PROJEKT(*): INTERKULTURELL OCH MÅNGSPRÅKIG DIALOG PÅ
ETT NEUTRALT SPRÅK MELLAN EUROPEISKA SKOLOR

Målet med projektet är ett samarbete mellan skolorna i olika europeiska länder där undervisning ges i det neutrala språket esperanto. Språket användes för fjärrkommunikation och under de programmerade europeiska mötena (två om året i två länder), då det fungerar som ett neutralt brospråk och garanterar varje deltagare samma möjligheter till kommunikation samt skapar respekt för och bevarandet av mångspråkighet i Europa och i världen. I följande länder finns redan skolor som är intresserade av detta projekt: Portugal, Polen, Frankrike, Ungern, Litauen, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien (projektet är säkert öppet för alla skolor som önskar delta). Eleverna strävar mot ömsesidig kunskap och kulturellt utbyte med respekt för historiska och kulturella arv och traditioner i de deltagande länderna. Genom att använda det neutrala esperanto som brospråk stimuleras lärandet av de nationella språken. Många initiativ kommer att förverkligas genom att eleverna drar med sig lärare och elever tillhörande andra organisationer. Det gemensamma arbetet kommer att baseras på utbyte av information om det historiska och kulturella arvet i de olika regionerna och länderna med hjälp av informationsteknologi och undervisning i främmande språk och studier i visionen om nya generationer europeiska medborgares nu- och framtid.

Förverkligandet av detta projekt med hjälp av kunskap om kulturen och traditionerna i andra europeiska länder samt skapandet av vänskapsband mellan där boende studenter och lärare, kommer att bidra till att undanröja kommunikationshindren mellan olika språk, då de ställs inför samma utmaningar. För att genomföra projektet använder vi det internationella språket esperanto – redan välkänt, men ännu inte officiellt språk i EU.

Användandet av ett och samma språk, som inte är modersmål för något av de deltagande länderna men likväl undervisas i dessa länders skolor, kommer att skapa en känsla av jämställdhet och likaberättigande ur det mest grundläggande: rätten till att tala och framföra egna idéer, både på modersmålet och på det neutrala språket. Samtidigt blir de unga européerna medvetna om den enes gemensamma strävan att gå den andre till mötes, vilket redan det är ett tecken på erkännande och respekt av olikheten, alltså symbol för tolerans.

PROJEKTETS MÅL:

a) Att föra det interkulturella samarbetet framåt och informera deltagarna om språkliga olikheter och att lära vardagliga fraser på språken i de länder som deltar i projektet.
b)Utbyte av kulturella, traditionella, språkliga, geografiska och historiska erfarenheter.
c)Kritiskt tänkande beträffande "ismer" (nationalism, kolonialism, rasism… ) hos studenter genom lokala och gränsöverskridande debatter om mänskliga rättigheter, genom forskning, utställningar och nätforum samt kontakter med jämnåriga elever från andra skolor i de medverkande länderna.
d)Överbrygga kommunikationsbarriärerna i EU genom ett gemensamt neutralt språk.
e)Medverka till bildandet av en anda av europeisk gemenskap.
f)Utveckling av personliga egenskaper hos eleverna, såsom förmåga att arbeta i team och önskan att samarbeta samt kompetens att lösa kommunikationsproblem.
g)d)Förbättra anpassningen och det praktiska användandet av "den nya teknologin" för kommunikation (internet och videokonferens) för att nå bättre förståelse mellan deltagarna.
h)d) Motivation hos studenterna för djupare engagemang i skolans aktiviteter tack vare fortlöpande publicering av slutresultaten.

INNEHÅLL OCH VERKSAMHET

Sammanställning av projekt:
Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101,
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgario
Kolorerad titelsida:
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
Italio

(*) Utarbetat förslag enligt originalidé "AKEL", projekt av Luis Ladeira