Springboard...
...to languages
Saltotabulo...
...al lingvoj
Το «Εφαλτήριο…
… στις γλώσσες»
is a flexible, 1-4 year programme which offers a unique introduction to foreign languages through the simple, regular, international language Esperanto. It's an ideal preparation for learning other languages and helps transition to KS3; it lends itself to cross-curricular activities and to KS2 Literacy and Numeracy work, and is particularly suitable for the non-specialist teacher of foreign languages in primary schools.estas adaptebla, 1 ĝis 4 jarojn daŭra programo, kiu ofertas unikan enkondukon en fremdlingvojn per la simpla, regula, internacia lingvo Esperanto. Ĝi estas ideala preparilo al lernado de aliaj lingvoj kaj helpas progresi al grupo de 11-14-jaraj lernantoj. Ĝi taŭgas al transprogramaj aktivecoj, kaj ĉe la 7-11-jaraj infanoj al eklerno kaj plibonigo de legado, skribado kaj kalkulado. Ĝi precipe konvenas al nespecialistaj instruantoj de fremdlingvoj en bazgradaj lernejoj. είναι ένα προσαρμόσιμο πρόγραμμα διαρκείας ενός έως τεσσάρων ετών, που προσφέρει μία μοναδική εισαγωγή στις ξένες γλώσσες μέσω της απλής, της με χωρίς εξαιρέσεις κανόνες, διεθνούς γλώσσας Εσπεράντο. Αποτελεί μία ιδανική προετοιμασία για την εκμάθηση άλλων γλωσσών και βοηθάει στην πρόοδο των μαθητών ηλικίας 11 έως 14 ετών. Δύναται να αποτελέσει και μέρος πολλαπλών δραστηριοτήτων -για παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών- που αποσκοπούν στην εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής και στην βελτίωση των ικανοτήτων τους σ΄ αυτούς τους τομείς. Ταιριάζει ιδιαίτερα στους δασκάλους σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν ειδικευθεί στην διδασκαλία ξένων γλωσσών.
'By 2010 all KS2 pupils will have an entitlement to learn a foreign language.''En la Unuiĝinta Reĝlando plej malfrue en 2010 ĉiuj 7-11-jaraj lernantoj havos la devigan rajton lerni fremdan lingvon.'«Στο Ηνωμένο Βασίλειο το αργότερο από του 2010 όλοι οι μαθητές ηλικίας 7 έως 11 ετών θα έχουν το υποχρεωτικό δικαίωμα να μάθουν μία ξένη γλώσσα».
Why does Springboard use Esperanto?Kial Saltotabulo uzas Esperanton?Γιατί το «Εφαλτήριο» χρησιμοποιεί την Εσπεράντο;
— Esperanto is an ideal 'apprentice' or 'starter' language bringing together elements from other languages and with structures and word-building features which appeal to young learners. Many of its words and phrases are instantly recognisable (e.g. la suno brilas).
— Esperanto estas ideala 'metilerna' aŭ 'komenca' lingvo kuniganta elementojn de aliaj lingvoj kaj kun strukturaj kaj vortformadaj ecoj allogaj por junaj lernantoj. Multaj el ĝiaj vortoj kaj frazoj estas tuj kompreneblaj (ekz. la buso startas).
— Η Εσπεράντο αποτελεί μίαν ιδανική γλώσσα γιά μαθητευόμενους είτε αρχάριους που συναποτελείται από στοιχεία διαφορετικών γλωσσών με δομές και σύστημα παραγωγής λέξεων που ελκύουν τους νεαρής ηλικίας μαθητές. Πολλές από τις λέξεις και φράσεις της είναι αμέσως κατανοήσιμες (π.χ. la arhipelago estas blua).
— Its regular grammatical structure helps learners to develop a feel for nouns, verbs and adjectives, etc.
— Ĝiaj regulaj gramatikaj strukturoj helpas lernantojn akiri senton pri substantivoj, verboj, adjektivoj, ktp.
— Οι ομαλές γραμματικές της δομές βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν την αντίληψή τους περί ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων κ.λ.π.
— It is used in some 90 countries round the world and is perfect for learning about other cultures and lifestyles.
— Ĝi estas uzata en proksimume 90 landoj en la mondo kaj estas perfekta por lerni pri aliaj kulturoj kaj vivmanieroj.
— Χρησιμοποιείται σε περίπου 90 χώρες του κόσμου και είναι ιδανική σαν μέσο γνωριμίας διαφορετικών πολιτισμών και τρόπων ζωής.
The National Languages Strategy Implementing the Languages Strategy is a challenge for many primary schools, particularly those with no access to specialist foreign language expertise.Enkonduki la novan, britan, nacian lingvostrategion estas defio al multaj elementaj lernejoj, precipe al tiuj, kiuj ne disponas fakulan sperton pri instruado de fremdlingvoj.Η εφαρμογή της νέας βρετανικής εθνικής γλωσσικής στρατηγικής αποτελεί μία πρόκληση γιά πολλά δημοτικά σχολεία, ιδιαίτερα γιά όσα εξ αυτών δεν διαθέτουν εμπειρία στην διδασκαλία ξένων γλωσσών.
The Springboard project offers a comprehensive programme of language awareness development and introduction to languages for pupils at KS2, easily implemented by a nonspecialist teacher of foreign languages. By using a regular, phonetic language as a springboard to foreign language learning the project aims to:La Saltotabulo-projekto ofertas multampleksan programon, facile plenumeblan de instruanto nespecialista pri fremdlingvoj, por prezenti al 7-11-jaraj lernantoj aliajn lingvojn, kaj por evoluigi ilian lingvokonscion. Uzante regulan, fonetikan lingvon kiel saltotabulon al fremdlingva lernado la projekto celas:Το πρόγραμμα «Εφαλτήριο» προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στους 7-11ετείς μαθητές άλλες γλώσσες και στο να εξελίξει το γλωσσικό τους κριτήριο, ενώ είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο από μη ειδικευμένους στην διδασκαλία ξένων γλωσσών δασκάλους. Χρησιμοποιώντας μία χωρίς εξαιρέσεις, φωνητική γλώσσα όπως το «Εφαλτήριο» γιά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, το πρόγραμμα στοχεύει:
increase a pupil's awareness of language structure generally
pliigi la konscion de lernantoj pri ĝeneralaj lingvostrukturoj
— στην διεύρυνση της αντίληψης των μαθητών γενικά περί γλωσσικής δομής.
highlight the links between languages
evidentigi la interrilatojn inter lingvoj
— να καταδείξει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων γλωσσών
stimulate a love of, and interest in, language-learning through creative manipulation of the language
stimuli ŝaton al kaj intereson pri lingvolernado per kreema manipulado de la lingvo
— να δημιουργήσει ευχαρίστηση και ενδιαφέρον από και γιά την εκμάθηση ξένων γλωσσών σαν αποτέλεσμα του δημιουργικού χειρισμού της γλώσσας
encourage a positive self-image in each pupil as a successful language learner.
kuraĝigi ĉe ĉiu lernanto pozitivan membildon pri sukcesanta lingvolernanto.
— να υποστηρίξει την δημιουργία μίας θετικής εικόνας γιά τον εαυτό του στον κάθε μαθητή, που θα διαπιστώσει ότι μπορεί αποτελεσματικά να μάθει μία ξένη γλώσσα.
Many schools used to teach children the recorder, not to produce a nation of recorder players, but as a preparation for learning other instruments.Multaj lernejoj siatempe instruadis al infanoj ludi bekfluton, ne por estigi nacion de bekflut-ludantoj, sed kiel preparon al lernado de aliaj muzikiloj.Στο παρελθόν τα παιδιά σε πολλά σχολεία διδάχθηκαν να παίζουν φλάουτο, όχι γιά να δημιουργηθεί ένα έθνος από φλαουτίστες, αλλά σαν προπαρασκευή γιά την εκμάθηση άλλων μουσικών οργάνων.
Springboard uses Esperanto, not to produce a nation of Esperanto-speakers, but as a preparation for learning other languages.Saltotabulo uzas Esperanton, ne por estigi nacion de Esperanto-parolantoj, sed kiel preparon al lernado de aliaj lingvoj.Το «Εφαλτήριο» χρησιμοποιεί την Εσπεράντο, όχι γιά να δημιουργηθεί ένα έθνος ομιλητών της Εσπεράντο, αλλά σαν προπαρασκευή γιά την εκμάθηση άλλων γλωσσών.
rapida fast (adjective)
rapide quickly (adverb)
rapidi to hurry (infinitive)
rapido speed (noun)
rapidu! Hurry up! (imperative)
rapidega (adjective) very fast/hurried
rapidulo (noun) someone in a hurry
malrapide (adverb) slowly (opposite of quickly)
malrapideti (infinitive) to slow down a little
rapida (adjektivo)
rapide (adverbo)
rapidi (infinitivo)
rapido (substantivo)
rapidu! (imperativo)
rapidega (adjektivo)
rapidulo (substantivo)
malrapide (adverbo) (inverso de rapide)
malrapideti (infinitivo)
rapida γρήγορος, -η, -ο (επίθετο)
rapide γρήγορα (επίρρημα)
rapidi σπεύδω (απαρέμφατο ρήματος)
rapido ταχύτητα (ουσιαστικό)
rapidu! κάνε γρήγορα, βιάσου! (προστακτική)
rapidega ταχύτατος,-η,-ο- πολύ γρήγορος,-η,-ο (επίθετο)
rapidulo ο ταχύς [άνθρωπος] (ουσαστικό)
malrapide αργά (επίρρημα – αντίθετο του «γρήγορα»)
malrapideti επιβραδύνω ελαφρά (απαρέμφατο ρήματος)
unu 1
dek unu 11
dudek unu 21
ducent dudek unu 221
mil ducent dudek unu 1.221
unu 1
dek unu 11
dudek unu 21
ducent dudek unu 221
mil ducent dudek unu 1.221
unu 1
dek unu 11
dudek unu 21
ducent dudek unu 221
mil ducent dudek unu 1.221
KS2 Literacy and Numeracy Springboard uses Esperanto, a living language, to build an awareness of language structure and grammar. For example, using the root-word rapid and the regular word-endings (all nouns end in 'o', adjectives end in 'a', adverbs in 'e', etc.) learners can build words themselves.Plibonigo de lingvaj kaj matematikaj kapabloj de la 7-11-jaraj infanoj Saltotabulo uzas Esperanton, vivan lingvon, por konstrui konscion pri lingvostrukturo kaj gramatiko. Ekzemple, uzante la radikvorton rapid- kaj la laŭregulajn vortfinaĵojn (ĉiuj substantivoj finiĝas per 'o', adjektivoj finiĝas per 'a', adverboj per 'e', ktp.) lernantoj kapablas mem konstrui vortojn.Βελτίωση των γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων των 7-11ετών μαθητών. Το «Εφαλτήριο» χρησιμοποιεί την ζωντανή γλώσσα Εσπεράντο γιά να κάνει αντιληπτές τόσο την δομή της γλώσσας όσο και την γραμματική. Παραδείγματος χάριν χρησιμοποιώντας την ρίζα «rapid-» και τις σύμφωνες με τους κανόνες καταλήξεις (όλα τα ουσιαστικά λήγουν σε «-o», τα επίθετα λήγουν σε «-a», τα επιρρήματα λήγουν σε «-e» κλπ.) οι μαθητές μπορούν μόνοι τους να δημιουργήσουν λέξεις.
As Esperanto is perfectly regular (no exceptions), pupils can easily calculate how many words they are able to create from one root and how many they could build by learning, say, 5 roots. In fact, by using simple affixes like mal- (opposite) and -ul- (person) they can easily manipulate the language and create lots more words.Ĉar Esperanto estas perfekte regula (sen esceptoj), lernantoj facile povas kalkuli kiom da vortoj ili kapablas krei per unu radiko kaj kiom ili povus krei, ekzemple lerninte 5 radikojn. Fakte uzante simplajn afiksojn kiel mal- (inverso) kaj -ul- (persono) ili povas facile manipuli la lingvon kaj krei multajn pliajn vortojn. Λόγω του ότι η Εσπεράντο είναι απόλυτα ομαλή (δεν υπάρχουν εξαιρέσεις των κανόνων), οι μαθητές μπορούν εύκολα να υπολογίσουν πόσες λέξεις είναι σε θέση να δημιουργήσουν γνωρίζοντας μία ρίζα και πόσες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έχοντας μάθει -ας πούμε- πέντε ρίζες. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας απλά προθήματα όπως π.χ. το «mal-» (δηλώνει το αντίθετο) και «-ul-» (δηλωτικό του προσώπου) μπορούν εύκολα να χειριστούν την γλώσσα και να δημιουργήσουν πολύ περισσότερες λέξεις.
The recommended course for Y3 is Urso-Kurso, specially designed to appeal to young learners encountering a different language for the first time. Workbooks introduce core vocabulary, highlight grammatical endings and provide assimilation exercises.La kurso rekomendata por infanoj en la tria jaro de la bazgrada lernejo estas Urso-Kurso, speciale projektita por logi junajn lernantojn je la unua fojo renkontantajn alian lingvon. Laborkajeroj enkondukas kernan vortliston, emfazas gramatikajn finaĵojn kaj disponigas asimilajn ekzercojn.Το προτεινόμενο διδακτικό υλικό γιά τους μαθητές του τρίτου έτους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το «Urso-Kurso», το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να απευθύνεται σε μικρούς μαθητές που γιά πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με μία ξένη γλώσσα. Στα τετράδια εργασίας γίνεται εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο, δίνεται έμφαση στις γραμματικές καταλήξεις και προσφέρονται ασκήσεις αφομοίωσης.
Each book is accompanied by a CD of dialogues and songs. Additional worksheets and activity sheets allow for differentiation, stretching the more able and supporting those who need extra practice.Ĉiun kajeron akompanas KD kun dialogoj kaj kantoj. Aldonaj labor- kaj agopaĝoj ebligas diferencigon, streĉante la plej kapablajn lernantojn, kaj subtenante tiujn, kiuj bezonas kroman praktikadon.Κάθε βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD με διαλόγους και τραγούδια. Πρόσθετα φύλλα εργασίας και φύλλα δραστηριοτήτων επιτρέπουν την διδακτική διαφοροποίηση προσφέροντας δυσκολότερο υλικό στους ικανότερους και υποστηρίζοντας αυτούς που χρειάζονται περαιτέρω πρακτική.
Place-value is an important and sometimes difficult concept for pupils to grasp. Esperanto, being a regular language, has a consistent and easily explained number system.La pozicia valoro estas grava koncepto kelkfoje malfacile kaptata de lernantoj. Esperanto, kiel regula lingvo, havas konsekvencan kaj facile klarigeblan nombrosistemon.Η έννοια του χώρου είναι ιδιαιτέρως σημαντική και ενίοτε δύσκολα κατανοήσιμη από τους μαθητές. Η Εσπεράντο, σαν γλώσσα χωρίς αποκλίσεις από τους κανόνες, έχει ένα σταθερό και εύκολα εξηγήσιμο αριθμητικό σύστημα.
Fractions are denoted by a suffix -on-, e.g: ½ = duono ¼ = kvaronoFrakcioj estas indikataj per sufikso -on-. Ekz.: ½ = duono ¼ = kvarono Τα κλάσματα εμφαίνονται από το πρόσφυμα «–on-». Π.χ.: ½ = duono, ¼ = kvarono.
A pupil following Urso-Kurso for a year will be introduced to the following concepts:Infano, kiu dum unu jaro partoprenas Urso-Kurson, ekkonos jenajn konceptojn:Ο μαθητής που γιά ένα χρόνο συμμετέχει στο «Urso-Kurso» θα μάθει τις ακόλουθες έννοιες:
• Parts of speech
• Tenses of verbs: past, present and future
• Imperatives
• Comparatives of adjectives and adverbs
• Adjectival agreement
• The accusative case and agreement
• Prefixes and suffixes
• Sentence structure and word order
• Parolelementoj
• Tensoj de verboj: preterito, prezenco kaj futuro
• Imperativoj
• Komparativoj de adjektivoj kaj adverboj
• Adjektiva agordo
• La akuzativa kazo kaj ĝia agordo
• Prefiksoj kaj sufiksoj
• Strukturo de frazoj kaj vortordo
• Μέρη του λόγου
• Χρόνοι του ρήματος: παρελθόν, παρόν και μέλλον
• Προστακτική
• Βαθμοί επιθέτου και επιρρήματος
• Σωστή χρήση του επιθέτου
• Η αιτιατική και η χρήση της
• Προθήματα και επιθήματα
• Δομή της πρότασης και ακολουθία των λέξεων
Pupils will learn to:
• introduce themselves
• ask questions
• formulate replies
• use a dictionary
• read a simple text
• write about themselves
• sing songs
• perform a short playscript.
Lernantoj lernos:
• prezenti sin mem
• starigi demandojn
• vortigi respondojn
• uzi vortaron
• legi simplan tekston
• skribi pri si mem
• kanti kanzonojn
• realigi mallongan teatraĵon.
Οι μαθητές θα μάθουν:
• να αυτοσυστήνονται,
• να κάνουν ερωτήσεις,
• να διατυπώνουν απαντήσεις,
• να χρησιμοποιούν λεξικό,
• να διαβάζουν ένα απλό κείμενο,
• να γράφουν γιά το άτομό τους,
• να τραγουδούν τραγούδια,
• να πραγματοποιούν μικρό θεατρικό κομμάτι.
Topic one – colours:
griza (grey)
French gris
Italian grigio
English grizzled
Unua temo – koloroj:
griza
franca gris
itala grigio
angla grizzled*
nederlanda grijs
_____________
* derivita vorto
Πρώτο θέμα – χρώματα:
griza (γκρι)
Γαλλικά gris
Ιταλικά grigio
Αγγλικά grizzled*
Ολλανδικά grijs
_____________
* παράγωγη λέξη
Topic two – animals:
kato (cat)
Swedish katt
German Katze
Russian кот (kot)
Dua temo – bestoj:
kato
sveda katt
germana Katze
rusa кот (kot)
nederlanda kat
itala gatto
hispana gato
Δεύτερο θέμα - ζώα:
kato (γάτος)
Σουηδικά katt
Γερμανικά Kater
Ρωσικά кот (κοτ)
Ολλανδικά kat
Ιταλικά gatto
Ισπανικά gato
Topic three – numbers:
ok (eight)
Latin octo
Greek οκτώ (oktō)
English octagon
Tria temo – nombroj:
ok
latina octo
greka οκτώ (oktō)
angla octagon
Τρίτο θέμα - αριθμοί:
ok (οκτώ)
Λατινικά octo
Ελληνικά οκτώ
Αγγλικά octagon
Topic four – shapes:
cirklo (circle)
Latin circulus
Spanish circulo
French cercle
Kvara temo – formoj:
cirklo
latina circulus
hispana circulo
franca cercle
itala circolo, cerchio
Τέταρτο θέμα - σχήματα:
cirklo (κύκλος)
Λατινικά circulus
Ισπανικά circulo
Γαλλικά cercle
Ιταλικά circolo, cerchio
Topic five – the body:
piedo (foot)
French pied
Italian piede
Spanish pie
English pedestrian
Kvina temo – la korpo:
piedo
franca pied
itala piede
hispana pie
angla pedestrian
portugala pι
rumana picior
hungara pedikűr
Πέμπτο θέμα – το σώμα:
piedo (πόδι)
Γαλλικά pied
Ιταλικά piede
Ισπανικά pie
Πορτογαλικά pé
Ρουμανικά picior
Αγγλικά pedestrian
Ουγγρικά pedikűr = pedicure
Topic six – the family:
patro (father)
Latin pater
Italian padre
Spanish padre
English paternal
Sesa temo – la familio:
patro
latina pater
itala padre
hispana padre
angla paternal
Εκτο θέμα – η οικογένεια:
patro (πατέρας, πατήρ)
Λατινικά pater
Ιταλικά padre
Ισπανικά padre
Αγγλικά paternal
All Pilot Schools...
...will be provided with free teaching packs.
Ĉiuj referencaj lernejoj...
(en la Unuiĝinta Reĝlando) senpage ricevos instruilaron.
Σε όλα τα πιλοτικά σχολεία...
(στο Ηνωμένο Βασίλειο) θα αποσταλεί δωρεάν το πακέτο με το διδακτικό υλικό.
An introductory pack includes:
Enkonduka paketo enhavas:
Το εισαγωγικό πακέτο περιλαβάνει:
— A sample pupil's workbook
— Specimenan lernantokajeron
— δείγμα βιβλίου του μαθητή
— A teacher's guide with supplementary worksheets and wordlists linking words to other foreign languages.
— Instruistan gvidilon kun aldonaj laborpaĝoj kaj vortlistoj referencantaj al aliaj lingvoj
— διδακτικό οδηγό με πρόσθετα φύλλα εργασίας και λίστες λέξεων με παραπομπές σε άλλες γλώσσες
— CDs with songs and dialogues
— KDjn kun kantoj kaj dialogoj
— τα CD με τραγούδια και διαλόγους
— Related worksheets for differentiation and support
— Rilatajn laborpaĝojn pri diferencigo kaj subteno
— σχετικά φύλλα εργασίας γιά διαφοροποίηση και υποστήριξη
— A set of 20 picture flashcards
— Aron de 20 montraj bildkartoj
— σειρά 20 προς επίδειξη εικονογραφημένων καρτών
— Stickers to encourage each of the four learning skills
— Glumarkojn por kuraĝigi ĉiun el la kvar lernolertoj
— αυτοκόλλητα γιά την ενθάρρυνση κάθε μίας εκ των τεσσάρων μαθησιακών δεξιοτήτων
— A sample copy of 'A First Thousand Words' in Esperanto
— Specimenan ekzempleron de 'Unua milo da vortoj' en Esperanto
— Ενα αντίτυπο του βιβλίου «Οι πρώτες χίλιες λέξεις» στην Εσπεράντο
— An Esperanto version of the multicultural book 'United Nations. Come along with me!'
— Esperantan version de la multkultura libro 'Unuiĝintaj Nacioj. Venu kun mi!"
— Ενα αντίτυπο τηε εσπεραντικής έκδοσης του πολυπολιτισμικού βιβλίου «Ηνωμένα Εθνη: έλα μαζί μου!»
A flying start to language learning
Startiga kurso al lingvolernado
Ενα δυναμικό ξεκίνημα γιά την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Springboard builds a firm foundation of knowledge and understanding of foreign languages and helps enrich and consolidate a learner's knowledge of English. The first book of Urso-Kurso, sufficient for one term's work, covers six topic-blocks of vocabulary and provides a list of foreign friends to which each Esperanto word is related.Saltotabulo konstruas firman fundamenton de scipovo kaj kompreno de fremdlingvoj kaj helpas pliriĉigi kaj solidigi la scion de propra lingvo de la lernanto. La unua libro de Urso-Kurso, sufiĉa por unu trimestro, enhavas ses vortlistojn temoblokajn kaj liston de fremdaj amikoj, t.e. vortoj alilingvaj kiuj estas parencaj al la cititaj vortoj esperantaj.Το «Εφαλτήριο» δημιουργεί ένα σταθερό θεμέλιο της γνώσης και της κατανόησης των ξένων γλωσσών και βοηθάει τον μαθητή να εμπλουτίσει και να ενδυναμώσει την γνώση της μητρικής του γλώσσας. Το πρώτο βιβλίο του «Urso-Kurso», που αρκεί γιά ένα χρονικό διάστημα διδασκαλίας τριών μηνών, περιλαμβάνει έξι θεματικές λίστες λέξεων και μία λίστα των «ξένων φίλων» δηλαδή λέξεις σε άλλες γλώσσες με τις οποίες σχετίζεται η κάθε εσπεραντική λέξη.
Twilight and weekend INSET [=In Service Training] teaching and support will be available from a qualified teacher and competent Esperanto-speaker.Post-laborhoraj kaj semajnfinaj pluaj trejnadoj de praktikantaj instruistoj kaj subteno estos haveblaj fare de kvalifikita instruisto kaj kompetenta Esperanto-parolanto.Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρέχεται εκ μέρους εμπείρων καθηγητών που μιλούν άριστα την Εσπεράντο υποστήρίξη όπως και εντατική εκπαίδευση (training) σε μετά-εργασιακές ώρες και τα Σαββατοκύριακα.
'Language competence and intercultural understanding are no longer optional – they are an essential part of good citizenship.''Lingva kompetenteco kaj interkultura kompreniĝo ne plu estas opciaj – ili estas esenca parto de bona civitaneco.'«Η γλωσσική επιδεξιότητα και η διαπολιτιστική κατανόηση δεν είναι πλέον επιλέξιμες – αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των καλώς εννοουμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη».
It's been done before! Esperanto has been succesfully used as a springboard to other languages for more than 80 years.Jam farite antaŭe! Esperanto estas sukcese uzata kiel saltotabulo al aliaj lingvoj dum pli ol 80 jaroj.Εχει δοκιμαστεί στο παρελθόν! Η Εσπεράντο έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σαν εφαλτήριο στις άλλες γλώσσες γιά περισσότερα από ογδόντα χρόνια.
If you would like to be considered as a pilot school, would like to receive a sample teacher's pack and/or book a demonstration lesson please contact:Se vi dezirus esti konsiderata kiel referenca lernejo, ŝatus ricevi specimenan instruistan paketon kaj/aŭ mendi demonstracian lecionon, bonvolu kontaktiĝi kun:Αν επιθυμείτε το σχολείο σας να συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα και θα θέλατε να λάβετε δείγμα του διδακτικού πακέτου και/ή να παραγγείλετε ένα δοκιμαστικό μάθημα (demo) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με:
Station Road, Barlaston Stoke-on-Trent. ST12 9DE Tel: +44-(0)845 230 1887
E-post:
springboard@esperanto-uk.org, www.springboard2languages.org
τους οργανωτές του προγράμματος:
springboard@esperanto-uk.org
www.springboard2languages.org

είτε με τον
Ελληνικό Εσπεραντικό Σύνδεσμο
Αριστείδου 9
105 59 Αθήνα
Τηλ. 210 3313917
esperantohellas@yahoo.gr
www.esperanto.gr
And in practice...
"Numerous studies since the 1920s have confirmed that learning Esperanto improves the motivation of learners (because of their relatively rapid progress in the language) and improves subsequent learning of other languages.
Kaj praktike...
"Multnombraj studoj ekde la jaroj 1920 konfirmis, ke la lernado de Esperanto plibonigas la motiviĝon de lernantoj (pro ilia relative rapida progreso en la lingvolernado) kaj plibonigas postan lernadon de aliaj lingvoj.
Και στην πράξη...
«Πολυάριθμες έρευνες από το 1920 επιβεβαίωσαν, ότι η εκμάθηση της Εσπεράντο βελτιώνει το κίνητρο των μαθητών (λόγω της σχετικά γρήγορης προόδου τους στην εκμάθηση της γλώσσας) και βελτιώνει την ικανότητά τους να μάθουν αργότερα άλλες γλώσσες.
The first documented experiment was in England — Bishop Auckland, 1918-21; later studies, each concentrating on different aspects of the question, but coming to broadly similar conclusions, have been conducted in New Zealand (1924), New York (1931), Manchester (1948-'65), Sheffield (1951), Finland (1963), Hungary (1970), Germany (1980), 5 European countries (1990), Italy (1993) and Australia (2000).La unua dokumentita eksperimento okazis en Anglio — Bishop Auckland, en 1918-21; postaj studoj, ĉiuj koncentrantaj sur diversajn aspektojn de la esplordemando, okazis en Nov-Zelando (1924), Nov-Jorko (1931), Manĉestro (1948-'65), Sheffield (1951), Finnlando (1963), Hungario (1970), Germanio (1980), 5 Eŭropaj landoj (1990), Italio (1993) kaj Aŭstralio (2000). Το πρώτο τεκμηριωμένο πείραμα έλαβε χώρα στην Αγγλία (Bishop Auckland, 1918-21). Μεταγενέστερες έρευνες, εκ των οποίων η κάθε μία έδινε βάρος σε διαφορετικές πλευρές του εξεταζόμενου θέματος, καταλήγοντας εν τούτοις σε σε γενικές γραμμές σε παρόμοια αποτελέσματα, έγιναν στην Νέα Ζηλανδία (1924), στην Νέα Υόρκη (1931), στο Μάντσεστερ (1948-1965), στο Sheffield (1951), στην Φινλανδία (1963), στην Ουγγαρία (1970), στην Γερμανία (1980), σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (1990), στην Ιταλία (1993) και στην Αυστραλία (2000).
The 1931 work was by a team led by the eminent educational psychologist, Edward Thorndike of Columbia University. The plain facts are that young people enjoy learning Esperanto; they learn it up to 5 times more quickly than other languages and the skills learned are readily transferable." La 1931a esploro estis farata de teamo gvidata de eminenta prieduka psikologo de Universitato de Columbia, Edward Thorndike. La klaraj faktoj estas, ke junuloj ĝuas la lernadon de Esperanto; ili ĝin lernas ĝis kvinoble pli rapide ol aliajn lingvojn kaj la lernitaj lertoj estas facile transdonataj." Η έρευνα του 1931 πραγματοποιήθηκε από ομάδα της οποίας προΐστατο ο διαπρεπής στον τομέα της ψυχολογίας της εκπαίδευσης ψυχολόγος Edward Thorndike του Πανεπιστημίου της Κολούμπια. Τα ξεκάθαρα δεδομένα είναι ότι οι νέοι απολαμβάνουν την εκμάθηση της Εσπεράντο, την μαθαίνουν έως πέντε φορές γρηγορότερα απ΄ ότι άλλες γλώσσες και οι επιδεξιότητες που έμαθαν είναι εύκολα μεταβιβάσιμες».
David Kelso — is a former HM Chief Inspector of Schools, Trustee and Director for Education of Esperanto-UKDavid Kelso estas antaŭa Ĉef-inspektoro de Lernejoj, Kuratoro kaj Direktoro por Klerigo de Esperanto-UK. [UK=United Kingdom] Ο David Kelso, είναι πρώην Γενικός Επιθεωρητής Σχολείων, έφορος και διευθυντής εκπαίδευσης του Esperanto-UK. [UK=United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο]
Experience of Success – INSETSperto de sukceso – dum INSET [=plua trejnado de praktikantaj instruistoj]Εμπειρία επιτυχίας – ΙΝSET [= In Service Training, δηλ. περαιτέρω εκπαίδευση-training των εμπλεκομένων δασκάλων]
"Most of the teachers and headteachers I met had a GCSE or an O level in a language and knew that wasn't enough. Some of them had no language qualifications at all. Some had an A level but still didn't feel competent to teach a language effectively; all of them were worried about how they were going to find time for language teaching."Plej multaj instruistoj kaj ĉefinstruistoj, kiujn mi renkontis, havis GCSE [= la brita diplomo/grado General Certificate of Secondary Education] aŭ O [General Certificate of Education at Ordinary Level] - t.e. praktike mezgradan, mezlernejan - nivelon pri iu lingvo kaj konsciis, ke tio ne sufiĉas. Iuj el ili havis neniun kvalifikon pri lingvoj. Iuj havis A – [t.e. Advanced Level] – nivelon, tamen ne sentis sin kompetentaj al reala lingvoinstruado; ĉiuj maltrankvilis pri kiel trovi tempon por lingvoinstruado. «Οι περισσότεροι δάσκαλοι και διευθυντές σχολείων που συνάντησα ήταν κάτοχοι του GCSE [= το βρετανικό δίπλωμα/βαθμός General Certificate of Secondary Education] ή του O level γιά κάποια γλώσσα [General Certificate of Education at Ordinary Level] πρακτικά δηλαδή ενός μέσου επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμφωνούσαν, ότι αυτό δεν επαρκεί γιά την διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας. Κάποιοι δεν είχαν κανένα προσόν (δίπλωμα) γιά κάτι τέτοιο. Κάποιοι ήταν κάτοχοι του A level [Advanced Level – ανώτερο επίπεδο], αλλά δεν ένοιωθαν εν τούτοις ικανοί να ανταποκριθούν στην έμπρακτη διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας. Ολους τους διακατείχε η ανησυχία του που θα βρεθεί χρόνος γιά την διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας.
What I was presenting at my INSET sessions was a course I knew they would be able to teach – after all, I started teaching Esperanto to primary school children within six months of starting to learn it!Tio, kion mi prezentis ĉe miaj perfektigaj sesioj estis kurso, per kiu laŭ mia konvinkiĝo ili kapablos instrui – do mi ekinstruis Esperanton al infanoj de elementa lernejo ene de ses monatoj post mia propra eklerno!Αυτό που παρουσίασα στις συνεδρίες του INSET που οργάνωσα, ήταν ένας κύκλος μαθημάτων, τον οποίο ήξερα ότι θα ήταν σε θέση να διδάξουν μελλοντικά – στο φινάλε εγώ άρχισα να διδάσκω Εσπεράντο σε παιδιά του δημοτικού έξι μήνες μετά από την ημέρα που ο ίδιος είχα ξεκινήσει να την μαθαίνω!
I was very encouraged when staff looked at the materials and immediately said, 'I could use this.' They could see how the course would fit in with topics they were already teaching. Three of the schools I visited were city schools whos e intakes were very ethnically diverse. The neutrality of Esperanto was a positive selling-point here. As one headteacher commented, none of the children would feel someone else's language had been chosen instead of theirs."Mi estis tre kuraĝigita, kiam stabanoj rigardis al la instruilaro kaj tuj diris 'Mi ja povus mem uzi ĉi tion!' Ili vidis, kiel la kurso harmonios kun la temoj, kiujn ili jam instruis. Tri el la lernejoj, kiujn mi jam vizitis, estas urbaj lernejoj, en kiuj la lernantoj estas etne tre diversaj. La neŭtraleco de Esperanto estas pozitiva vendo-argumento ĉi tie. Laŭ la komento de iu ĉefinstruisto, neniu el la infanoj havos la senton, kvazaŭ alies lingvo anstataŭas lian propran."Αισθάνθηκα ιδιαίτερα ενθαρρυμένος, όταν οι δάσκαλοι παρατηρώντας το εκπαιδευτικό υλικό αμέσως αποφάνθηκαν: «Μα κι εμείς θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε!». Διέκριναν τον τρόπο που τα μαθήματα θα εναρμονισθούν με τα θέματα, τα οποία είχαν ήδη διδάξει. Τρία από τα σχολεία που επισκεύθηκα είναι σε πόλεις και οι μαθητές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους λόγω διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Η ουδετερότητα της Εσπεράντο αποτελεί εκεί ένα θετικό επιχείρημα. Σύμφωνα με την άποψη κάποιου διευθυντή σχολείου, κανένα από τα παιδιά δεν θα νοιώσει ότι επιλέχθηκε η γλώσσα κάποιου άλλου αντί της δικής του».
Elizabeth Stanley – teaches English and French at a comprehensive school in Gloucestershire and devised the Foreign Language Induction Programme (FLIP)Elizabeth Stanley – instruas la anglan kaj la francan en superaj klasoj de ĝenerala lernejo en Gloucestershire; ŝi elpensis ["Foreign Language Induction Programme (FLIP)"] t.e. Enkonduk-programon al la Fremdaj Lingvoj Η Elizabeth Stanley – διδάσκει Αγγλικά και Γαλλικά στις τελευταίες τάξεις σε γυμνάσιο γενικής κατέυθυνσης στο Gloucestershire. Επινόησε το Foreign Language Induction Programme (FLIP) [Πρόγραμμα Εισαγωγής στις Ξένες Γλώσσες]
Why Springboard?Kial Saltotabulo? Γιατί το Εφαλτήριο;
— Class teachers can teach it
— Klasinstruistoj kapablas instrui ĝin
— Οι καθηγητές μπορούν να το διδάξουν
— It doesn't require huge chunks of time
— Ĝi ne postulas multegan tempon
— Δεν απαιτεί πολύ χρόνο
— It's relatively easy
— Ĝi estas relative facila
— Είναι σχετικά εύκολο
— Children enjoy it
— Infanoj ŝatas ĝin
— Αρέσει στα παιδιά
— It's cheap
— Ĝi estas malmultekosta
— Είναι φθηνό
— Differentiation isn't a problem
— Diferencigo estas senproblema
— Η διαφοροποίηση δεν αποτελεί πρόβλημα
— It's multicultural
— Ĝi estas multkultura
— Είναι πολυπολιτισμικό
— Transition is a breeze
— Transiro en la mezlernejon estas facila
— Η μετάβαση στο γυμνάσιο είναι εύκολη
'It was clear from experiments in Europe that Esperanto helped learners to make a good, quick start in learning a second European language.''Evidentiĝis el eksperimentoj en Eŭropo, ke Esperanto helpas lernantojn fari bonan, rapidan starton en lernado de dua eŭropa lingvo.'«Από πειράματα στην Ευρώπη ήταν καθαρό, ότι η Εσπεράντο βοηθάει τους μαθητές να κάνουν μία καλή και γρήγορη εκκίνηση στην εκμάθηση μίας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας».
Prof. Alan Bishop, Monash University, Australia. (2000).Profesoro Alan Bishop, Universitato Monash, Aŭstralio. (2000). Καθ. Alan Bishop, Πανεπιστήμιο Monash, Αυστραλία (2000).
The Springboard project is sponsored by Esperanto-UK. (Registered Charity no: 272676).La Saltotabulo-projekto estas sponsorata de Esperanto-UK (Registrita Bonfara Organizo sub numero 272676). Το Esperanto-UK (Αναγνωρισμένος Οργανισμός Κοινής Ωφελείας με αριθμό μητρώου: 272676) είναι ο χορηγός του προγράμματος «Εφαλτήριο».
La esperantlingva traduko estas laboro de Leo De Cooman, Belgio. La esperantlingvan version reviziis Terry Page, David Curtis kaj Lajos Molnαr.Μετάφραση στα Ελληνικά: Γιώργος Δερμάτης

La originalo de tiu ĉi artikolo troviĝas en la retejo: www.springboard2languages.org/documents/info_sheet_7.pdf