Repaŝo

Sándor Petőfi:
Enkonduko
Versoj alfabete
Versoj tempoorde:
  1843
El malproksimo
Greno jam maturas...
Kuirejon mi eniris...
Rondkanto
Amo estas kav' obskura...
Sonas kanto de sepulto...
  1844
Patriota kanto
La kanto
Dum drinko
Min ne trafos puno dia...
Vaniĝinta plano
Banas sin la luno...
Sur akvo
Tra l' vilaĝ' de rand' al rando
Mia student-kariero
Granda estas mond' sen fino...
Jen ŝafisto sur azen'...
La Ebeno
Vespero
Mia amo: mar' muĝanta...
Johano la Brava
La sovaĝfloro de la naturo
Majstro Paŭlo
Pluvo, pluvo, pluvo...
Nokt' feliĉa...
En la memorlibron de Etelke
Al Etelke
  1845
Eĉ se dum ŝia viv'
Ĉu bluaj do ankoraŭ...
Jam pendas la liuto...
Vintra mondo
Kia hel'...
El urb' eksteren!
Hungarlando
Amsopiro
En cent formoj...
Kiam mi ekvidis vin...
Ja neniam enamiĝis...
Arb' mi estos, se...
Se parolus Dio...
Kiel strange sonĝis mi...
La bona olda drinkejmastro
Nubo kaj stelo
La kor' poeta: florĝardeno...
Marĉando
La kvarbova veturilo
La poeto kaj la vitbranĉo
  1846
La frenezulo
Fea sonĝo
El ĉi brila mondo...
Ho rememor'...
La tristo — granda ocean'...
Paseo kaj futuro
Kio la gloro?
Mi staras en la mezo de l' eben'...
Ne dekadencas la homaro...
Malklare flagras...
Esperoj niaj flugas
Kampulo teron sian plugas...
Majesta nokto
Miaj kantoj
La popolo
Se l' koro amas...
La kateno
Migras nuba karavan'...
Malleviĝas nubo peza
Vi amas la printempon...
Pri sangaj tagoj...
Birdo ĝin surflugis...
Senmortas la anim'...
Penso min ĝenas per ĉagren'...
  1847
La amo kaj liber'...
Se viro, estu viro...
La poetoj de la XIX. centjaro
Hundgrato
Palaco kaj kabano
Kanto de hundoj
Kanto de lupoj
Tri filoj
Tibisko
La nuboj
La vento
Kio do la am'...
Lumon!
La juĝo
En memorlibron de amiko
Ĉifonaj bravuloj
Por Laĉjo Arany
Estus mi torento...
Bosko birdo-ĥoron havas...
Vesperiĝo
Letero al Johano Arany
La poezio
Ĉardo ĉe la vilaĝlimo
La migrulo
Homero kaj Osiano
Al arboj flustras trista vent' aŭtuna...
Fine de Septembro
La lastaj floroj
La lando de la amo
Mi rigardas tra fenestro...
Animo mia ĝarden' orienta...
Rozujeto sur la montdekliv'...
Paŭlo Prokrasty
Sur plataĵ' de milda maro...
Sur fervojo
Estis ĵus mateno...
  1848
Kiel mi nomu vin...
La leono mallibera
La stepo en vintro
Rozarbeto de la amo
Ekstere ege frostas...
Valo kaj monto
Italio
La kokino de l' patrino
Nacia kanto
La 15. de Marto 1848
Ribelis muĝe maro...
Sur mia naskotero
Tri birdoj
La Apostolo
Arbeto al tempesto
Kial kantas vi, poetoj bonaj?
Jen aŭtuno, jen denove...
Batalkanto
Ĉe l' fino de l' jaro
  1849
Eŭropo mutas...
En batalo
Alaŭdon aŭdas mi denove...
Kiu do dirus, pensus...

Postnotoj