Okcidento

Okcidente, kie ruĝas la vesperaj horizontoj,
transdanube deklivadas dolĉaj milda-dorsaj montoj,
granda lago blue lulas la lazurajn malproksimojn,
el la lafo de vulkanoj mortaj fluas vinofontoj,
praa Eĥo* resonadas romantike riĉajn rimojn,
ruinaĵojn montokronajn ĉirkaŭflustras ferakontoj,
vokas sorĉe al la supla verdablua harmonio
kara panjo Panonio.

Okcidente, fore, fore, ferokaskaj kavaliroj
folan amon lance lanĉis transkapiĝi en turniroj,
trubaduroj vagabondaj dotis damojn kantmiele,
Merlin, ĉe la ronda tablo, estis mag' por ĉies miroj,
ĉe marbordoj ŝaŭmbatataj pri herooj sangsigele
forfalintaj fandiĝema tristo tremis sur la liroj
de la bardoj grizabarbaj, vibrigante lunsilenton
kaj ŝarĝante per lamento la neniam lacan venton,
la eterne-unu venton.

Cluny preskribas leĝojn monde eĥajn
neĝbrile de rigoroj ĉaste frostaj,
paganajn paĝojn, per belaĵoj pekajn,
ame gardante kaŝas muroj klostraj,
sorĉistinojn lascivaj kornaj-vostaj
diabloj dotas nokte per arkanoj,
dismortas aŭ por varoj malmultkostaj
sklavi vendiĝas kruculet-infanoj.*

Dies irae, dies illa,*
mondbrulige cindrokirla:
diris David kaj Sibylla.

Quem patronum?* — en animoj
ŝrikas egaj infer-timoj
sub marteloj de tririmoj.

Tra kampoj kuras flagelantoj*
vipante sin en sankta febro,
rifuĝas de la ĉaspelantoj
la ĵakbonhomoj* tra la vepro,
eskapi rompon de vertebro
per la pendingo aŭ la rado,
ĉi tie tie de la lepro
sonas sinistra klaketado.

Povrulet' de Dio* psalmas,
homojn, bestojn, birdojn ĉarmas,
lupon ligas per fascin',
Sabat mater* — Todi kantas,
kron' ĉiela diamantas
sur la kap' de l' Virgulin',
por ŝi flamas kun Bernardo
barbaj vangoj en la ardo
de la sankta aminklin'.

Turbrakoj ĵetas ŝaŭmajn ŝtonopuntojn
en preĝ' ogivofebra al ĉielo,
dum skolastiko sparkas burlesk-buntojn
en strikt-Aristotela trudkitelo,
sed goliardoj* kantas kun ribelo,.
la pastrojn pinĉas la obscen' ĉikane,
abaton Adam* gloras la vin-kelo
kaj grasaj fabloj gruntas ridrikane.

Ŝvelas burĝaj burs' kaj brusto, fuĝas Ruĝbarbul' ĉe Legnano,
do-re-mi — la mondon kanti ekinstruas Guido d'Arezzo,
inter arma cantant Musae*, dolĉa stilo nova muzikas,
vadas granda Florencano* kante tra l' infero itala,
kaj el la infer' fariĝas per li paradiza muziko,
jen Boccaccio ekrakontas kaj resonos al li Navarra*
kaj resonos Canterbury.* Jam Petrarca turiste grimpas
al la Mont-Ventoux-a supro por konkeri Naturan Belon.

Okazas en preĝej' de Sankta Klara,
en sanktvendred' eterna de l' poeto,
ke lin el okulbriloj kaptas reto
de l' alta amo dolĉa kaj amara.

Ekbrulas tiam en li fajro mara
neestingebla, per kies impeto
fajreras for soneto post soneto
milflama, milsopira, milkompara.

Edzinoj, amatinoj — stumblopaŝoj.
Dektri infanoj — nuraj neniaĵoj.
La fajromaro, jen la sola vero,

kiu tra l' mondo eternbrile sparkos.
De nun jarcentojn sur la tuta tero
ĉiu poeto flamos kaj petrarkos,

Pagannude marmorbelaj korpoj aperas el sub tero
kaj penikoj kaj marteloj kreas rivalante kun ili
rozan karnon, suplan svelton, ke pli kaj pli al Afrodita
jam la Virgulin' similas, kaj ĉie sonas madrigaloj.
Kaj de l' renaskiĝ' naskiĝas Universalul' Leonardo.

La sankta Verk'
Vulgata
presata
de Gutenberg.

Oni kantas Vergil-lingve, de Erasmo graeci leguntur,*
ĉie sonas madrigaloj, dum pasia malmoralisto
kuirante mandragoron pri l' necessità* oratoras
al disĉiploj murdi doktaj. Brulas sur ŝtipar' la kadavro
de l' dominikan' rigora,* kaj ĉie sonas madrigaloj.

Ankoraŭ mezepokon testamentas
poeto de la morto kaj de l' karno,*
kiu pasie pekas kaj pripentas,
kiu funebras kun bedaŭra larmo
pri la pasemo de l' potenc' kaj ĉarmo
kaj kantas pri l' Reĝino Paradiza,
pri l' dika Margot kaj pri l' bek' Pariza,
pri la Johanja morto surŝtipara,
en pending-ombro, kun refren' deviza:
Sed kie jam la neĝo antaŭjara!

Inter du ponardopikoj majstras Benvenuto cizele,
kaj Orlando* furiozas sur la tapiŝo de fabeloj,
kaj noblegas Castiglione, pleja kremo de l' kavaliroj,
ve, sed Amadis'* mortadas, kaj jam rajdas el la futuro,
por la finofaran baton al li doni, la Tristvizaĝa,*

Spitas al anatem' de skolastik'
la nova mondsistem' de Kopernik'.

Kiu vivas, vivu ĝue, ĉie sonoras madrigaloj,
ĝis Orfeo flandra* eĥos al la venene dolĉa sudo,
Luther en la Vatikano gapos konsternite la nudojn,
iros Wormson diri: Jen mi staras, mi ne povas alie,
sed por kamparan' ribela Dio ne estas forta burgo.

El buŝ' de korpoj mont-amasaj
diluvas vortoj spicaj-grasaj,
pastro de Meudon* apostolas:
Faru, kion vi volas!

Ŝipas jan Kolumbo al la nova ter' kaj nova epoko,
Vesalius rompas vojon tra l' mister' de la homa korpo,
ĉie sonas madrigaloj, kaj Josquin de Prés melodias,
civitan' de Utopio* perdas kapon sur eŝafodo
kaj miksiĝas lia sango kun la sango de du reĝinoj

Kie la franca Maro* babilis elegante
kaj epigramis, psalmis, amkantis kaj blazonis,
kaj kie arde Scève petrarkis kaj platonis,
de l' amikino sole respekton ricevante,

kaj kie Ronsard astris, omaĝis Morton kante,
kaj per brakumoj veraj la lunajn revojn zonis,
du Bellay, ne la lasta de l' grego, kiu konis
Rom-grandon, volis esti prefere Liré-rande,

en ĉi centjar', abunda de belo poezia,
rabiis religioj kun mortigem' pasia,
Bartolomeo sangis,* tiel ke dorsofroste

Montaigne fuĝis al la kontemplo kaj skeptiko,
kaj D'Aubigné eltondris siajn Tragikojn. Poste
la Poezion murdis Malherba Poetiko.*

Human' heroa, memakuz' medita,
pagana rav', kristana maltrankvir
luktadas kaj klasika bel' Davida
kolertordiĝas sur Moze-profil',
venenas la ĝardeno de Armida
kaj mezepoke hantas la hutnil':
«En ŝton' statuoj dormu» — ĝemas Michelangelo,
poemon sian Tasso sarkadas en la ĉelo.

Askete sombras vivo Vatikana
kaj sombras senindulga predestin'.
Juĝiĝas la muziko jam profana,
apenaŭ Palestrina savas ĝin.
La mondo plenas de fetor' satana,
ĝemela par': Loyola kaj Kalvin',
Kaj brulas — pensi estas denove riska revo —
ŝtiparoj en Madrido, en Romo, en Ĝenevo.

Levis sin siglo de oro*:
absoluta diotimo,
superhoma grandanimo,
heroeco kaj honoro.
Dram' kaj vers-nababo Vega,
mondmiraklo kaj Fenikso.
Gongora de diboĉega
pomp' de pimpa bildotmikso.
Logas Don Juan kaj trote
venton sturmas Don Quijote.
Kaj el Palos de Mogero
kavaliroj-vagabondoj
ŝipas for de l' hejma tero
por konker' de novaj mondoj
kaj de l' sangbanata gloro,
kaj de l' bena-damna oro.
Kaj sur la du oceanoj
la terglobon tramanovras,
ĝin por Okcident' malkovras
portugaloj kaj hispanoj.
Kaj la Globon papa mano
tranĉas bele po duono,
kaj, por malavara dono,
tiun inter la hispano
kaj la portugal' dividas.
La piratoj anglaj ridas,
kaj diros kun serena frunt':
Afflavit Deus, dissipati sunt.*

Nova Organo!*
Fatamorgano
la dogma vano!
La sola certo
estas la sperto!

Vivon sonĝas en la turo
la reĝid' de Calderon,
pens' kaj senso luktas en la
sklav' de am' kaj Dio, Donne.
Kaj ŝutas siajn frazojn-meteorojn
en la orgojla pomp' de sia arto
la brila princ' de l' spektroj Albionaj*
kaj la plej dolĉa fantazi-infano,
obscena kaj sublima homa tuto
de sentoj, de instinktoj, de pasioj,
poeto de frenezoj kaj de feoj,
de kis' kaj murdo, de du sangaj rozoj,
vortmago, kiu la aeran nulon
per loĝoloko kaj per nomo dotas,
kiu sur planĉoj de la eta Globo
la tutan Globon sorĉe disvivigas,
Will de l' sonetoj* , la plej granda William.

Klar-obskurojn monumentajn majstro Monteverdi tnuzikas.

Pli kaj pli amariĝas vivaromo
en Germanujo tridekjarmilita,
Anglujo puritane sombrigita,
Madrido nigra kaj hispana Romo.

Sed dume el koloroj disvastas Nederlande
pejzaĝoj vivospiraj, kampuloj fortikplande
dancantaj, kuirantaj, manĝantaj drastplezure.
Kaj pentras jam voranto de beloj ĝojotikle
Saskian kostumitan orsilke, haŭtvelure,
poste alsorĉos, voje de vera kalvario,
oldulo, kiun lasas mortante for Hendrikje,*
per tragikstreĉo de la traombra lumostrio,
rabenojn kaj anĝelojn en klar-obskur-ebrio,
dum rideganta riĉo de korpdisfloro sensa
ekscesas bakĥanale en karndiboĉ' Rubensa.

La penson plagas punoj kaj malbenoj:
Giordano Bruno brulas, Campanella
dudek ses jarojn mallibera, el la
prizono venas al la jakobenoj
Parizaj. Galileo Galilei
devas dementi sin por ne perei.
Sed realismon en baroka kaĝo
tamenas klarobskure Caravaggio,
Bernini kirlas movojn — de la koket-kompleza
anĝel' orgasm-ekstazas lia marmor-Tereza.

Kaj kantas blinda bardo de la lumo,*
sanktulo kun orgojlo de Satan'
kun sia reĝmortig-praviga plumo:
la paradiz-perdinta puritan'.
Por vort' libera pledas sur forumo
Parlament-kontraŭdira partian'.

Centjar' de l' Menso jam programas,
Cartesius cogitat, ergo est.*
Corneille puntiliojn dramas.
En la radioj de la Sunmajest'*
allogas La Fontaine la galanta
kaj la fablanta.
La Rochefoucauld demaskas en nia virt' la kulpon,
kaj La Bruyere en la elit' la turpon,
Pascal kun la abismo ardas en tim' de Dio,
demaskas en la jezuit' la vulpon.
Konsternas tragedie Moliere-a komedio.
Kaj mortas ĉe Racine inter amplenda ve'
la fille de Minos et de Pasiphae.*
Muzikas al la Reĝo, brila de nimbo-garboj,
Lully: dresita lumo, fontan', tonditaj arboj.
Kaj jam rokokas pli teneraj harpoj:
Couperin — revul-loĝanto de la insul' Cithero,*
kie eternaj estas juneco, am'; somero.
Bach el kaoso kreas la kosmon de la fugoj,
Vivaldi sendas sonojn al aventuraj flugoj,
Rameau barokmiraklojn parade interĉenas,
Handel feliĉas, lumas, abundas kaj solenas,
gigant' infane reva, falinto-revenkinto,
en la muzikbaroko la lasta montopinto,
sur mortolito, prete jam al tuja
transiro al pli luma sfer' patruja,
la dolĉ' de l' vivo kaj de l' morto fluas
tra lia kor' en lasta Haleluja.

Loziĝas la baroka spasmo tranca,
la sufokata spiro renesanca
ree triumfe traas,
rigidon, streĉon, pufon forbalaas
per vento facildanca.
Fajnironie mokas silfa balo
de Pope, artisto brila de l' falbalo,
kaj el la mizantrop-gigant'*
vivanta en la liliputa Yahoo-land'
elŝprucas la senmorta galo.
Kaj la senmaskigant'
de la skandalo
de l' Moll-Flanders-a malmoralo*
agrable tiklas puritanojn,
Crusoe startigas Robinson-romanojn.
Montoj da larma salo
kristalas en la tombej-poezio
kaj pri la hom-egalo
en morto liras Gray-a elegio.
Flirtadas subtilec' modema
en la kaprica Sterne-a
kompat- kaj enamiĝ-sentimentalo,
vibras de vivo buntalterna
Fielding-a pikaresk-realo.*
Rokoko: dolĉ' de tromatura uvo,
dolĉo kaj putro, postĝi la diluvo,
Watteau-a maskerad' balanta,
Boucher-a mond' galanta,
kiun jam superkreskas troŝvelanta
granda pasio de la amkonstanta
des Grieux;* epoko antaŭkatastrofa,
tra kiu aventuras Casanova,
kaj kiun minas penso, sprito, scio,
Diderot kaj lia Enciklopedio.
Ermenonville-a* hom' kaj civitano,
retor' eĉ pli fascina el lontano,
konfesas memakuze mempardone,
al la natur' resendas sentodrone,
doktrinon fridan fiksas leĝodone.
Ermit' kaj princo de l' Ferney-a turo*
dispelas tranĉe ombrojn de l' obskuro,
senmorte rideganta pri l' plej bona
de l' mondoj, kaj kultiv-admona
pri la ĝardeno de l' futuro.
Kaj distriĝema aristokrataro
aplaŭdas kontraŭ si mem al Figaro,*
ĝis kun tragik' flamanta tra la tero
la popolrajton krias tondrobrue,
Bastille-detrue,
frateco, egalec', libero.

En gloro kaj infero
de la revolucio industria
kantas kaj pentras nostalgia
Blake, konstruanto de Jerusalemo,
kaj ĉarmas la bohemo
ribelresona, memriproĉa,
Burns, doganisto alaŭdvoĉa
kun sia tiel vasta koro,
kaj kun la freŝ' de sovaĝfloro.

Post la frivola oldreĝima pimpo
l' epoko de l' Racio kaj de l' Revolucio
omaĝas al klasika klar' kaj simplo,
stariĝas Partenonoj kaj per marmorkolonoj
spiriton grekoroman elradias.

Kaj dume la klasiko jam ankaŭ melodias
per Haydn, en lia patriarka varmo,
naturproksima kara ursoĉarmo,
per Mozart, en kiu jam sud' kaj nordo
fandiĝas vibri sur l' eterna kordo
de tragikritma ora ludgenio,
demono sankta kaj anĝel' frivola
kun la meditrideta ironio,
kun ĝoje dura, triste mola
mondelaĉeta ĉielharmonio.

Kaj tra l' konfuza sentlavang',
tra l' ĉielkria Sturm und Drang*
de la Karl-Moor-a pubertul-ribelo,
trabatas sin al la klasika helo
ĝojkanta Schiller, ĉi markizo Posa,*
entuziasto Vergil-poza,
kun sia Tell: heromajesta
libersoleno popolfesta.
Jen Goethe — la plej homa hom' en nimbo
de dioj sur Olimpo,
plej sociema kaj plej sola
klasike brila burĝgenio,
ĉiosopira, faŭste ĉiovola
kun supereme sobra ironio,
kun la ribeloj kaj libeloj de junaĝo,
kun la neniam sata, Amore karesata
sereno de oldula saĝo:
giganta od' al krea homklopod',
al homoj ĉielarka hom-mesaĝo.

Klasike kreas kaj klasik-disstreĉe,
ĉielsieĝe
la surda Prometeo, ĉi forto elementa,
individu' soleca kaj homar-reprezenta,
batala kaj brakuma, triumfa kaj turmenta,
epokdisbata pugno, animo fierspita
al frapoj de la fato kaj lunbril-aspergita,
liberheroe venka, himnanta la homgenton,
Beethoven, resumanta, turnanta la jarcenton.

En la trepido de l' Napoleona sismo,
en la avido de l' trezor-akaparismo,
el sub egido de l' Sankta-Federa krismo
l' animoj fuĝas, distaŭziĝaj,
al romantik', raci-naŭziĝaj:
Novalis al la mezepok' kaj blua-flor-serĉado,
Holderlin al la vortmuzik', transcendo kaj Hellado,
Eichendorff al la reva vag' en sudo fore-fora,
Brentano al la fantazi' de la fabel' folklora,
Hoffmann al dorsfrotiga ŝrik' de fantom-romantiko,
kaj la katastrofisto Kleist al para memmortigo.
Aŭtunmature tristas Keats kaj pastras beladore.
La ateista arkanĝel'* eteras altsonore.

Kaj Sir Juan* , la Homo Fata,
orgojle malfeliĉa dand'
doloron sian, mondo-sata,
portas kun si de land' al land',
amuze, moke, pitoreske,
belriĉe, sprite kaj burleske
li vagas, amas tra la mond',
artisto de la desapont'.
Li en Odessa al Onegin*
trafas; ĉi tiu perdis fus
Tatjanan kaj en sentkonfuz'
distriĝas por atnvundon flegi.
Ruslande eĉ renkontas lin
demon-hantata Peĉorin.*

En Lamartine-a noble mola rimo
sur larma lag' ondbatas la animo.

Kaj regas, kun la am- kaj avlirik'
respublikana reĝ' de l' romantik',*
vortrokojn ĵetadanta verstitano,
kiun katenas ploro de infano,
Pariz' de Nia Dam', de l' Mizeruloj,
Legendo de l' Centjaroj en ondruloj
flusas el lia anim-oceano.

Kaprice kirlas Goya fantasmon kaj realon,
alsorĉas folan belon kaj sorĉistinan balon,
satiras, morde, tranĉe, kaj vibras kolorŝanĝe,
febras, demonvizia.
Tadeon nostalgias Mickiewicz mesia,
kaj Delacroix ekzotas, praforta, prapasia:
Liber', parizanino, kondukas al ribelo,
Jakobo luktas kun la arkanĝelo.
En Recanati Leopardi kante
mortadas lante.

En Schubert nostalgioj al la lontano merlas,
Chopin parfumajn tristojn, dramojn, ribelojn perlas,
kanono florkaŝita. Per fajroj dolĉefeaj
Mendelssohn pitoreskas. Kun fabelregnokreaj
tonoj revadas Schumann en fantazi-arbaro,
karnavalbunta princo. Programas per son-klaro
misia grandsinjoro Liszt, la klavar-leono
dekfingre orkestranta. Berlioz, la ŝtorm-demono
deliras kaj plorspasme, acerbe ridas, ŝrikas,
dum romantikon kultas kaj mortpikas
la najtingal' de amsopira tristo,
hezita inter Zeŭs, Jehov' kaj Kristo,
mortanta longe inter sparka sprit',
Heine, la bona tamburisto.

Ĉar el verŝita sang' de l' albigensoj,*
ŝtipar' de Margerita kaj Dolcino,*
el luktoj de beghardoj* kaj lollhardoj* ,
de l' Taboranoj* kaj de l' sankta Münzer*,
kaj el la furiozo de l' luddistoj*,
ribelo de l' teksistoj Sileziaj*,
teksantaj tri malbenojn en la tolon,
el la scienc' de Smith kaj de Ricardo,
el la evangelio Saint-Simona,
el bona saĝ' de Owen; el la sonĝoj
de Morus, Campanella kaj Fourier,
el eternmova, eternevolua,
tez-antitez-sinteza, neo-nea
dialektiko Heraklit-Hegela
kreiĝas far du revoluciuloj
figur' giganta kun standardo ruĝa,
kiu tra landoj pasas triumfmarŝe
por hejmotrov' en la centjar' dudeka.

Kaj dume daŭras la foir' de vanto.*
Devigas ridi-larmi dolĉa Dickens, pentranto
de la viktimoj de la ŝuldant- kaj orf-prizon',
kaj ormelankolie vergilas Tennyson,
dum Browning monologas pri l' Galuppi-tokato,
kaj pasas Pippa: ĉio en mond' estas en ordo,
kaj Elisabeth Barrett kantas al edz-amato
la anglojn instruante pri ampasia ardo.

Stendhal sekcas la amon
energiserĉe, machiavellane,
kaj verkas por si la Pasian Damon,
kiun li en la vivo serĉis vane.
La vivmanĝega Gargantu'* Balzac,
ĉi cenobito en sutan' el sak',
monomanie modlas Mono-Dion,
pasiobsedan Homan Komedion.

Leconte de Lisle en sia tur' ebura
pasiajn scenojn pentras sen pasio,
Helladon revas en klasiko pura,
suspiras pri la Lasta Iluzio.

Andersen, la malbela eta anaso, cignas.
El trans la ocean' mansignas

Walt Whitman, kies laŭto inundas trans bordojn de la formo, himnante progreson, demokration, solidaron, sanon, sekson kaj sin mem.

Mark Twain donace dotas nin
per Tom Sawyer kaj Huckleberry Finn
kaj transkapiĝaj spritkapricoj.
Funebre febras verssonoro
de Poe, ĉi lag' de Morto kaj Memoro
kun sensaci-vorticoj.
Poe, kiun prenas, kiel fratkompanon
poeto de orgojla perlotrovo
sub miso, turpo kaj ekzota brovo,
Baudelaire, kredanta la Satanon,
velanta kun la Morto por splena serĉ' de Novo.

La limojn du gigantoj
trarompas, animsubigantoj:
Dostojevskij: cerbkirla virtuozo
de la situacioj embarasaj,
agresa per obsedo de magie
hantantaj pensoj, spektra nupto inter
malbon' kaj bono, religio de la
sufer' eterna, sankta, tuthomara,
Tolstoj, en kiu Gpethe kaj Shakespeare
revivas krei vibran vivabundon,
kaj inventari la realon svarman
de unuopaj sortoj kaj milionoj,
kaj poste damni sin kaj sian arton
por frati en la muĵik-paradizo.

Marŝtormo, Valkirrajd' en uragano,
adiaŭ-fajrosorĉo de Votano,
arbar' Siegfried-a, Grala grac' arĝenta,
venko de Walter, tristo de Tristano,
kaj Parsifal' la pure fola — mitojn,
miraklojn movas mano de ŝamano.*

Bellini, Donizetti kaj Rossini,
la tuta mond' belkanta por kulmini
sekvigas majstron Verdi, melomagon,
kiu figurojn, sortojn, draman agon
formas el melodioj multediraj,
superŝvebantaj luman ondzigzagon
de l' mar' orkestra. Ariisto glora,
kiu nin portas per triumfa gvido
al sorĉa sfero de sufer' sonora,
al la amara sed pardona rido.

Real' verŝiĝas sur la tolojn:
Georgikon' heroa
de Millet, kun anĝeluspia puro,
kolorokre' Corot-a,
pejzaĝakord' en malvo kaj eburo,
rev' orepoka de knabinfiguro,
Courbet-a ondo, roko-, verdo-regno,
muskolrobusto, nudulin-maturo,
komponoj de Daumier, Balzac de la desegno,
Michelangelo de karikaturo.
Kaj poste — plej pentrisma pentro,
plenaerbrila kapto de l' momento,
Manet, Monet, Renoir, kolorebriaj
orgioj de makuloj ĝoj-ekkriaj.

Kiom da voĉoj levas sin ankoraŭ en ĥoralo:
Carducci heroritma kaj Pascoli-pastoralo,
France, la superema kaj tenera,
Erasma Swift kaj Montaigne Voltaire-a,
Zola, la akuzanto, poeto de la turpoj,
Verhaeren: halucinaj kampoj, tentaklaj urboj,
Ibsen kun mitoj de la Nord', kun vivdanĝer-allogo,
melankolio vira, sopiro seneldira,
malkaŝ' de l' vivmensogo,
Lagerlöf, milda sfero legenda kaj fabela,
fesorĉa romantiko de l' sveda mond' nobela,
Heredia, skulptanta el marmoro
sonetstatuojn de la Rev' kaj Gloro,
kiuj, gestante siajn triojn lastajn
malfermas horizontojn vaste vastajn.
Flaubert, murdanto de la iluzio,
sternanta stulton per enorma scio,
Strindberg, la mizogino, zeloto de kontrastoj,
Wilde, Chesterton kaj Shaw, tri paradoksaj astroj,
Verlaine, de du paralelaj estoj,
Lazar' ebria de galantaj festoj,
sklav' de putinoj, knaboj kaj de Kristo,
ravanta per nuanco-fosforeskoj.
Lasciva buba ĉarm', titanherezo,
kaos' de sisma kre' sen ekzegezo,
Rimbaud, fuĝanta al Afrik', timante,
ke l' ŝip' ebria ankros en frenezo.
Vokante al si knabojn, mondmalferme
la aventuran Globon turnas Verne.

Cézanne en loza bunto kolortrema
geometrias kun tener' revema,
Van Gogh-a tol' vorticas animkrize,
sonĝas Gauguin primitiv-paradize.
Bizanca or', Kievaj sonoriloj,
subitaj sombroj kaj barbaraj briloj,
amas' tragika, kiu febre ondas,
pragama harmonio karambola,
ripetaj ritmoj de fabel' popola:
Mussorgskij krias — kaj al li respondas
artfajraĵsparke kaj marŝaŭmsusure
per la amas' da lumoj kaj koloroj,
per la nebulo bunta de sonoroj
kaj iberisme kaj latin-konture
Debussy — kaj respondas per barbaraj
alegroj kaj per vokoj praarbaraj,
per la baraktoj de l' turment' epoka,
profana mes' Bartók-a.

Kaj ĉio dronas en milit' sen ia bord'.
Revolucioj flagras, tremas Olda Ord'.
German' kasandras* pri subir' de l' vesperland':
felahos ĝi, finita estas ĝia grand'.

El la trodensa tronebula troproksim'
l' animon tuŝas per flugilo de anim':
Proust en serĉo de l' perdita tempo kaj de am' de Swann,
mitokrea, Goethe-krea ironia amo de Mann,
Rilke, la Apollotorsa, kun la silke karesa rim',
kun mistika interfando de la Belo kaj de la Tim',
kaj George, elpaŝinta el orgojla sonĝo de Nietzsche,
kun neniam forpasantaj tagoj de la Jar' de l' Anim'.
Gide la prodiga filo, kun sia ago senprofita,
kun la aventur-libero, la Bergsone filozofita,
kaj Apollinaire, kiu sidis sur la ĉaro de Mab,
kaj Garcia, la hispano kaj cigano kaj arab',
ardsuspira en romanco, en gazelo, en kasid'...
Kio plu? L' okuloj al mi oldas jam por plia vid'
kaj ve, mi surdas jam, senaŭda
pri tohuvabohu' da dada-henoj aŭ da
skizogonio hebefrenefraŭda
ĵazkapriola
modernetika
maŝinidola
cibernetika
grincas la muziko de la sferoj
neniu oleas la akson de la astroj
frostiĝis en fridujo artabstrabsoluta
de la geometrio de l' insul' Laputa
la bona animala varmo de la vivo
la mondspegul' rompiĝis
kaj Melpomenan vundis ĝiaj ruboj
kaj ŝi elsangas — iru en kinejon
ho Ofelia — iru en kinejon