Springboard...
...to languages
Saltotabulo...
...al lingvoj
Dobbantó…
… a nyelvekhez
is a flexible, 1-4 year programme which offers a unique introduction to foreign languages through the simple, regular, international language Esperanto. It's an ideal preparation for learning other languages and helps transition to KS3; it lends itself to cross-curricular activities and to KS2 Literacy and Numeracy work, and is particularly suitable for the non-specialist teacher of foreign languages in primary schools.estas adaptebla, 1 ĝis 4 jarojn daŭra programo, kiu ofertas unikan enkondukon en fremdlingvojn per la simpla, regula, internacia lingvo Esperanto. Ĝi estas ideala preparilo al lernado de aliaj lingvoj kaj helpas progresi al grupo de 11-14-jaraj lernantoj. Ĝi taŭgas al transprogramaj aktivecoj, kaj ĉe la 7-11-jaraj infanoj al eklerno kaj plibonigo de legado, skribado kaj kalkulado. Ĝi precipe konvenas al nespecialistaj instruantoj de fremdlingvoj en bazgradaj lernejoj. egy rugalmas, 1-4 éves program, amely páratlan bevezetést nyújt az idegen nyelvek tanulásához az egyszerű, szabályos, nemzetközi nyelv, az eszperantó révén. Ideális felkészülés más nyelvek tanulására és megkönnyíti az átlépést a 11-14-éves tanulók csoportjába. Alkalmazható a különböző tantárgyak összekapcsolására, 7-11-éves gyermekek esetében az olvasás-írás és számolás tanítására, e készségek javítására, és különösen nagy segítséget jelent a nem nyelv-szakos, általános iskolai tanárok számára.
'By 2010 all KS2 pupils will have an entitlement to learn a foreign language.''En la Unuiĝinta Reĝlando plej malfrue en 2010 ĉiuj 7-11-jaraj lernantoj havos la devigan rajton lerni fremdan lingvon.''Az Egyesült Királyságban 2010-től minden 7-11 éves tanulónak biztosítani kell egy idegen nyelv tanulásának lehetőségét.'
Why does Springboard use Esperanto?Kial Saltotabulo uzas Esperanton?Miért használja a Dobbantó az eszperantót?
— Esperanto is an ideal 'apprentice' or 'starter' language bringing together elements from other languages and with structures and word-building features which appeal to young learners. Many of its words and phrases are instantly recognisable (e.g. la suno brilas).
— Esperanto estas ideala 'metilerna' aŭ 'komenca' lingvo kuniganta elementojn de aliaj lingvoj kaj kun strukturaj kaj vortformadaj ecoj allogaj por junaj lernantoj. Multaj el ĝiaj vortoj kaj frazoj estas tuj kompreneblaj (ekz. la buso startas).
— Az eszperantó ideális "kedvcsináló", "kezdő" nyelv, mivel más nyelvek elemeit egyesíti a fiatal tanulók számára vonzó szerkezeti és szóképzési sajátosságokkal. Sok szó és mondat akár már első látásra is felismerhető (pl. la buso startas).
— Its regular grammatical structure helps learners to develop a feel for nouns, verbs and adjectives, etc.
— Ĝiaj regulaj gramatikaj strukturoj helpas lernantojn akiri senton pri substantivoj, verboj, adjektivoj, ktp.
— Szabályos nyelvtani szerkezete segíti a tanulókat a szófajok, főnevek, igék, melléknevek, stb. azonnali felismerésében.
— It is used in some 90 countries round the world and is perfect for learning about other cultures and lifestyles.
— Ĝi estas uzata en proksimume 90 landoj en la mondo kaj estas perfekta por lerni pri aliaj kulturoj kaj vivmanieroj.
— Több mint 90 országban használják szerte a világban. Kiváló lehetőség más kultúrák és életmódok megismerésére.
The National Languages Strategy Implementing the Languages Strategy is a challenge for many primary schools, particularly those with no access to specialist foreign language expertise.Enkonduki la novan, britan, nacian lingvostrategion estas defio al multaj elementaj lernejoj, precipe al tiuj, kiuj ne disponas fakulan sperton pri instruado de fremdlingvoj.Az új, brit nyelvi stratégia bevezetése kihívást jelent sok általános iskolának és különösen azoknak, amelyek nem rendelkeznek képzett, nyelv-szakos tanárokkal.
The Springboard project offers a comprehensive programme of language awareness development and introduction to languages for pupils at KS2, easily implemented by a nonspecialist teacher of foreign languages. By using a regular, phonetic language as a springboard to foreign language learning the project aims to:La Saltotabulo-projekto ofertas multampleksan programon, facile plenumeblan de instruanto nespecialista pri fremdlingvoj, por prezenti al 7-11-jaraj lernantoj aliajn lingvojn, kaj por evoluigi ilian lingvokonscion. Uzante regulan, fonetikan lingvon kiel saltotabulon al fremdlingva lernado la projekto celas: A Dobbantó átfogó programot nyújt a nyelvi tudatosság kifejlesztéséhez, és a 7-11-éves gyermekek számára bevezetést az idegen nyelvek tanulásához, még abban az esetben is, ha a tanítást nem nyelv-szakos tanár végzi. Amikor szabályos, fonetikus nyelvet használunk "dobbantó"-ként az idegen nyelvek tanulásához, a program azt a célt tűzi ki maga elé, hogy
— increase a pupil's awareness of language structure generally
— pliigi la konscion de lernantoj pri ĝeneralaj lingvostrukturoj
— fokozottan tudatosítsa a tanulókban az általános nyelvi szerkezeteket
— highlight the links between languages
— evidentigi la interrilatojn inter lingvoj
— nyilvánvalóvá tegye a nyelvek közötti kapcsolatokat
— stimulate a love of, and interest in, language-learning through creative manipulation of the language
— stimuli ŝaton al kaj intereson pri lingvolernado per kreema manipulado de la lingvo
— megkedveltesse és ösztönözze a nyelvtanulást a nyelv kreatív használatával, és
— encourage a positive self-image in each pupil as a successful language learner.
— kuraĝigi ĉe ĉiu lernanto pozitivan membildon pri sukcesanta lingvolernanto.
— bátorítsa minden tanulóban "a sikeres nyelvtanuló" önkép kialakulását.
Many schools used to teach children the recorder, not to produce a nation of recorder players, but as a preparation for learning other instruments.Multaj lernejoj siatempe instruadis al infanoj ludi bekfluton, ne por estigi nacion de bekflut-ludantoj, sed kiel preparon al lernado de aliaj muzikiloj.Sok iskolában tanítják a gyerekeket furulyázni, — nem azért, hogy furulyázó népet hozzanak létre, hanem bevezetőül más hangszerekhez.
Springboard uses Esperanto, not to produce a nation of Esperanto-speakers, but as a preparation for learning other languages.Saltotabulo uzas Esperanton, ne por estigi nacion de Esperanto-parolantoj, sed kiel preparon al lernado de aliaj lingvoj.A Dobbantó nem azért tanítja az eszperantót, hogy eszperantóul beszélő népet hozzon létre, hanem bevezetőül más nyelvek tanulásához.
rapida fast (adjective)
rapide quickly (adverb)
rapidi to hurry (infinitive)
rapido speed (noun)
rapidu! Hurry up! (imperative)
rapidega (adjective) very fast/hurried
rapidulo (noun) someone in a hurry
malrapide (adverb) slowly (opposite of quickly)
malrapideti (infinitive) to slow down a little
rapida (adjektivo)
rapide (adverbo)
rapidi (infinitivo)
rapido (substantivo)
rapidu! (imperativo)
rapidega (adjektivo)
rapidulo (substantivo)
malrapide (adverbo) (inverso de rapide)
malrapideti (infinitivo)
rapida gyors (melléknév)
rapide gyorsan (határozószó)
rapidi sietni (főnévi igenév)
rapido gyorsaság/sebesség (főnév)
rapidu! siess! (felszólító mód)
rapidega nagyon gyors (melléknév)
rapidulo gyors/siető ember (főnév)
malrapide lassan (határozószó) (a gyorsan ellentéte)
malrapideti (főnévi igenév) lassacskán menni/haladni
unu 1
dek unu 11
dudek unu 21
ducent dudek unu 221
mil ducent dudek unu 1.221
unu 1
dek unu 11
dudek unu 21
ducent dudek unu 221
mil ducent dudek unu 1.221
unu 1
dek unu 11
dudek unu 21
ducent dudek unu 221
mil ducent dudek unu 1.221
KS2 Literacy and Numeracy Springboard uses Esperanto, a living language, to build an awareness of language structure and grammar. For example, using the root-word rapid and the regular word-endings (all nouns end in 'o', adjectives end in 'a', adverbs in 'e', etc.) learners can build words themselves.Plibonigo de lingvaj kaj matematikaj kapabloj de la 7-11-jaraj infanoj Saltotabulo uzas Esperanton, vivan lingvon, por konstrui konscion pri lingvostrukturo kaj gramatiko. Ekzemple, uzante la radikvorton rapid- kaj la laŭregulajn vortfinaĵojn (ĉiuj substantivoj finiĝas per 'o', adjektivoj finiĝas per 'a', adverboj per 'e', ktp.) lernantoj kapablas mem konstrui vortojn.A nyelvi és matematikai képességek fejlesztése a 7-11-éves gyerekeknél A Dobbantó az eszperantót, mint élő nyelvet használja a nyelvi szerkezetekkel és a nyelvtannal kapcsolatos tudatosság kialakítására. Például, ha a rapid- szógyököt a szabályos végződésekkel látják el (minden főnév 'o'-ra, minden melléknév 'a'-ra, minden határozószó 'e'-re végződik), a tanulók maguk képesek új szavakat alkotni.
As Esperanto is perfectly regular (no exceptions), pupils can easily calculate how many words they are able to create from one root and how many they could build by learning, say, 5 roots. In fact, by using simple affixes like mal- (opposite) and -ul- (person) they can easily manipulate the language and create lots more words.Ĉar Esperanto estas perfekte regula (sen esceptoj), lernantoj facile povas kalkuli kiom da vortoj ili kapablas krei per unu radiko kaj kiom ili povus krei, ekzemple lerninte 5 radikojn. Fakte uzante simplajn afiksojn kiel mal- (inverso) kaj -ul- (persono) ili povas facile manipuli la lingvon kaj krei multajn pliajn vortojn. Mivel az eszperantó nyelv teljesen szabályos (nincsenek kivételek), a tanulók könnyen ki tudják számolni, hogy egy szógyökből hány új szót képesek alkotni, és hányat tudnának létrehozni – mondjuk – öt szógyök megtanulása után. Valóban, néhány egyszerű elő- és utóképző használatával, mint pl. a mal- (a szógyök ellentéte) és az -ul- (egyén, személy) a tanulók könnyedén tudják kezelni a nyelvet és számos, további szót tudnak alkotni.
The recommended course for Y3 is Urso-Kurso, specially designed to appeal to young learners encountering a different language for the first time. Workbooks introduce core vocabulary, highlight grammatical endings and provide assimilation exercises.La kurso rekomendata por infanoj en la tria jaro de la bazgrada lernejo estas Urso-Kurso, speciale projektita por logi junajn lernantojn je la unua fojo renkontantajn alian lingvon. Laborkajeroj enkondukas kernan vortliston, emfazas gramatikajn finaĵojn kaj disponigas asimilajn ekzercojn.Az általános iskolák harmadik oszályába járó gyerekeknek ajánlott Urso-Kurso (kb. "Maci-Suli") kifejezetten kedvcsinálónak készült a fiatal tanulóknak, akik életükben először találkoznak másik nyelvvel. A munkafüzetek bevezetést nyújtanak az alapszókincsbe, hangsúlyozzák a nyelvtani végződéseket és gyakorlatokat szolgáltatnak az anyag elsajátításához.
Each book is accompanied by a CD of dialogues and songs. Additional worksheets and activity sheets allow for differentiation, stretching the more able and supporting those who need extra practice.Ĉiun kajeron akompanas KD kun dialogoj kaj kantoj. Aldonaj labor- kaj agopaĝoj ebligas diferencigon, streĉante la plej kapablajn lernantojn, kaj subtenante tiujn, kiuj bezonas kroman praktikadon.Minden füzethez tartozik egy párbeszédeket és dalokat tartalmazó CD. További munkalapok, kifestésre, kivágásra, hajtogatásra szolgáló lapok teszik lehetővé az egyes fogalmak megkülönböztetését, ösztönzik az ügyesebbeket és támogatják azokat, akik több gyakorlást igényelnek..
Place-value is an important and sometimes difficult concept for pupils to grasp. Esperanto, being a regular language, has a consistent and easily explained number system.La pozicia valoro estas grava koncepto kelkfoje malfacile kaptata de lernantoj. Esperanto, kiel regula lingvo, havas konsekvencan kaj facile klarigeblan nombrosistemon.A helyérték igen fontos, de a tanulók számára néha nehezen felfogható fogalom. A szabályos eszperantó nyelvnek következetes és könnyen megmagyarázható számrendszere van.
Fractions are denoted by a suffix -on-, e.g: ½ = duono ¼ = kvaronoFrakcioj estas indikataj per sufikso -on-. Ekz.: ½ = duono ¼ = kvarono A törteket az –on- utóképző jelzi, pl. ½ = duono, ¼ = kvarono.
A pupil following Urso-Kurso for a year will be introduced to the following concepts:Infano, kiu dum unu jaro partoprenas Urso-Kurson, ekkonos jenajn konceptojn:Az a gyermek, aki kb. egy éven át ismerkedik az Urso-Kurso anyagával, a következő fogalmakat ismeri meg:
• Parts of speech
• Tenses of verbs: past, present and future
• Imperatives
• Comparatives of adjectives and adverbs
• Adjectival agreement
• The accusative case and agreement
• Prefixes and suffixes
• Sentence structure and word order
• Parolelementoj
• Tensoj de verboj: preterito, prezenco kaj futuro
• Imperativoj
• Komparativoj de adjektivoj kaj adverboj
• Adjektiva agordo
• La akuzativa kazo kaj ĝia agordo
• Prefiksoj kaj sufiksoj
• Strukturo de frazoj kaj vortordo
• A beszédrészek
• Az igeidők: múlt, jelen, jövő
• Felszólító mód
• A melléknevek és határozószók fokozása
• A melléknevek egyeztetése
• A tárgyeset és egyeztetése
• Elő- és utóképzők
• A mondatszerkezet és a szórend
Pupils will learn to:
• introduce themselves
• ask questions
• formulate replies
• use a dictionary
• read a simple text
• write about themselves
• sing songs
• perform a short playscript.
Lernantoj lernos:
• prezenti sin mem
• starigi demandojn
• vortigi respondojn
• uzi vortaron
• legi simplan tekston
• skribi pri si mem
• kanti kanzonojn
• realigi mallongan teatraĵon.
A tanulók megtanulnak:
• bemutatkozni,
• kérdéseket feltenni,
• válaszokat megfogalmazni,
• szótárt használni,
• egyszerű szöveget elolvasni,
• önmagukról írni,
• dalokat énekelni és
• rövid színdarabot eljátszani.
Topic one – colours:
griza (grey)
French gris
Italian grigio
English grizzled
Unua temo – koloroj:
griza
franca gris
itala grigio
angla grizzled*
nederlanda grijs
_____________
* derivita vorto
Első téma – színek:
griza (szürke)
franciául gris
olaszul grigio
angolul grizzled*
hollandul grijs
____________
* származékszó
Topic two – animals:
kato (cat)
Swedish katt
German Katze
Russian кот (kot)
Dua temo – bestoj:
kato
sveda katt
germana Katze
rusa кот (kot)
nederlanda kat
itala gatto
hispana gato
Második téma – állatok:
kato (macska)
svédül katt
németül Katze
oroszul кот (kot)
hollandul kat
olaszul gatto
spanyolul gato
Topic three – numbers:
ok (eight)
Latin octo
Greek οκτώ (oktō)
English octagon
Tria temo – nombroj:
ok
latina octo
greka οκτώ (oktō)
angla octagon*
hungara oktogon, október*
Harmadik téma – számok:
ok (nyolc)
latinul octo
görögül οκτώ (oktō)
angolul octagon*
magyarul oktogon, október*
Topic four – shapes:
cirklo (circle)
Latin circulus
Spanish circulo
French cercle
Kvara temo – formoj:
cirklo
latina circulus
hispana circulo
franca cercle
itala circolo, cerchio
Negyedik téma – formák:
cirklo (kör)
latinul circulus
spanyolul circulo
franciául cercle
olaszul circolo, cerchio
Topic five – the body:
piedo (foot)
French pied
Italian piede
Spanish pie
English pedestrian
Kvina temo – la korpo:
piedo franca pied
itala piede
hispana pie
angla pedestrian*
portugala pé
rumana picior
hungara pedikűr*
Ötödik téma – a test:
piedo (láb)
franciául pied
olaszul piede
spanyolul pie
angolul pedestrian*
portugálul pé
románul picior
magyarul pedikűr* = lábápolás
Topic six – the family:
patro (father)
Latin pater
Italian padre
Spanish padre
English paternal
Sesa temo – la familio:
patro
latina pater
itala padre
hispana padre
angla paternal*
Hatodik téma – a család:
patro (apa)
latinul pater
olaszul padre
spanyolul padre
angolul paternal*
All Pilot Schools...
...will be provided with free teaching packs.
Ĉiuj referencaj lernejoj...
(en la Unuiĝinta Reĝlando) senpage ricevos instruilaron.
Minden referencia-iskola…
(az Egyesült Királyságban) díjtalanul kap oktató-csomagot.
An introductory pack includes:
Enkonduka paketo enhavas:
A bevezető csomag tartalmaz:
— A sample pupil's workbook
— Specimenan lernantokajeron
— egy tanulói munkafüzetet
— A teacher's guide with supplementary worksheets and wordlists linking words to other foreign languages.
— Instruistan gvidilon kun aldonaj laborpaĝoj kaj vortlistoj referencantaj al aliaj lingvoj
— tanári segédkönyvet kiegészítő munkalapokkal, más nyelvekkel összehasonlító szójegyzékekkel
— CDs with songs and dialogues
— KDjn kun kantoj kaj dialogoj
— CD-ket dalokkal és párbeszédekkel
— Related worksheets for differentiation and support
— Rilatajn laborpaĝojn pri diferencigo kaj subteno
— a tananyaghoz kapcsolódó munkalapokat a tanultak emlékezetben tartásához
— A set of 20 picture flashcards
— Aron de 20 montraj bildkartoj
— 20 képből álló kártyacsomagot
— Stickers to encourage each of the four learning skills
— Glumarkojn por kuraĝigi ĉiun el la kvar lernolertoj
— öntapadó címkéket a négy nyelvtanulási készség fejlesztésére
— A sample copy of 'A First Thousand Words' in Esperanto
— Specimenan ekzempleron de 'Unua milo da vortoj' en Esperanto
— "Az első ezer szó eszperantóul" mutatványpéldányát
— An Esperanto version of the multicultural book 'United Nations. Come along with me!'
— Esperantan version de la multkultura libro 'Unuiĝintaj Nacioj. Venu kun mi!"
— Az "Egyesült Nemzetek. Gyere velem!" című, multikulturális könyv eszperantó nyelvű változatát.
A flying start to language learning
Startiga kurso al lingvolernado
Repülő start a nyelvtanuláshoz
Springboard builds a firm foundation of knowledge and understanding of foreign languages and helps enrich and consolidate a learner's knowledge of English. The first book of Urso-Kurso, sufficient for one term's work, covers six topic-blocks of vocabulary and provides a list of foreign friends to which each Esperanto word is related.Saltotabulo konstruas firman fundamenton de scipovo kaj kompreno de fremdlingvoj kaj helpas pliriĉigi kaj solidigi la scion de propra lingvo de la lernanto. La unua libro de Urso-Kurso, sufiĉa por unu trimestro, enhavas ses vortlistojn temoblokajn kaj liston de fremdaj amikoj, t.e. vortoj alilingvaj kiuj estas parencaj al la cititaj vortoj esperantaj.A Dobbantó kiépíti az idegen nyelvek ismeretét, megértését, továbbá segít gazdagítani és megszilárdítani a tanuló saját nyelvében való jártasságot. Az Urso-Kurso első kötete három hónapnyi munkára elegendő, hat témakörből foglalja magában az idegen barátok listáját, azaz azokat a más nyelvű szavakat, melyekkel az idézett eszperantó szavak rokonságban vannak.
Twilight and weekend INSET [=In Service Training] teaching and support will be available from a qualified teacher and competent Esperanto-speaker.Post-laborhoraj kaj semajnfinaj pluaj trejnadoj de praktikantaj instruistoj kaj subteno estos haveblaj fare de kvalifikita instruisto kaj kompetenta Esperanto-parolanto.Tanítás utáni és hétvégi továbbképzést és segítséget kaphatnak a gyakorló tanítók jól képzett nyelvtanároktól, illetve eszperantóul jól beszélő munkatársainktól.
'Language competence and intercultural understanding are no longer optional – they are an essential part of good citizenship.''Lingva kompetenteco kaj interkultura kompreniĝo ne plu estas opciaj – ili estas esenca parto de bona civitaneco.'"A nyelvi képzettség és más népek kulturájának megértése többé már nem tetszés szerinti dolgok – hanem a honpolgári érzület lényeges elemei."
It's been done before! Esperanto has been succesfully used as a springboard to other languages for more than 80 years.Jam farite antaŭe! Esperanto estas sukcese uzata kiel saltotabulo al aliaj lingvoj dum pli ol 80 jaroj.Már régebben is működött! Az eszperantót több mint 80 éve használják más nyelvek tanulásának megkönnyítésére.
If you would like to be considered as a pilot school, would like to receive a sample teacher's pack and/or book a demonstration lesson please contact:Se vi dezirus esti konsiderata kiel referenca lernejo, ŝatus ricevi specimenan instruistan paketon kaj/aŭ mendi demonstracian lecionon, bonvolu kontaktiĝi kun:Ha az Ön iskolája szeretne referencia-iskola lenni, ha szeretné megkapni a Tanári segédkönyv egy példányát és/vagy bemutató tanítást kérni, vegye fel a kapcsolatot a következő címmel:
Station Road, Barlaston Stoke-on-Trent. ST12 9DE Tel: +44-(0)845 230 1887
E-post: springboard@esperanto-uk.org, www.springboard2languages.org
Magyarországi Eszperantó Szövetség HU-1081 Budapest, Kenyérmező u. 2. Postacím: HU-1368 Budapest Pf.:193 Tel.: +36-(1)-333-43-43
Vagy: dr. Molnár Lajos
ludoviko@freemail.hu
And in practice...
"Numerous studies since the 1920s have confirmed that learning Esperanto improves the motivation of learners (because of their relatively rapid progress in the language) and improves subsequent learning of other languages.
Kaj praktike...
"Multnombraj studoj ekde la jaroj 1920 konfirmis, ke la lernado de Esperanto plibonigas la motiviĝon de lernantoj (pro ilia relative rapida progreso en la lingvolernado) kaj plibonigas postan lernadon de aliaj lingvoj.
És a gyakorlatban…
"Számos tanulmány bizonyította 1920-tól kezdve, hogy az Eszperantó tanulása javítja a tanulók motivációját (a nyelv tanulásában való, viszonylag gyors haladás miatt) és később elősegíti más nyelvek tanulását.
The first documented experiment was in England — Bishop Auckland, 1918-21; later studies, each concentrating on different aspects of the question, but coming to broadly similar conclusions, have been conducted in New Zealand (1924), New York (1931), Manchester (1948-'65), Sheffield (1951), Finland (1963), Hungary (1970), Germany (1980), 5 European countries (1990), Italy (1993) and Australia (2000).La unua dokumentita eksperimento okazis en Anglio — Bishop Auckland, en 1918-21; postaj studoj, ĉiuj koncentrantaj sur diversajn aspektojn de la esplordemando, okazis en Nov-Zelando (1924), Nov-Jorko (1931), Manĉestro (1948-'65), Sheffield (1951), Finnlando (1963), Hungario (1970), Germanio (1980), 5 Eŭropaj landoj (1990), Italio (1993) kaj Aŭstralio (2000).Az első, dokumentált kísérlet Angliában — Bishop Auckland — 1918-21-ben történt, a későbbi tanulmányok, — melyek a vizsgált kérdés más és más aspektusaira koncentráltak — Új-Zélandon (1924), New Yorkban (1931), Manchesterben (1948-1965), Sheffieldben (1951), Finnországban (1963), Magyarországon (1970), Németországban (1980), 5 európai országban (1990), Olaszországban (1993) és Ausztráliában (2000) történtek..
The 1931 work was by a team led by the eminent educational psychologist, Edward Thorndike of Columbia University. The plain facts are that young people enjoy learning Esperanto; they learn it up to 5 times more quickly than other languages and the skills learned are readily transferable." La 1931a esploro estis farata de teamo gvidata de eminenta prieduka psikologo de Universitato de Columbia, Edward Thorndike. La klaraj faktoj estas, ke junuloj ĝuas la lernadon de Esperanto; ili ĝin lernas ĝis kvinoble pli rapide ol aliajn lingvojn kaj la lernitaj lertoj estas facile transdonataj." Az 1931-es kísérletet végző munkacsoportot a Columbia Egyetem kiváló oktatás-psychológusa, Edward Thorndike vezette. Bebizonyosodott, hogy a fiatal tanulók élvezik az eszperantó tanulását; azt mintegy ötször gyorsabban tanulják, mint más nyelveket és a megszerzett képességek könnyen átvihetők, (amikor más nyelvet kezdenek tanulni*.)"
____________________
* A fordítók megjegyzése
David Kelso — is a former HM Chief Inspector of Schools, Trustee and Director for Education of Esperanto-UKDavid Kelso estas antaŭa Ĉef-inspektoro de Lernejoj, Kuratoro kaj Direktoro por Klerigo de Esperanto-UK. [UK=United Kingdom] David Kelso, nyugalmazott iskolai főfelügyelő, az Esperanto-UK Kurátora és Oktatási Igazgatója. [UK=United Kingdom]
Experience of Success – INSETSperto de sukceso – dum INSET [=plua trejnado de praktikantaj instruistoj]A gyakorló tanítók továbbképzése során az eredményekről szerzett tapasztalatok
"Most of the teachers and headteachers I met had a GCSE or an O level in a language and knew that wasn't enough. Some of them had no language qualifications at all. Some had an A level but still didn't feel competent to teach a language effectively; all of them were worried about how they were going to find time for language teaching."Plej multaj instruistoj kaj ĉefinstruistoj, kiujn mi renkontis, havis GCSE [= la brita diplomo/grado General Certificate of Secondary Education] aŭ O [General Certificate of Education at Ordinary Level] - t.e. praktike mezgradan, mezlernejan - nivelon pri iu lingvo kaj konsciis, ke tio ne sufiĉas. Iuj el ili havis neniun kvalifikon pri lingvoj. Iuj havis A – [t.e. Advanced Level] – nivelon, tamen ne sentis sin kompetentaj al reala lingvoinstruado; ĉiuj maltrankvilis pri kiel trovi tempon por lingvoinstruado."A legtöbb tanítónak, vagy vezető tanárnak, akikkel találkoztam, általában középfokú-középiskolai ismeretei voltak valamelyik nyelvből, és tudták, hogy ez nem elég. Egyeseknek egyáltalán nem volt nyelvvizsga-bizonyítványa. Néhánynak A-szintű (felsőfokú- középiskolai) nyelvismeretei voltak, de valójában nem érezték magukat alkalmasnak a nyelvoktatásra; mindegyik aggódott, hogy nem lesz ideje nyelvet tanítani.
What I was presenting at my INSET sessions was a course I knew they would be able to teach – after all, I started teaching Esperanto to primary school children within six months of starting to learn it!Tio, kion mi prezentis ĉe miaj perfektigaj sesioj estis kurso, per kiu laŭ mia konvinkiĝo ili kapablos instrui – do mi ekinstruis Esperanton al infanoj de elementa lernejo ene de ses monatoj post mia propra eklerno!A továbbképző üléseimen olyan tanfolyamot tartottam, amelynek segítségével megggyőződésem szerint képesek lesznek tanítani, - tehát az elemi iskolás gyermekeknek azt az eszperantó nyelvet kezdtem tanítani, melyet magam hat hónap alatt sajátítottam el!
I was very encouraged when staff looked at the materials and immediately said, 'I could use this.' They could see how the course would fit in with topics they were already teaching. Three of the schools I visited were city schools whos e intakes were very ethnically diverse. The neutrality of Esperanto was a positive selling-point here. As one headteacher commented, none of the children would feel someone else's language had been chosen instead of theirs."Mi estis tre kuraĝigita, kiam stabanoj rigardis al la instruilaro kaj tuj diris 'Mi ja povus mem uzi ĉi tion!' Ili vidis, kiel la kurso harmonios kun la temoj, kiujn ili jam instruis. Tri el la lernejoj, kiujn mi jam vizitis, estas urbaj lernejoj, en kiuj la lernantoj estas etne tre diversaj. La neŭtraleco de Esperanto estas pozitiva vendo-argumento ĉi tie. Laŭ la komento de iu ĉefinstruisto, neniu el la infanoj havos la senton, kvazaŭ alies lingvo anstataŭas lian propran."Nagyon felbátorított, amikor a résztvevők megtekintették a taneszközöket és azonnal kijelentették, hogy "Én magam is tudnám ezeket használni!" Látták, hogy a tanfolyam harmonizál majd azokkal a témákkal, melyeket már tanítottak. A meglátogatott iskolák között három olyan városi iskola volt, ahol a tanulók etnikailag nagyon különböztek egymástól. Itt az eszperantó semleges volta fontos érvnek bizonyult. Ahogy az egyik vezető tanár mondta, egyik gyermeknek sem lesz az az érzése, hogy valaki másnak a nyelvét választották az övé helyett."
Elizabeth Stanley – teaches English and French at a comprehensive school in Gloucestershire and devised the Foreign Language Induction Programme (FLIP)Elizabeth Stanley – instruas la anglan kaj la francan en superaj klasoj de ĝenerala lernejo en Gloucestershire; ŝi elpensis ["Foreign Language Induction Programme (FLIP)"] t.e. Enkonduk-programon al la Fremdaj Lingvoj Elizabeth Stanley – angol és francia nyelvet tanít Gloucestershire-ben, egy általános iskola felső tagozatában; ő alakította ki a Bevezető az Idegen Nyelvekhez Programot
Why Springboard?Kial Saltotabulo?Miért a Dobbantó?
— Class teachers can teach it
— Klasinstruistoj kapablas instrui ĝin
— Általános iskolai tanítók képesek tanítani
— It doesn't require huge chunks of time
— Ĝi ne postulas multegan tempon
— Kevés időt igényel
— It's relatively easy
— Ĝi estas relative facila
— Viszonylag könnyű
— Children enjoy it
— Infanoj ŝatas ĝin
— A gyerekek élvezik
— It's cheap
— Ĝi estas malmultekosta
— Olcsó
— Differentiation isn't a problem
— Diferencigo estas senproblema
— A testreszabás problémamentes
— It's multicultural
— Ĝi estas multkultura
— Multikulturális
— Transition is a breeze
— Transiro en la mezlernejon estas facila
— Könnyebb az átmenet a középiskolába
'It was clear from experiments in Europe that Esperanto helped learners to make a good, quick start in learning a second European language.''Evidentiĝis el eksperimentoj en Eŭropo, ke Esperanto helpas lernantojn fari bonan, rapidan starton en lernado de dua eŭropa lingvo.''Az európai kísérletekből levonható az a következtetés, hogy az eszperantó segít a tanulóknak, hogy jobban, gyorsabban kezdjék el egy második európai nyelv tanulását.'
Prof. Alan Bishop, Monash University, Australia. (2000).Profesoro Alan Bishop, Universitato Monash, Aŭstralio. (2000).Prof. Alan Bishop, Monash Egyetem, Ausztrália. (2000).
The Springboard project is sponsored by Esperanto-UK. (Registered Charity no: 272676).La Saltotabulo-projekto estas sponsorata de Esperanto-UK (Registrita Bonfara Organizo sub numero 272676).
La esperantlingva traduko estas laboro de Leo De Cooman, Belgio. La esperantlingvan version reviziis Terry Page, David Curtis kaj Lajos Molnár.
A Dobbantó programot az Esperanto-UK szponzorálja (Közhasznú Szervezet, regisztrációs száma: 272676)
A magyar változatot Prof. Dr. Dudich Endre és Dr. Molnár Lajos készítette

La originalo de tiu ĉi artikolo troviĝas en la retejo: www.springboard2languages.org/documents/info_sheet_7.pdf