Mihály Vörösmarty
PENSOJ EN BIBLIOTEKO

Kien vi paŝas, sciencul', pripensu,
sur forĵetitaj de l' homar' ĉifonoj,
kun skrib', malhela, kiel vintra nokto,
jen antaŭ vi la moralaĵ' terura:
"Dum milionoj por mizer' naskiĝas,
kelkmiloj havus sur la ter' ĉielon,
se kun anĝela sento, dia saĝo
vivtagojn siajn ili uzi povus."
Kial ĉi balaaĵ'? Ke ni sur ĝi

paŝtiĝu ŝafe? Kaj, trosate de
scienco vanta, ni malŝparu tagon,
tagon de Dio, vivon de nacio?
Kial ĉi ruboj? Laŭ odor' rekonas

sur ili mi la kulpojn de l' besthomo.
Jen virt', skribita sur ĉi paĝ', sed iam
ĝi estis vesto de rabist'. Kaj tie?
Feliĉaj tagoj de la senkulpeco
sur rob' de virgulino deŝirita,
aŭ sur negliĝo de malĉasta ino.
Jen leĝo — sur volumaj paĝoj, kiuj
blanklavis sin el vesto de tiranoj,
juĝistoj falsaj, ribeluloj sangaj.
Sekretoj de maŝinoj kaj kalkuloj:
sed tiuj, kiuj uzis for la veston,
por ke ĝi iĝu ĉi beleta libro,
ekster kalkulo restis: turniĝantaj
senfine, en mizer' hurlanta, sur
ciklonpelita rad' de Iksion'.
Revas saĝul' sur lit' de frenezulo;
astronomi' mezuras mondojn sur
ĉifonoj de almozulino blinda:
la lum' kaj blind' sur sama aĉa paĝo.
Fariĝis libro el la vest' de l' sklavoj
kaj poltronuloj kaj nun ĝi rakontas
pri libereco kaj heroaj tempoj.
Fidelo, amikec' fabelas sur
vestaĵoj de malnoblaj renegatoj.
Mensogoj abomenaj ĉie, ĉie!
Kondamnas la literojn deskribitajn
la morta masko de l' folio pala.
Ĉifon' de landoj! Vi librar' vin nomas.

Sed kie libro, gvidi nin al celo?
Kie feliĉ' de l' part' pli granda? Ĉu
progresis do la mondo per la libroj?
Jes, por ke — ju pli gloriĝadas gentoj,
skori' ilia nur des pli bestiĝu,
kaj furioza brust' de ĉifonulo
ĝemspiru peston por la regno glora.
Sed, ĉu ni do detruu, kion faris
jarmiloj ĉe l' sunlumo de l' spirito?
La verkojn de l' saĝuloj kaj poetoj,
kaj ĉion, kion el la oraj minoj
de l' spert' elfosis por ni jam la Tempo?
Animoj brilaj sin disŝiris; viglis
ĉe la ruinoj brulaj de la koro
por doni al homfratoj erarantaj,
batitaj, forton, vojon kaj konsolon:
herooj de l' merit' ne rekonata,
kiujn — post mort' ilia, kiam tio
neniom kostis — fine ekadoris
kun findankemo la malica mondo,
martiroj de ideoj popolsavaj,
ĉu ili, kun ĉi ĉifonbrokantistoj,
kaj tedaj kapoj kaj putrintaj koroj,
kaj instruantoj de pasioj misaj,
ĉu ili do — bonuloj pro misuloj —
forbrulu kune sur ŝtiparo sama?
Ho ne! ĉi diroj estis nur doloro.

Ke pen' de tiom da animoj bravaj
kaj mensoj brilaj savi do ne povis
de malaltiĝ' la filojn de la koto!
Ke nia ter' apenaŭ povas montri
angulon, oazeton en dezerto,
kie la nom' plej alta estas: homo,
kie la praaj rajtoj de la kreo
kunherediĝas kun la homo-nom',
escepte, se iu naskiĝas nigra,
tiun rigardas ĉi gloruloj bruto,
portreton Dian per rimen' vipante.
Kaj tamen, — tamen peni devas ni.
Spirito nova volas jam tralukti,
direkto nova rompas tra l' animoj;
en krudajn gentojn inokuli sentojn
pli purajn kaj ideojn pli fruktemajn.
Ke ili fine sin animbrakumu
kaj regu la justeco kaj la amo.
Kampul' eĉ plej malalta, en kaban',
kun fido povu diri: mi ne solas,
mi havas fratojn, multajn milionojn,
defendas ilin mi, kaj ili min,
sort', mi ne timas, kion ajn vi volas.
Jen kial devas ni ne perdi fidon.

Ni formikdiligente metu, kion
la cerbo kreas en inspiraj horoj,
kaj post kolekt' de l' ŝtonoj ni konstruu
Babelan turon de l' epok' pli nova,
ĝis ĝi leviĝos ĝis la alt' de l' steloj.
Kaj se rigardos ni tra l' pord' ĉiela
kaj ŝtelaŭskultos la anĝelmuzikon
kaj ĉiu gut' de nia tera sango
ekardos en la flam' de di-plezuroj:
dismigru ni laŭ la antikvaj gentoj,
rekomencante lerni kaj toleri.
Jen do la sort'? Nenie estas fin'?

Ne! Kaj ne estos, ĝis la tero mortos
kaj ĝis ŝtoniĝos ĝiaj filoj vivaj.
Kial ni estas en la mondo? Lukti
kaj nutri la sopirojn de l' animo.
Ni estas homoj, ter- kaj ĉiel-filoj,
nia anim': flugilo alĉiela.
Kaj ĉu anstataŭ rompi vojon alten
enuas ni, kaj kiel aĉa birdo
ni vivas suĉadante marĉoŝlimon?
Kial ni estas en la mondo? Lukti
por la plejnoblo laŭ kapablo nia.
Jen antaŭ ni la sorto de nacio.
Se ni ĝin levis el la dron' profunda,
kaj ĉe la pura lum' de l' lukt' spirita
ĝin metis tiel alten, kiel eble:
falonte al la polv' de l' antaŭuloj
ni povos diri: dankon al vi, viv'!
Estis amuzo bona, virlabor'!