Himna Evropi

Muzika: Beethoven
Esperanto: Umberto Broccatelli
Slovenščina: Tomaž Longyka

4/4
1.       Hej, pri-jat'-l'i,  vkup za-poj-mo, praz-nik  je   ve-  sel-  ja  zdaj,
2.       Vsta-lo na Ce-   li-  ni    Sta- ri    ljud-stvo za pri-   hod-nji vek,

1.         ni- so  re- ke    ne  go- rov-ja     me- je   več ka-  kor nek-daj.
2.         zdru-že-val-na moč ga   vo-di     in   ne- neh-no sprav-lja v tek.

1.        O,  Ev-ro-pa,  dom  naš dra- gi,   bil   je   dolg de- lit- ve boj,
2.        Pod ok-ri-ljem  pra- va   bo-mo  mir   u-   ži-   va-  li  pos-lej,

1.       naj bles-ti   le-    po- ta  tvo- ja,  vsak od nas ot-   rok   je   tvoj.
2.       v e-ni  bar-ki,   z e- no   u-  so-    do druž-no plo-   ve-mo nap-rej.

1.       Pra-por tvoj lju- di   zdru- žu- je,  saj   mi-  nil  je   voj- ni  čas. (Za-)
2.       Tu   i- ma-mo    pot   in  smer in   zgled za   naš ve- solj-ni svet: (zem-)

1.       Za-kon tvoj za držav-lja-ne slo-   ge   je,  so- ži-    tja   kvas.
2.       ze-melj-ska dru- ži- na v mi-ru     ho- če, v ra-dos-  ti  ži- vet'!


Hej, prijat'l'i, vkup zapojmo,
praznik je veselja zdaj,
niso reke ne gorovja
meje več kakor nekdaj.

O, Evropa, dom naš dragi,
bil je dolg delitve boj,
naj blesti lepota tvoja,
vsak od nas otrok je tvoj.

Prapor tvoj ljudi združuje,
saj minil je vojni čas.
Zakon tvoj za državljane
sloge je, sožitja kvas.
Vstalo na Celini Stari
ljudstvo za prihodnji vek,
združevalna moč ga vodi
in nenehno spravlja v tek.

Pod okriljem prava bomo
mir uživali poslej,
v eni barki, z eno usodo
družno plovemo naprej.

Tu imamo pot in smer in
zgled za naš vesoljni svet:
zemeljska družina v miru
hoče, v radosti živet'!