Sudo

Se el pezaj, pigraj nuboj, el senfunda plumba kuvo
verŝas, verŝas sin senfine monotona morna pluvo,
se nebulo densa grizas sub la surda firmamento,
se tremigas vian haŭton la frostiga spir' de vento,
se anhelas via pulmo en la sturmo de uragano,
se la gelo vian koron premas per glacia mano,
turnu vin al Sudo!

Se la sunon kovras nuboj sur ĉiel' de via animo,
se l' ĉirkaŭo vin sufokas kiel la dronanton ŝlimo,
se l' flugilojn de l' sopiroj rusta ĉen' de tedo ligas,
se l' soleco karcermurojn surdajn ĉirkaŭ vi altigas
se l' enuo jam estingas ĉiun etan vivofajron,
se en vian ĉerkon batas la minutoj sian najlon,
turnu vin al Sudo!

Tie vokas vin koloroj,
rid-okula blua maro,
herbovestaj promontoroj,
gast-alloga insularo,
tie vokas vin sun-klaro.

Tie temploj supre de montoj
pri antikva kulto memoras,
tie kampo riĉa de fontoj
de paŝtista fluto sonoras,
tie vivas praaj rakontoj,
la marmoro stumpa en frondoj
pri senmorta mito parolas,
de najadoj svarmas la ondoj
kaj nudkorpaj dioj petolas.

Tie fandiĝas la glacio
de via frostrigida kor',
verŝiĝas sur vin likva or',
la sang' reflagras por pasio,
kaj febre ŝvelas en la vejn',
alspiras vin la sal-aera
marvento kaj sub la libera
ĉielo estas via hejm'!
Tie ebrioj ardaj vokas,
kaj dancaj nimfoj kaj satir',
kaj fajras tie la sopir'
kaj kison kiso reciprokas
kaj donas sen agaca gust'
ree volupton al la brust'.
Tie narkotas mandragoroj
kaj plenaj, pezaj terodoroj
kaj ruĝa vin' de densa arom',
de l' branĉoj logas rida pom'.

Tie l' aero virge puras,
profunde bluas la lazur',
la mola sin' de l' maro veluras,
la korpojn lulas la plezur'.
Vespere cipres-ombroj ŝvelas,
zefir' vin tuŝas per balzam',
kaj buŝon al la buŝo pelas
por kuna brulo la am'.

Tie sur sino de sonĝ' profunda
narkotas sorĉa sent',
tie la vojon al vi montras
astroj el arda arĝent',
tie senmova estas tempo,
eterna la moment'.