Стратегически план за лансиране преподаването на Есперанто в училищата

Международната Работна група "Lingvolanĉilo" (Езиков трамплин) беше основана през май 2006 г. с цел да се лансира преподаването на Есперанто в училищата, първо в Европа, а после — съобразно придобития опит — също и в целия свят. За тази цел сътрудничат учители и преподаващи Есперанто с хора от други специалности. Всички членове на нашата Работна група са равноправни, те всички са доброволци, които работят според силите, талантите и способностите си. Нашата Работна група няма нито президенство, нито членски такси, нито наети срещу заплащане. За изпълняване на специални задачи се сформират отделни подгрупи с опитни координатори.

Всички сътрудничещи партньори имат право да модифицират Стратегическия план съобразно законовите изисквания, възможностите и условията в съответната страна.

Стратегическите цели на първия етап от нашата дейност са следните:

 1. Ние трябва да постигнем целта в почти две трети от страните на Европейския Съюз и в европейските страни да има най-малко по 1-5 основни училища, където да се преподава Есперанто, като непременно изучаван първи чужд език-мост, развиващ способностите учебен предмет.

 2. Ние трябва да постигнем целта поне в две трети от страните на Европейския Съюз и в европейските страни да има най-малко по 1-5 средни училища и/или скаутски/ пионерски отряди, други младежки организации, в които Есперанто да се прилага като сравнително лесно усвоимо средство за междукултурен и многоезичен диалог.

 3. Ние трябва да постигнем целта поне в една трета от страните на Европейския Съюз и в европейските страни да има най-малко по един университет или висше училище, където се осъществява преподаване на Есперанто.

 4. Ние трябва да постигнем целта поне в една четвърт от страните на Европейския Съюз и в европейските страни да има най-малко по един университет или висше училище, където се осъществява подготовка на преподаватели по Есперанто.

 5. Ние трябва да постигнем целта споменатите основни и средни училища, скаутски/пионерски отряди, други младежки организации, висши училища и университети активно, творчески да сътрудничат помежду си.

Едва след изпълнението на гореспоменатите цели може да започне дейността по втория етап от нашата дейност.

За осъществяване на нашия стратегически план са необходими следните условия:

 1. Основни, средни училища, скаутски/пионерски отряди, други младежки организации, висши училища, университети, които са готови да се занимават с Есперанто
 2. Професионални преподаватели по чужди езици, обучени също за преподаване на Есперанто
 3. Мотивирани последователи/обучавани/
 4. Финансови средства
 5. Политическа подкрепа
 6. Стремеж към международно сътрудничество
 7. Международно приложими учебници и други учебни помагала

Нашите предложения за създаване на горепосочените условия

 1. — В първите две-три години на основните училища ние не предлагаме да се изучават чужди езици. Този период е необходим за усвояване на основните умения, включително и на родния език (което се отнася за говорене, четене, писане, смятане). В следващите една до три години ние предлагаме да се въведе специален за изучаване на чужди езици учебен предмет, за да бъдат подготвени оптимално учениците за по-нататъшното усвояване на други езици. За целите на това развиване на способности ние считаме като най-подходящо преподаването на международния език-мост: Есперанто, който дава вьзможност на учениците да осьзнаят универсалните езикови елементи и структури (на родния език и на други езици), дава шанс с успех да се постигнат основни срьчности за комуникация на изучавания като пьрви чужд език.

  — После, ние предлагаме, кьм 12 — 14- годишна вьзраст, да се започне изучаването на по един, свободно избран, национален език: един "любим език" и един "разпространен световен език" — съобразно Доклада Мааlouf, подготвен за Европейския Сьюз. Благодарение на ценноста на Есперанто като развиващ способностите при изучаване на тези три езици до абитуриентския изпит учениците биха могли да спестят време, равно на една учебна година. По този начин, по време на абитуриентския изпит всеки младеж ще може да разбира — освен своя роден език — най-малко на средно ниво три чужди езици. Осъществяването на това предложение до голяма степен би помогнало за съхраняване на отделните етнически езици. Спестените пари и време биха могли да се използуват за развиване на други необходими умения.

  В средните училища и за скаутите/пионерските и други младежки организации ние предлагаме изучаването на Есперанто като относително лесно и бьрзо усвоимо средство за междукултурен диалог. Те да установят реципрочни, партньорски отношения с други европейски училища и организации, и с по едно извъневропейско.Такова сътрудничество би създало възможност още от самото начало нашата училищна дейност малко по малко да достигнедо всички извъневропейски страни в Света. Сътрудничеството ще се базира на размяна на информация за езиковото, културното,географското и историческото наследство на съответните страни. Младежите – използувайки и "охлювната поща" и най-модерните средства на информационната технология – ще намерят чуждестранни приятели, ще придобият опит в езиково равноправие, ще разбират, ще уважават и ще приемат езиковото и културно различие. Те могат да сътрудничат при подготовката на общи изложби, интернет-страници, конкурси, видеоконференции, взаимоотношения между побратимени градове. Ние считаме за особено важни личните срещи на младежите от различноезикови, съседни страни..

  — В Университетите и Висшите училища ние препоръчваме преподаването на Есперанто като "езиков катализатор" при усвояването на класическото, латино-гръцко, научно словесно богатство и за нарастване на по-ефикасното използуване на други езици.

 2. Обучаването на учителите по Есперанто е условие, което не бива да се пренебрегва. Ние трябва да подкрепяме тези Университети и Висши училища, които в момента вече обучават бъдещите есперантски педагози. Ние трябва да насърчаваме младите студенти-лингвисти, освен това безработните и пенсионирани учители по чужди езици, да придобият Есперанто като нова специалност. Всички те много лесно и бързо могат да усвоят Есперанто до нивото, необходимо за да го преподават. Ние трябва да поставим акцент върху ценността на международните дипломи за преподавателска правоспособност.

 3. За тези, които обичат да учат ние — по възможност — винаги да се аргументираме с практическите предимства на Есперанто: — международно словесно богатство, фонетичен правопис, относително лесна граматика, спестяване на време и пари, улесняване изучаването на други езици, неговото нарастващо появяване в Интернет и във Википедията, езиковото равноправие, и т.н.

 4. За да придобием финансова база ние трябва да участваме в европейски и национални конкурси. Трябва да организираме по-нататъшното усъвършенстване в това отношение на членовете на нашата Работна група. Ние трябва да усвоим техниката за искане на финансова подкрепа. Също така и даренията от частни лица /например под формата на учебни пособия, финансиране на учебни пътувания и т.н./ могат да бъдат от голямо значение. Малко по малко трябва да се появят в училищното преподаване на Есперанто също и частните предприятия, частните училища, впрочем частният капитал.

 5. Важна част от нашата дейност трябва да бъде постигането на политическа подкрепа. Ние трябва да поддържаме колкото е възможно по-добри контакти с политиците. Политиците, журналистите и други ключови личности от различните общности ще ни подкрепят, само ако ние можем да демонстрираме конкретни резултати. Никога да не забравяме за "ефекта на положителната обратна връзка". Колкото повече училища преподават Есперанто, толкова повече училища ще искат да им подражават и толкова повече политици ще декларират своите положителни позиции. Ние трябва да каним политиците на нашите мероприятия, и редовно да ги информираме за нашите по-малки или по-големи успехи.

 6. Най-важният елемент в нашата дейност трябва да бъде международното сътрудничество. С помощта на Есперанто учебните институции и предприятия могат да общуват и да сътрудничат. Ние трябва системно, ефикасно да демонстрираме предимствата на общуването чрез езика Есперанто между сътрудничещите основни и средни училища, младежки организации, Висши училища и Университети.

 7. Вече съществуват международно приложими учебници и други учебни помагала. Измежду тях комисия от Международната Лига на учителите по Есперанто (ILEI ), състояща се от опитни преподаватели, трябва да избере най-подходящите за препоръчване учебни помагала.

Будапеща, 30 юни, 2008 г.


Стратегическия план съставиха — на базата на идеите и предложенията на членовете на Международната Работна група "Lingvolanĉilo" (Eзиков трамплин) и на базата на своя 40-годишен опит в рамките на дейността си в полза на Есперанто — Д-р Лайош Молнар и Д-р Юлиана Фаркаш. Ние изразяваме нашата искрена благодарност на всичките скъпи.рецензори: Д-р Ендре Дудич, Г-н Лео Де Кооман, Д-р Ренато Корсети, Д-р Каталин Ковач, Г-н Геза Куруц, Г-н Ищван Месарош, Г-н Йожеф Немет, Г-н Радойца Петрович, Д-р Шон ОРайен, Г-н Михай Трифой.

 
Предлагани Интернет-страници:
http://www.edukado.net
http://www.esperanto.net
http://www.lernu.net
http://egalite.fw.hu

Лице за контакт с Международната Работна група "Езиков трамплин":
Д-р Лайош Молнар
ludoviko@t-online.hu

Превел текста:
Ева-Парашкева Бояджиева, Пловдив, България
evab_bg@yahoo.com