Dobbantó a nyelvekhez

Az angol fiatalok naponta azt látják, hallják, hogy "az egész világ angolul tanul". Nem csoda, hogy többségük nem szívesen tölti idejét nyelvek tanulásával. Ráadásul – a brit kormány rendelete szerint – 14 éves kor felett nem is kötelező már az idegen nyelvek tanulása. A 11-14 éves tanulók eddig kötelezően tanulták legalább egy európai uniós tagállam nyelvét, 2007. februárjától kezdve azonban ez a kötelezettség is megszűnt, mivel a "gazdaságilag hasznos" nyelvek (például az arab és a kínai) tanulását támogatják. A kormány – védekezésként a kritikusok támadásaival szemben – bejelentette, hogy 2010-ig az elemi iskolák minden 7-11 éves tanulója számára jogot és lehetőséget kell biztosítani idegen nyelv tanulására.

Az új, brit nyelvi stratégia bevezetése komoly kihívást jelent sok iskolának, különösen azoknak, amelyek nem rendelkeznek képzett, nyelvszakos tanárokkal. A brit tanítók többsége maga is csak annyit tud idegen nyelven, amennyit az érettségi vizsgái óta nem felejtett el. Konfliktus bőven akad. A tanítók többsége francia nyelvből érettségizett, a gyermekek azonban – ha egyáltalán akarnának tanulni – ma inkább a spanyol nyelvet választanák. Hiányoznak a kisiskolások számára készült tankönyvek. Minden iskolában azt a nyelvet tanítják majd, amelynek a tanítására a tantestület valamelyik tagja képes: - így az egyikben francia, a másikban spanyol, a harmadikban német, a negyedikben olasz nyelv bevezetésére lesz lehetőség. Ha később, egy felsőbb osztályban, vagy a középiskolában már csak pl. a francia nyelvet tanítják, akkor azok a gyermekek, akik addig más nyelvet tanultak, súlyos hátrányba kerülnek a franciául már valamennyire tudó társaikkal szemben. Külön gondot jelent még, hogy az angol iskolák jelentős hányadában egyre több az olyan tanuló, akinek nem anyanyelve az angol.

A Brit Eszperantó Szövetség Oktatási Bizottsága felismerte, hogy ebben az – enyhén szólva – kaotikus helyzetben komoly lehetőség nyílik egy új nyelvoktatási módszer bevezetésére. Így jött létre két évvel ezelőtt a "Springboard to Languages Project", melyet magyarul "Dobbantó a Nyelvekhez Program"-nak nevezhetünk.

Nagy örömünkre, sikerült személyes kapcsolatot kialakítani a program kezdeményezőjével és megvalósítójával, Angela Tellier tanárnővel, akitől – hazánkban elsőként – megkaptuk a teljes tananyagot és a módszertani tájékoztatót.

A módszer lényege az, hogy 7-8 éves kisiskolásokban a nyelvtanulás iránti érdeklődést az egyszerű nyelvtanú, logikus, nemzetközi szókincsű eszperantó tanításával keltik fel.

A tananyag felépítése – gyermeklélektani szempontból is – kitűnő, már az első óráktól kezdve biztosítja a sikerélményt.

Az egyes leckéket színes, illetve kiszínezhető feladatlapokon kapják meg a diákok. Ízelítőül álljon itt az első hat lecke tartalma:

Az első lecke címe: Koloroj (Színek). Itt tanulják meg a gyermekek, hogy az eszperantóban minden melléknév "a"-ra végződik (blua, verda, flava, roza, blanka, griza), továbbá hogy a létige jelen időben "estas" egyes- és többes számban, minden személyben. Ugyanitt ismerkednek meg az eszperantó másik, nagy lehetőségével, hogy a "mal-" előképző segítségével az ellenkező tulajdonságot fejezhetjük ki (granda=nagy, malgranda=kicsi).

A második leckében néhány állat nevét (elefanto, rano, kamelo, kato, porko) és 1-től 5-ig a számneveket (unu, du, tri, kvar, kvin) tanulják meg. Itt "fedezik fel", hogy az eszperantóban minden főnév "o"-ra végződik.

A harmadik leckében megtanulnak tízig számolni, ebben a tartományban összeadni és kivonni.

A negyedik leckében formákkal (cirklo, triangulo, kvadrato) ismerkednek és megtanulnak eldöntendő kérdésekre válaszolni.

Az ötödik lecke a testrészekről (kapo, kolo, orelo, okulo, nazo) szól. A gyermekek eszperantó nyelvű leírás alapján felismerik az egyes állatokat és – ugyancsak leírás alapján – lerajzolnak egy robotot.

A hatodik lecke a családot mutatja be. A gyermekek maguk "találják ki", hogy a nőnemű élőlényeket hogyan lehet megnevezni az "-ino" végződéssel (patro - patrino, filo - filino, urso - ursino).

Minden leckéhez tartozik egy-egy kis, eszperantó nyelvű gyermekdal, ezeket a tananyaghoz mellékelt CD-k tartalmazzák.

A kísérleti osztályokban nagy tapasztalatú, eszperantó-szaktanárok foglalkoznak a tanulókkal és tanítóikkal.

Számunkra különleges élményt jelentett a szülőknek és a leendő tanároknak készült módszertani füzet elolvasása.

A szerzők szándéka szerint a tanulók maguk fedezik fel a nyelvtani szabályokat. Gyors haladást biztosít, hogy nincsenek kivételek, rendhagyó ige- és főnévragozások.

Gyakran használják a humor eszközét. Az eszperantóban a többes szám jele mindig a "-j" (homo - homoj). Ám az angolban a mouse többes száma mice, (de akkor a house többes száma miért nem hice?); ha a man esetében men, akkor a pan esetében miért nem pen a többes szám?

Már a kezdetektől fogva felhívják a figyelmet arra, hogy az eszperantó a később tanulandó nemzeti nyelvek szókincsének, nyelvtanának az elsajátításához miben nyújt segítséget. Így például a kato szó töve "kat/-" megtalálható a cat, cath, kot, chat, gato, gatto, katt, kass és Katze szavakban. Az eszperantó a többes számban a főnévvel egyezteti a melléknevet (bonaj homoj), ugyanez az angol nyelvben nincs így, ámde a franciában, spanyolban, németben egyeztetni kell.

A kicsik játszva tanulnak, miközben ollót, színes ceruzákat, ragasztót, cérnát, vonalzót, kifesthető, összehajtogatható papírlapokat használnak.

Érdekes a tanulók értékelésének módja is: az eszperantó írásban, olvasásban, szöveg-megértésben és beszédben elért, jó teljesítményükért különböző "Bölcs Bagoly" matricákat kapnak és ragaszthatnak a munkafüzetükbe.

Egy év tanulás után a következő nyelvtani fogalmakat ismerik meg:

A diákok megtanulnak bemutatkozni, kérdéseket feltenni, válaszokat megfogalmazni, szótárt használni, egyszerű szöveget elolvasni és megérteni, önmagukról írni, dalokat énekelni és rövid színdarabot eljátszani.

Az eszperantó készségfejlesztő értékével kapcsolatban az elmúlt 80 évben már számos kísérletet végeztek. E kísérletek egy részét a http://www.springboard2languages.org című honlap felsorolja. (A honlap bevezető része még francia, görög, holland, magyar, német és olasz nyelven is olvasható ezen a honlapon a Dobbantó-rovatban.) Itt kiemelten a magyar Szerdahelyi István, a német Helmar Frank és a szlovén Zlatko Tišljar kísérleteire szeretnék utalni, melyek szerint az eszperantó átlagosan mintegy 30 százalékkal könnyíti meg az utána tanult idegen nyelvek elsajátítását. Egy nemzeti idegen nyelvet középfokon kb. kétezer munkaóra alatt tanulhatunk meg. Az eszperantó ugyanilyen szintű elsajátításához a fenti időtartam egyötöde, de a tehetséges tanulók számára akár egytizede is elegendő.

Ha a gyermekek a nyolcadik életévük végéig az anyanyelvükön fejleszthetnék az írás, olvasás, beszéd és számolás készségét, majd a kilencedik, tizedik és tizenegyedik életévükben első idegen nyelvként és készségfejlesztő tantárgyként eszperantóul tanulnának, és ezt követően 12 és 14 éves korukban kezdenék el még egy-egy nemzeti nyelv elsajátítását, akkor az érettségi vizsga idején minden fiatal három idegen nyelven tudna – legalább középfokon – beszélni. Eközben több mint 2000 munkaórát takaríthatnának meg. A megtakarított időt és pénzt egyéb készségek fejlesztésére lehet fordítani. Öt € órabérrel számolva ez tanulónként 10.000 € megtakarítás lenne!

E kis összefoglalás megírásához Reinhard Selten, Nobel-díjas közgazdász professzor 2007. május 9-én, az Európai Parlament ünnepi ülésén elhangzott beszédének alábbi részlete adott ösztönzést:

"Segíteni kell egy erősebb európai identitás létrejöttét. Az európaiaknak meg kell tanulni, hogy elsősorban európainak érezzék magukat. A mélyebb európai önazonosság-tudat létrejöttéhez vezető úton súlyos akadályt jelentenek az Európán belüli, nyelvi gátak. A nyelvi probléma megoldást követel. Egy nemzeti nyelv túlsúlya nem lehet megoldás. Hosszú távon csak semleges nyelv bevezetése fogadható el. Egyetlen nemzetet sincsen jogunk hátrányos helyzetbe hozni.

Egy könnyen megtanulható, tervezett nyelv – mint az eszperantó – lehetővé teszi a nyelvi probléma semleges megoldását. Egy második idegen nyelvet könnyebben tanulunk, mint az elsőt. A második nyelvre gyakorolt hatás olyan erős, és az eszperantó annyira könnyű, hogy kedvezőbb először eszperantót, majd utána nemzeti idegen nyelvet tanulni, mint csak egyedül ezt az idegen nyelvet. Mindezt iskolai kísérletekkel bizonyították.

Először néhány ország köthet egyezményt az eszperantó iskolai oktatásáról. Később ezt az egyezményt ki lehet terjeszteni más országokra. Az egyezmények kiterjesztésének útja már többször sikeres volt, például a Schengeni Egyezmény és a Monetáris Unió esetében."

(A német nyelvű beszéd megtekinthető a http://www.liberafolio.org/2007/seltendeutsch című honlapon.)

Számunkra a kérdés már nem úgy merül fel, hogy "Mire jó, kell-e nekünk az eszperantó?", hanem úgy, hogy "Van-e jogunk ettől a lehetőségtől a gyermekeinket és az unokáinkat megfosztani?"

Dr. Farkas Julianna
szemorvos, és
Dr. Molnár Lajos
a fertőző- és gyermekbetegségek szakorvosa, radiológus
Budapesti Orvos-egészségügyi Eszperantó Szakcsoport