Himno al Eŭropo

Muziko de Beethoven
Esperanta teksto de Broccatelli

4/4
           Kan-tu ku-ne     a- mi-    ka-ro,    ni    la    ĝo-jon    fes-tas nur,

           nek ri- ve- ro    nek mon-ta-ro    plu land- li- moj   es- tas   nun,

           Ho Eŭ- ro- po,  hej-  mo  ni- a,    tro  daŭ- ra- dis   la  di- vid';

           Nun bri-le-gu    be- lo   vi-   a,      ĉi- u   es- tas      vi-  a    id'.

           Vi- a    fla- go   kun- fra- ti- gas   ho-mojn post mi- li- ta temp',

           Vi-  a   le- ĝo   nun ku-  ni- gas     ci- vi- ta- nojn    en  kon- sent'.De l' Malnova Kontinento
Ĵus ekstaris la popol',
Gvidas ĝin tre nova sento
Kaj kuniga forto vol'.

Sub la ŝildo de la juro
ni vivados en konkord'.
Tio estas nia ĵuro:
unu land' kaj unu sort'.

Jen ekzemplo por la mondo:
jen direkto, jen la voj':
tuthomara granda rondo
en la paco, en la ĝoj'!