Stratégiai terv az eszperantó nyelv iskolai oktatásának eredményesebbé tételére

A "Dobbantó a Nyelvekhez" Nemzetközi Munkacsoport 2006 májusában alakult azzal a céllal, hogy segítse az eszperantó nyelv oktatását először Európában, majd a megszerzett tapasztalatok alapján az egész világon. Az eszperantó nyelv oktatói e célért tevékenykednek más szakmai szervezetekkel együttműködve. Munkacsoportunk egyenrangú önkéntesekből áll, akik erejükhöz, tehetségükhöz, képességeikhez mérten végzik munkájukat. Munkacsoportunknak nincs elnöksége, tagdíjat sem fizetünk, és nincsenek fizetett alkalmazottai sem. A speciális feladatokat önálló alcsoportok végzik, melyek munkáját tapasztalt szakemberek hangolják össze.

Minden együttműködő társnak joga van arra, hogy a stratégiai tervet olyan mértékben módosítsa, amilyent az érintett ország törvényei, lehetőségei és feltételei megengednek.

Munkánk első szakaszának stratégiai céljai

 1. El kell érnünk, hogy az Európai Unió és az európai országok legalább kétharmadában legyen 1-5 általános iskola, ahol az eszperantót, mint elsőként tanulandó idegen nyelvet és készségfejlesztő tantárgyat oktassák.
 2. El kell érnünk, hogy az Európai Unió és az európai országok legalább kétharmadában legyen 1-5 középiskola és/vagy cserkész /úttörőcsapat, más ifjúsági szervezet, melyekben a viszonylag könnyen megtanulható eszperantó nyelvet a kultúrák közti, soknyelvű párbeszéd eszközeként használják.
 3. El kell érnünk, hogy az Európai Unió és az európai országok legalább egyharmadában egyetem vagy főiskola legyen, melyben eszperantó nyelvoktatás folyjon.
 4. El kell érnünk, hogy az Európai Unió és az európai országok negyedében legyen egyetem, vagy főiskola, melyben az eszperantó-tanárok felkészítése történjen.
 5. El kell érnünk, hogy az említett általános iskolák, középiskolák, cserkész-/úttörőcsapatok, egyéb ifjúsági szervezetek, főiskolák és egyetemek tevékenyen, alkotó módon működjenek együtt.

Csak a fentiek teljesítése után kezdődhet munkánk második szakasza.

Stratégiai tervünk megvalósításához az alábbi feltételek szükségesek

 1. Általános iskolák, középiskolák, cserkész-/úttörőcsapatok, egyéb ifjúsági szervezetek, főiskolák, egyetemek, melyek vállalják az eszperantó nyelv oktatását
 2. Hivatásos, az eszperantó nyelv oktatására is felkészített nyelvtanárok
 3. Érdeklődő tanítványok
 4. Pénzeszközök
 5. Politikai támogatás
 6. Nemzetközi együttműködési hajlandóság
 7. Nemzetközileg használható tankönyvek és egyéb taneszközök.

Javaslataink a fenti feltételek megteremtésére

 1. — Az általános iskolák első 2-3 évében nem javasoljuk az idegen nyelvek tanítását. Ez az időszak az alapképességek, — beleértve az anyanyelvet is (beszéd, olvasás, írás, számolás ) — elsajátításához szükséges. Az ezt követő egy-három évben speciális oktatástámogató tantárgy bevezetését javasoljuk azért, hogy a lehető legjobban felkészítsük a tanulókat más nyelvek ezt követő elsajátítására. E képességfejlesztés céljaira leginkább megfelelőnek a nemzetközi hídnyelvet, az eszperantót tartjuk, mely lehetővé teszi, hogy a tanulókkal fel- és megismertessük az általános nyelvi jeleket, az anyanyelv és más nyelvek felépítését, és alkalmat ad arra, hogy az elsőként tanult idegen nyelven sikeresen megszerezzék az alapvető közlési tapasztalatokat.

  — Ezután azt javasoljuk, hogy kb. 12-14 éves korban kezdjék el egy-egy, szabadon választott, nemzeti nyelv, egy "kedvelt nyelv" és egy "elterjedt nyelv" tanulását — úgy, ahogy az a — Maaluf által az Európai Unió számára készített — jelentésben található. Az eszperantó készségfejlesztő értékének köszönhetően a tanulók e három nyelv tanulása során az érettségi vizsgáig kb. egy tanévnyi időt takarítanának meg. Így, az érettségi idején minden diák az anyanyelvén kívül legkevesebb három idegen nyelven értene legalább középfokon. E program megvalósítása jelentős mértékben segítené az önálló kisebbségi nyelvek életben maradását. A megtakarított pénzt és időt más, szükséges képességek fejlesztésére lehetne felhasználni.

  — A középiskolákban, a cserkész-/úttörő- és egyéb ifjúsági szervezetekben az eszperantó, mint viszonylag könnyen és gyorsan elsajátítható nyelv tanulását javasoljuk a kultúrák közti egyenrangú párbeszéd eszközeként. Létesítsenek kölcsönös, partneri kapcsolatokat más európai iskolával, szervezettel és egy-egy Európán kívülivel is. Az ilyen együttműködés már a kezdetektől fogva lehetővé teszi, hogy az iskolai tevékenységünk lassanként kiterjedjen a világ valamennyi, Európán kívüli országára is. Az együttműködés az érintett országok nyelvi, kulturális, földrajzi és történelmi örökségének cseréjén alapul. A fiatalok — mind a hagyományos posta, mind a legkorszerűbb információs technológiai eszközök használatával — külföldi barátokat találnak, tapasztalják a nyelvi egyenrangúságot, megértik, tisztelik és elfogadják a nyelvi és kulturális különbségeket. Együttműködhetnek közös kiállítások, honlapok, versenyek, videokonferenciák, testvérvárosi kapcsolatok és nemzetközi találkozók szervezésében. Különösen fontosnak tartjuk a más-más nyelvű, szomszédos országok fiataljainak személyes találkozóit.

  — Az egyetemeken és a főiskolákon az eszperantó, mint "katalizáló nyelv" tanítását javasoljuk a klasszikus, görög-latin, tudományos szókészlet elsajátításához, valamint más nyelvek eredményesebb használatának növeléséhez.

 2. Az eszperantó-tanárok képzése nélkülözhetetlen feltétel. A már most a jövő tanárait oktató egyetemeket és főiskolákat kell segítenünk. Meg kell nyernünk a fiatal nyelvészhallgatókat, valamint a munkanélküli és nyugdíjas nyelvtanárokat, hogy új szakként vegyék fel az eszperantót. Ők valamennyien nagyon könnyen és gyorsan elsajátítják a nyelvet a tanításhoz szükséges színvonalon. Ki kell emelnünk a nemzetközi diplomának a tanítási képességek megszerzésében rejlő értékeit.

 3. A tanulni vágyóknak lehetőség szerint mindenkor az eszperantó gyakorlati előnyeivel érveljünk: — nemzetközi szókészlet, fonetikus írásmód, viszonylag egyszerű nyelvtan, idő- és pénzmegtakarítás, más nyelvek tanulásának megkönnyítése, egyre gyakoribb megjelenése az interneten és a Vikipediában, nyelvi egyenrangúság, stb.

 4. A pénzügyi alapok előteremtéséhez részt kell vennünk az európai és nemzeti pályázatokon. Meg kell szerveznünk Munkacsoportunk ilyen irányú továbbképzését. Meg kell tanulnunk a támogatáskérés technikáját. A magánszemélyek adományai is (pl. taneszközök, utazástámogatás, stb. formájában) fontosak lehetnek. Az eszperantó iskolai oktatásában fokozatosan meg kell jelennie a magánvállalkozásoknak, a magániskoláknak, azaz a magántőkének.

 5. Munkánk fontos részévé kell válnia a politikai támogatás megszerzése. A politikusokkal a lehető legjobb kapcsolatok kialakítására kell törekednünk. A politikusok, az újságírók és a különböző közösségek kulcsemberei csak akkor támogatnak minket, ha kézzelfogható eredményeket tudunk felmutatni. Soha ne feledkezzünk el a "pozitív visszajelzés" hatásáról. Minél több iskolában tanítják az eszperantót, annál több akarja utánozni és annál több politikus mond róla kedvező véleményt. Meg kell hívnunk a politikusokat a rendezvényeinkre és rendszeresen tájékoztatnunk kell őket kisebb-nagyobb eredményeinkről.

 6. Munkánk fontos része kell, hogy legyen a nemzetközi együttműködés. A tanintézmények és vállalkozások az eszperantó segítségével tarthatják a kapcsolatokat és működhetnek együtt. Az együttműködő általános- és középiskolák, ifjúsági szervezetek, főiskolák és egyetemek közötti eszperantó nyelvű kapcsolattartás előnyeit rendszeresen, hatékonyan kell bemutatnunk.

 7. Már vannak nemzetközileg használt tankönyvek és más eszközök. Közülük kell kiválasztania az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Egyesülete tapasztalt tanárokból álló bizottságának a legmegfelelőbb, ajánlott taneszközöket.

Budapest, 2008. június 30.A Stratégiai tervet dr. Molnár Lajos és dr. Farkas Julianna állította össze a "Dobbantó a Nyelvekhez" Nemzetközi Munkacsoport tagjai és elképzelései, valamint 40 éves, eszperantóval kapcsolatos tevékenységük tapasztalatai alapján. Lektoraink, akiknek köszönetet mondunk: Dr. Dudich Endre, Leo De Cooman, Dr. Renato Corsetti, Dr. Kováts Katalin, Kurucz Géza, Mészáros István, Németh József, Radojica Petrović, Dr. Sean Ó Riain, Mihai Trifoi.


Ajánlott honlapok:
http://www.edukado.net
http://www.esperanto.net
http://www.lernu.net http://www.egalite.fw.hu

A "Dobbantó a Nyelvekhez" Nemzetközi Munkacsoport kapcsolattartója: Dr. Molnár Lajos ludoviko@t-online.hu

Az eszperantót hídnyelvként használva magyarra fordította: Molnár László ny. docens