Στην Ευρωπη

Μουσική: Beethoven
Esperanta teksto: Umberto Broccatelli
Ελληνικά: Angelos Tsirimokos

4/4
1.        Τρα- γου- δήσ- τε      μα-   ζί,    φί-   λοι,      και   υμ- νήσ-  τε        τη   Χα-  ρά,
2.         Στ-  ην    πα-   λιά      μας   ή-    πει-  ρο         ξε-  ση- κώ-  θη-      κε   ο    λαός?

1.         Πια δεν  μας  χω-      ρί-  ζουν  ού-   τε        πο-   τα-   μοί   ού-      τε    βου-  νά.
2.         Νέα  φλό- γα  τον     εμπ-  νέ-    ει,   δυ-      να-    τή   κι       ε-       νω-   τι-  κή.

1.         Ευ-  ρώ-  πη,   κοι-     νή    μας  πατ-ρί-      δα,   πο-   λύ κράτ-   ησε ο χω-ρισ-μός?
2.         Του Νό-  μου  κά-      τω    από    τη  σκέ-      πη   θα   ζού-με    όλοι    αρμο-νικά

1.         Ας  λάμ-  ψει πια   η   ο-  μορ-  φιά σου,     όλοι    εί-μασ-   τε         παι- διά   σου.
2.         Κι     έ-  νας   θα      'ναι    πια     ο όρ-κος:   μια    χώ-  ρα,  ένα        πεπ-ρω-μένο.

1.         Η    ση- μαία σου        α-    δελ-   φώ-  νει   τους λαούς που πο-    λε-μού-σαν, (Και )
2.         Πρό- τυ-   πο   θα     'μασ-τε σ-τον κόσ-μο, πα-ρά-δειγ-μα προς   μί- μη- ση,  (Ωσ-)

1.        Και   ο    νό-  μος      σου   ε-   νώ-   νει       τους  ελεύ-θε-ρους        πο-  λί-  τες.
2.        Ωσ-που   να   γί-       νει  η οικου-μέ-νη       μια   οικο-  γέ-νεια         ειρη- νι- κή.Τραγουδήστε μαζί, φίλοι, και υμνήστε τη Χαρά,
Πια δεν μας χωρίζουν ούτε ποταμοί ούτε βουνά.
Ευρώπη, κοινή μας πατρίδα, πολύ κράτησε ο χωρισμός?
Ας λάμψει πια η ομορφιά σου, όλοι είμαστε παιδιά σου.
Η σημαία σου αδελφώνει τους λαούς που πολεμούσαν,
Και ο νόμος σου ενώνει τους ελεύθερους πολίτες.

Στην παλιά μας ήπειρο ξεσηκώθηκε ο λαός?
Νέα φλόγα τον εμπνέει, δυνατή κι ενωτική.
Του Νόμου κάτω από τη σκέπη θα ζούμε όλοι αρμονικά
Κι ένας θα 'ναι πια ο όρκος: μια χώρα, ένα πεπρωμένο.
Πρότυπο θα 'μαστε στον κόσμο, παράδειγμα προς μίμηση,
Ωσπου να γίνει η οικουμένη μια οικογένεια ειρηνική.