Hymna k Európe

Hudba: Beethoven
Text: Umberto Broccatelli
Prekladateľ: Vera Barandovská

4/4
1.       Přá-tel-ské ať   zaz- ní   sbo-ry,    ra-dost slav-me  nej- ví-  ce.
2.       Zde na sta-rém svě- ta-  dí-  lu     prá- vě pov-stal vše-chen lid,

1.        A-  ni  ře- ky      a- ni     ho- ry   nej- sou  na- še    hra- ni- ce.
2.        no-vý  cit mu    dá- vá    sí-  lu    doh-ro-  ma-dy    se spo-jit.

1.        Ev- ro-po, ty   vlas-  ti    mo- je  záb-  ran  za-  ži-  la  jsi dost;
2.        Prá-vo ští-tem   na-  šim  bu-de,   ve svor- nos- ti   žít bu-dem.

1.        teď ať zá- ří     krá-sa  tvo-  je  všem tvým dě-tem pro ra- dost.
2.        Pří-sa-há-me,   že   je  všu-  de    je-den  o-sud,    jed-na  zem.

1.      Pod pra-po-rem tvým se   brat-ří   po  vál-kách lid v svo-bo-dě.(Zá-)
2.      To  je  pří- klad   pro svět  ce-lý: správ-ným smě-rem chce-me jít,(a-)

1.       Zá-kon spo-jí,   jak se pat-  ří,      ob-ča-ny  tvé     ve  sho- dě.
2.       a-  by všich-ni     li-dé   chtě- li    v ra-dos-ti   a    v  mí- ru  žít.


Přátelské ať zazní sbory,
radost slavme nejvíce.
Ani řeky ani hory
nejsou naše hranice.

Evropo, ty vlasti moje
zábran zažila jsi dost;
teď ať září krása tvoje
všem tvým dětem pro radost.

Pod praporem tvým se bratří
po válkách lid v svobodě.
Zákon spojí, jak se patří,
občany tvé ve shodě.
Zde na starém světadílu
právě povstal všechen lid,
nový cit mu dává sílu
dohromady se spojit.

Právo štítem našim bude,
ve svornosti žít budem.
Přísaháme, že je všude
jeden osud, jedna zem.

To je příklad pro svět celý:
správným směrem chceme jít,
aby všichni lidé chtěli
v radosti a v míru žít.