Projekt(*):
Interkulturni in večjezični dialog med evropskimi šolami s pomočjo nevtralnega jezika

Cilj projekta je vzpostavljanje partnerskih odnosov med šolami raznih evropskih držav, v katerih poučujejo nevtralni jezik esperanto. Uporbljajo ga za komuniciranje brez fizične prisotnosti in med programiranimi evropskimi srečanji (po dve v dveh državah letno), saj je to nevtralni premoščevalni jezik, ki vsem udeležencem zagotavlja enake možnosti komuniciranja in spoštovanje in ohranjanje večjezičnosti v Evropi in svetu. Šole, ki so že pokazale zanimanje za ta projekt, imamo v naslednjih državah: Portugalska, Poljska, Francija, Madžarska, Litva, Bolgarija, Nemčija, Španija, Italija in Velika Britanija (sicer pa je projekt odprt za vse šole, ki se mu želijo priključiti).

Začele bodo z vzajemnim spoznavnjem in kulturno izmenjavo, ki bosta, v spoštovanju zgodovinskih in kulturnih dediščin in izročil raznih udeleženih evropskih držav, pospeševali medsebojno spoznavanje in učenje narodnih jezikv teh držav, pri čemer bodo kot premoščevalni jezik uporabljale nevtralni jezik esperanto. Številne pobude bodo realizirane v povezavi učiteljev in učencev, ki bodo skupaj in z drugimi organizacijami udeleženi in bodo tako izpostavljali skupne teme in zamisli. Sodelovanje bo osnovano na izmenjavi informacij o zgodovinskih in kulturnih dediščinah raznih regij in držav ob izkušnjah na pordoju informacijske tehnike in ob učenju tujih jezikov ter v študiju zamisli prihodnosti in sedanjosti, kar zadeva evropsko državljanstvo novih rodov.

Uresničevanje tega projekta ob poznavanju kulture in izročil drugih evropskih držav in ustvarjanja prijateljskih vezi s študenti in študentkami, učitelji in učiteljicami, ki tam prebivajo, bo prispevalo k porušenju komunikacijskih ovir med pripadniki raznih jezikov, ko je pred njimi isti izziv. Za realizacijo tega projekta uporabljamo mednarodni jezik esperanto – že precej znan, in vendar še ne uradni jezik EU.

Raba istega jezika, ne maternega, za vsakoar med udeleženimi državami, pa vendar poučevanega v šolah teh držav, bo ustvril občutek enakosti in enakopravnosti od osnovne pravice: da govorijo in komunicirajo o lastnih zamislih tako v maternem kakor tudi v tem nevtralnem jeziku, kar bo mlade Evropejce opogumilo k ozavedanju, kako je komunikacijski trud za marsikoga od njih v srečanju z drugim že znamenje sprejetja in spoštovanja različnosti, torej simbol tolerance.

Cilji tega projekta

a) Pospeševati interkulturnost in informirati udeležence o jezikovnih različnostih, tudi z učenjem vskdanjih stavkov v jezikih držav, ki bodo udeležene v projektu.
b)Izmenjavanje kulturnih, tradicionalnih, jezikovnih, georafskih in zgodovinskih izkušenj.
c)Izmenjavanje kulturnih, tradicionalnih, jezikovnih, georafskih in zgodovinskih izkušenj. Kritično razmišljanje o raznih «-izmih» (nacionaoizem, kolinializem, rasizem…) študentk in študentov s pomočjo realizacije lokalnih in transnacionalnih debat o človekovih pravicah, s pomočjo raziskav, razstav in internetnih forumov in stikov s prisotnimi vrstniki iz drugih šol partnerskih držav.
d)Presegati komunikacijske bariere v Evropski uniji s pomočjo skupnega nevtralnega jezika.
e)Prispevati k oblikovanju duha evropskega državljana.
f)Razvijanje osebnih lastnosti pri učenkah in učencih v smislu zmožnosti timskega dela in želje po sodelovanju, kompetence pri reševanju komunikacijskih problemov.
g)Izboljšati pridobivanje in praktično rabo novih komunikacijskih tehnik (elektronska pošta in video-konference) za doseganje boljšega razumevanja med partnerji.
h)Motiviranje študentk in študentov za večjo zavzetost v dejavnostih svoje šole s pomočjo sprotnega objavljanja končnih rezultatov.

Dejavnosti:

Projekt koordinira
Prof. Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101,
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgarija
Barvno naslovnico oblikoval:
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal 46
IT-41100 Modena
Italija

(*) izdelani načrt po izvirni zamisli "AKEL", projekt Luisa Ldeira.
Iz esperanta prevedel: Vinko Ošlak