Hymni Euroopalle

Sävel: Beethoven
Esperantonkieliset sanat: Umberto Broccatelli
Suomennos: Anja Karkiainen

4/4
1.        Ys-tä-vät, nyt    rie-muk-kait-ten ään-ten   soi-da    an-ta-kaa!
2.       Van-han man-te-reem-me kan-sa ryh-tyi    juu-ri    toi-min-taan

1.       Vuo-ret, vir-rat  ra-jaa  mait-ten    e-nää    ei  voi  muo-dos-taa.
2.        tah- to yh-teis- voi-ma- nan-sa,   uu- si     tun-ne   rin-nas-saan.

1.       Pit-kään rik-ki- viil-   le-   ty-ksi   jää-mään jou-duit, Eu-roop-pa,
2.        Su- o-jaa-mas- sa    so-  pu- am-me   oi-  keu-den     kil- pi on,

1.       vaan nyt oom-me per-he yk-   si.   Lois-ta meil-le    kau- nii- na!
2.       Ol-koon tun-nus-lau-see-nam-me: jaam-me vai-heet koh-ta-lon.

1.       Taa jäi tais-te-   lum- me  jul-mat, lie-huu    lip-pu   vel-jey-den. (Rat-)
2.       Täs-sä mal-li     maa-  il-  mal-le,  täs-  sä   suun-ta,  täs-sä tie: (rau-)

1.       Rat-kai-se-maan kan-sain pul-mat lain me saim-me  yh-tei-sen.
2.       rau-han tuo se   ka-  ik- kial-  le,    i-  loon ih-mis-  kun-nan vie.


Ystävät, nyt riemukkaitten
äänten soida antakaa.
Vuoret, virrat rajaa maitten
enää ei voi muodostaa.

Pitkään rikkiviilletyksi
jäämään jouduit, Eurooppa.
Vaan nyt oomme perhe yksi.
Loista meille kauniina!

Taa jäi taistelumme julmat,
liehuu lippu veljeyden.
Ratkaisemaan kansain pulmat
lain me saimme yhteisen.
Vanhan mantereemme kansa
ryhtyi juuri toimintaan
tahto yhteisvoimanansa,
uusi tunne rinnassaan.

Suojaamassa sopuamme
oikeuden kilpi on,
Olkoon tunnuslauseenamme:
jaamme vaiheet kohtalon.

Tässä malli maailmalle,
tässä suunta, tässä tie:
rauhan tuo se kaikkialle,
iloon ihmiskunnan vie.