© Дудич, Ендре (Угорщина) 7.06. 2008

Дванадцять аргументів “проти” та “за” есперанто

Чому не приймати есперанто? Чому прийняти есперанто?
1.Есперанто є неживою, штуч-ною мовою без традицій.Есперанто дійсно є «штучною» (так само, як все зроблене люди-ною, в тому числі усі національні мови), плановою мовою (тоб-то, на відміну від національних мов, зроблена за планом), але вона базується на багатьох національних та етнічних мовах, з використанням їх традицій. Тобто есперанто об’єднує у собі пе-реваги обох категорій мов і є дуже зручною для використання у комп’ютерах, головним чином завдяки дуже невеликої кількості синонімів та омонімів. Вона вживається досить широко, досяг-ши рівня розмовної мови.
2.Есперанто заснована неком-петентним аматором, не про-фесійним лінгвістом.Дійсно, мову есперанто створив не лінгвіст, а лікар, який воло-дів багатьма мовами. Але згодом професійні лінгвісти доклали зусиль для її розвитку. Виходячи з цього, есперанто має усі мож-ливості для щоденного вжитку і наукової теорії одночасно.
3.Структура есперанто є занад-то спрощеною і її словнико-вий запас бідний.Структура есперанто дбайливо зберігла усі необхідні елементи граматики та синтаксису. ЇЇ простота - це гнучкість без усклад-нень та стабільність без жорсткості. Скарбниця її лексикону по-стійно збагачується за рахунок формування нових слів та термі-нів (напр. artefarita intelekto – штучний інтелект) і запозичення необхідних та корисних неологізмів з інших, не тільки індо-європейських мов, наприклад: sauno – з фінської, hanuko – з івриту, cunamo – з японської тощо.
4.Есперанто не підходить для розмаїття стилів у літературі.Від народження мови у 1887 році на есперанто створено багату та різноманітну літературу. Вона складається не тільки з бага-тьох тисяч перекладених поетичних та прозових творів, але та-кож з літературних творів, написаних в оригіналі мовою еспе-ранто, які зібрані та зберігаються у великих бібліотеках Буда-пешту, Лондону, Ротердаму, Відня тощо.
5.Есперанто не має «душі», не представляє та не передає спе-цифічної культурної спадщи-ни.Це правда, що есперанто не має етнічної «душі», закріпленої за якимось окремим народом або культурою. Замість цього вона має «всесвітню душу», яка є відкритою, толерантною і полегшує безпосередню комунікацію між різними народами та культурами в епоху неминучої глобалізації.
6.Есперанто не підходить для використання у науці та тех-ніці.Есперанто вже є – може й частково – пристосованою до потреб сучасної науки та техніки і дуже широко представлена у Інтер-нет. ЇЇ характерні властивості (див. пункт 3) дають можливість і забезпечують поступову еволюцію на теренах від астрономії до зоології (напр. nebulozo - туманність, primatoj - примати тощо).
7.«Fundamentо de Esреranto» («Базу есперанто») есперан-тисти вважають за недотор-кане табу, а Академія еспе-ранто є дуже консервативною інституцією«Табу» стосовно «Бази есперанто» є тільки інструментом для га-рантування базової єдності мови та запобігання появи діалектів. Академія есперанто ніяким чином не є несправедливою, але її члени серйозно та відверто налаштовані на пошук та збережен-ня розумної рівноваги між крайностями сліпого догматизму та безвідповідального анархізму, суворого консерватизму та абсолютної свободи.
8.Есперанто вивчають головним чином ті люди, які не спромо-глися оволодіти якоюсь жи-вою іноземною мовою.Це правда, що есперанто можна вивчити значно легше, швидше та дешевше, ніж будь-яку етнічну мову. Тому вивчати есперанто часто пропонується саме тим людям, яким не підкоряється іно-земна мова. Очевидно, що есперанто легше дається також тим, хто вже володіє іншою (індо-європейською) мовою, від мови африканса та албанської до кимрської та ідиш.
9.Вивчати есперанто - це мар-нування часу, енергії та гро-шей. Краще інвестувати все це у вивчення дійсно корис-них мов, таких як англійська, німецька або іспанська.Виявилося, що есперанто є корисною як мова, що спонукає до вивчення інших мов. Володіння нею допомагає та полегшує вив-чення інших іноземних мов, включаючи англійську. Для людей, чия рідна мова не належить до індо-європейської групи напр. арабська, китайська, естонська, фінська, угорська, японська, ко-рейська, малайська, монгольська, турецька, в’єтнамська), еспе-ранто є як квиток зі знижкою, щоб увійти до цієї мовної групи.
10.Есперанто не має ні економіч-ної бази, ні могутньої фінан-сової підтримки.Есперанто не пов’язана з будь-якою фінансовою групою, націо-нальною або міжнародною мовою, що нав’язується людям з бо-ку агресивної політичної або військової сили. Саме тому вона є дійсно нейтральною бездискрімінаційною.
11.Прийняти есперанто означа-ло б, що необхідно боротися ще з однією мовою.Прийняти есперанто означало б мати нейтральну інтеркультурну мову-посередника.
12.Введення есперанто створило б великі проблеми, такі як:

  • Ті, для кого англійська є рідною мовою та ті, що ви-тратили багато часу, енергії та грошей для вивчення її, втратили б деякі свої при-вілеї та переваги;

  • Багато перекладачів пере-стануть бути необхідними;

  • Багато документів потріб-но буде перекладати мо-вою есперанто.
Проблеми, пов’язані з прийняттям есперанто є не настільки ве-ликими в порівнянні з величезним мовним хаосом (особливо у Європейському Союзі);
  • Англійська (а також французька) як і раніше використовува-лися б на багатьох теренах, і їхні носії і надалі мали б свої пе-реваги.

  • Багато есперантистів були б потрібні для перекладу величез-ної кількості документів.

  • Перекладачі залишилися б необхідними доти, доки усе люд-ство не опанує мову есперанто, яка дбайливо зберігала б без-цінне розмаїття культур та мов.