Hymne aan Europa

Muziek: Beethoven
Esperanto-tekst: Umberto Broccatelli
Nederlandse tekst: Leo De Cooman

4/4
1.      Vrien-den, laat  ons         sa-  men  zin-  gen,   vreug- de-   vie- rend,    hand   in   hand;
2.      Van    het   Ou-  de       Con-  ti-   nent   hier    stond  het  volk  pas       nu   weer  op,

1.       geen   ri-   vier, noch    berg  kan   din-  gen      om   een  grens  in        ons nieuw land.
2.       Ons  leidt   nu   een     nieuw  ge-  voe-  len,     ster-   ke   wil    bij-      een     te   zijn.

1.         O     Eu-   ro-   pa,    waar  wij nu  wo-nen,      al       te  lang waart      gij  ver-deeld.
2.         On-der 't schild van   recht    e-en   vre-de       zul-   leen  wij   een-   dracht- ig   zijn

1.         Wil   u    aan   uw        kind'ren     to- neen      als    een   stra- lend     een-heids-beeld.
2.         Wil- len   wij   hier       nu   ook  zwe-reen      één    ons  land   en       één    ons   lot

1.        Uw   vlag maakt el-     kan-    der- broe-ders   men-sen-  na    de      oor-logs-tijd, (Uw)
2.        Als   een  voor-beeld   voor    dee   we-reld:    als   een   rich-  ting     en   een weg: (we-)

1.        Uw wet brengt nu       we-   der   same-n         bur- gers     in    een-     dracht-ig-heid.
2.        we- reld- wij-  de       kring van  men-seen        in      de    vre- de,        in    de vreugd'.Vrienden, laat ons samen zingen,
vreugdevierend, hand in hand;
geen rivier, noch berg kan dingen
om een grens in ons nieuw land.

O Europa, waar wij nu wonen,
al te lang waart gij verdeeld.
Wil u aan uw kind'ren toneen
als een stralend eenheidsbeeld.

Uw vlag maakt elkanderbroeders
mensen na de oorlogstijd,
Uw wet brengt nu weder samen
burgers in eendrachtigheid.
Van het Oude Continent hier
stond het volk pas nu weer op,
Ons leidt nu een nieuw gevoelen,
sterke wil bijeen te zijn.

Onder 't schild van recht en vrede
zullen wij eendrachtig zijn
Willen wij hier nu ook zweren:
één ons land en één ons lot

Als een voorbeeld voor de wereld:
als een rich-ting en een weg:
wereldwijde kring van mensen
in de vrede, in de vreugd'.