Химн на Европа

Музика Бетховен
текст: Умберто Брокатели
Превод от Есперанто: проф. Божидар Леонов

4/4
1.      Пей-те  друж-но    при-  я-   те-  ли      ра- дост-та  праз-  ну- ва- ме
2.      От   ста-  ри-  я       ти   кон-  ти-нент   се   вдиг-на  на-    ро- да  ни

1.       ни- то   ре-  ки       и   пла-  ни- ни     се-  га    са   гра-     ни- ци   веч'
2.       Во-  ди   го   но-     ви-   я    у-  сет       и   си-   ла-  та       зад-руж- на

1.        Хей, Ев- ро- па,      на-   ши-   я  дом   раз-  дя-   ла- та   свър-ши веч'
2.        Под зак-ри-  ла       на   пра-   во- то   ще    бъ- дем в съг-лас-и-  е

1.        Да блес-ти кра-    со-  та-   та   ти    все-  ки    е   тво  -      е     ча-  до
2.        То-  ва   е   на-     ша-  та    клет- ва: ед-  на   стра-на         и    съд- ба

1.       Фла- га твой поб-  ра -  ти-  мя-  ва   хо-   ра-  та  след    вой-ни-те (Тво )
2.       Е      то при- мер  за     све-   та   наш   Е-   то    по-  со-      ка   и път (Чо-)

1.       Тво- я     за- кон     се-   га  свър-зва    на-  ро-  ди в съг-    ла-  си-  е.
2.       Чо-  ве- чест- во-   то    за-   ед-  но     да   жи-  ве- е     в мир, в ра-дост.Пейте дружно приятели
радостта празнуваме
нито реки и планини
сега са граници веч'

Хей, Европа, нашия дом
раздялата свърши веч'
Да блести красотата ти
всеки е твое чадо

Флага твой побратимява
хората след войните
Твоя закон сега свързва
народи в съгласие
От стария ти континент
се вдигна народа ни
Води го новия усет
и силата задружна

Под закрила на правото
ще бъдем в съгласие
Това е нашата клетва:
една страна и съдба

Ето пример за света наш
Ето посока и път
Човечеството заедно
да живее в мир, в радост.