si uvedomili, že komunikačné úsilie človeka vyjsť v ústrety druhému človeku je už znakom prijatia a úcty voči rôznorodosti, čiže je symbolom tolerancie.

Ciele projektu

a) Rozvíjať medzikultúru a informovať účastníkov o jazykových rozdieloch, tiež prostredníctvom vyučovania viet, ktoré sa každý deň používajú v jazykoch krajín, ktoré sa zúčastňujú na projekte.
b)Vymieňať si kultúrne, tradičné, jazykové, geografické a historické skúsenosti.
c)Kritická mienka o "izmoch" (nacizmus, kolonializmus, rasizmus...) študentov prostredníctvom miestnych a medzinárodných diskusií, mienka o ľudských právach prostredníctvom výskumov, výstav a internetových fór a kontaktov so zúčastnenými rovesníkmi z iných škôl partnerských krajín.
d)Prekonať komunikačné bariéry v Európskej únii prostredníctvom spoločného neutrálneho jazyka.
e)Prispievať k formovaniu ducha európskeho občianstva.
f)Rozvíjať osobné vlastnosti u žiakov, akými je schopnosť pracovať v tíme a túžba po spolupráci, kompetentnosti v riešeniach komunikačných problémov.
g)Zlepšiť asimiláciu a praktické používanie nových komunikačných technológií (internetová pošta a videokonferencie) na dosiahnutie lepšieho vzájomného porozumenia medzi partnermi.
h)Motivovať študentov, aby sa lepšie zapájali do činností školy vďaka uverejneniu záverečných výsledkov.

Obsah a činnosti

Projekt koordinuje
Profesorka Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101,
BG-5180 Polski Trambesh
Bulharsko
Farebnú titulnú stránku vytvoril
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal 46
IT-41100 Modena
Taliansko

(*) spracovaný plán podľa pôvodnej myšlienky projektu "AKEL" Luisa Ladeiru.
Mená a mailové adresy prekladateľov: Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, Slovensko; petrikpavol@zoznam.sk